Σελίδες

Τρίτη 28 Δεκεμβρίου 2021

ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΙ Ο ΘΕΜΙΤΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ !!!

 

Ὑπάρχει καὶ ὁ θεμιτὸς πόλεμος

Τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου π. Διονυσίου Τάτση

Κανένας δὲν μπορεῖ νὰ ἰσχυριστεῖ ὅτι οἱ σύγχρονοι ἄνθρωποι, μὲ τὶς πολλὲς ἀνέσεις καὶ τὶς πολλὲς δυνατότητες βελτίωσης τῶν βιοτικῶν τους προβλημάτων, διακρίνονται γιὰ τὴν εὐσέβειά τους καὶ γενικὰ γιὰ τὴν τήρηση τῶν θείων ἐντολῶν. Οἱ ἄνθρωποι, δυστυχῶς, εἶναι πλήρως ἐκκοσμικευμένοι καὶ δὲν ἀκολουθοῦν τὸν ἠθικὸ τρόπο ζωῆς, δηλαδὴ τὸν παραδοσιακό, ποὺ ἐπὶ αἰῶνες προτείνει ἡ Ἐκκλησία. Ἔχουν ἀπαρνηθεῖ τὰ ἱερὰ καὶ τὰ ὅσια, ἐπιλέγουν τὴν ἁμαρτία καὶ δὲν ἀντιδροῦν γιὰ τὰ ὅσα συμβαίνουν γύρω τους. Δὲν ἔχουν πίστη στὸ Θεὸ καὶ ζοῦν ὅπως οἱ εἰδωλολάτρες. Γι’ αὐτοὺς ὅλα ἐπιτρέπονται καὶ κανένας δὲν μπορεῖ νὰ ἀνακόψει τὴν φόρα ποὺ πῆραν στὸν κατηφορικὸ δρόμο τῆς ἀπομάκρυνσης ἀπὸ τὸ Θεό. Ἐνῷ δέχονται τόσα μηνύματα ἐπιστροφῆς καὶ ἀναθεώρησης τῶν προτεραιοτήτων στὴ ζωή τους, αὐτοὶ μένουν ἀδιάφοροι καὶ ἀπρόθυμοι.

Μὲ αὐτοὺς τοὺς ἀνθρώπους καλεῖται νὰ ζήσει ὁ ἀληθινὸς χριστιανὸς καὶ σ’ αὐτοὺς πρέπει νὰ ἀπευθυνθεῖ καὶ νὰ δώσει τὸ σωτήριο μήνυμα τοῦ Χριστοῦ, χωρὶς φυσικὰ συμβιβασμοὺς καὶ ὑποχωρήσεις. Πρόκειται γιὰ δύσκολο ἔργο, ὅταν ὁ χριστιανὸς ἀντιμετωπίζει δικές του προσωπικὲς ἀδυναμίες. Ὅταν ὅμως εἶναι ἀγωνιστὴς καὶ μὲ σταθερὰ βήματα βρίσκεται στὸ δρόμο τῆς Ἐκκλησίας, τὸ ἔργο γίνεται εὔκολο καὶ τροφοδοτεῖ τὴν ἐλπίδα ὅτι κάτι καλὸ θὰ προκύψει, ὅταν φυσικὰ οἱ ἀδελφοὶ βρεθοῦν στὴν κατάλληλη στιγμὴ τῆς πνευματικῆς ἀναζήτησης.

Ἐδῶ πρέπει νὰ ἐπισημάνουμε ὅτι ὑπάρχουν πολλοὶ συνάνθρωποί μας ποὺ ἔχουν ἐχθρικὴ στάση ἀπέναντι στὸ Χριστὸ καὶ τὴν Ἐκκλησία, εἶναι ἀσεβεῖς καὶ δύσκολα μπορεῖς νὰ τοὺς προσ­εγγίσεις. Εἶναι πολέμιοι καὶ πρέπει νὰ ἐμποδίσεις τὸ πάθος τους. Αὐτοὶ μπορεῖ νὰ εἶναι καὶ μέσα στὸ χῶρο τῆς Ἐκκλησίας, νὰ τρῶνε ψωμὶ ἀπ’ αὐτὴ καὶ κάποτε νὰ ρυθμίζουν καὶ πολλὲς ὑποθέσεις ποὺ ἀφοροῦν τὸ ποιμαντικὸ ἔργο. Στὴν περίπτωση αὐτὴ χρειάζεται γενναιότητα ψυχῆς. Εἶναι ἀπαραίτητος ὁ θεμιτὸς πόλεμος, ποὺ δὲν ἀνέχεται τὴ φοβερὴ εἰρήνη. Δυστυχῶς, πολλοὶ κληρικοὶ καὶ λαϊκοὶ ἐπιλέγουν τὶς εἰρηνικὲς σχέσεις μαζί τους, κλείνοντας τὰ μάτια τους στὴν ἄθλια καὶ ἀξιοκατάκριτη ἀθλιότητα. Καὶ αὐτὸ τὸ θεωροῦν πνευματικὴ ἀντιμετώπιση τῆς ἁμαρτωλῆς κατάστασης, καὶ ἀδιαφοροῦν ὅτι μὲ τὸν τρόπο αὐτὸ ἀφήνουν τὸν ἀσεβῆ ἐλεύθερο νὰ συνεχίζει τὸ ἔργο του καὶ νὰ σκανδαλίζει τοὺς ἁπλοῦς ἀνθρώπους τοῦ Θεοῦ, ποὺ διατηροῦν ἀκόμα ἀγάπη καὶ σεβασμὸ πρὸς τὴν Ἐκκλησία. Προφανῶς πρόκειται γιὰ πλάνη, ἡ ὁποία πρέπει νὰ καταπολεμεῖται.

Ὁ πιστὸς ἄνθρωπος, ὅταν βλέπει τὴν ἀθλιότητα καὶ τοὺς πρωταγωνιστές της, ἐνοχλεῖται καὶ ἀντιδρᾶ. Δὲν φοβᾶται, δὲν συνεργάζεται καὶ δὲν δικαιολογεῖ τοὺς ἐνόχους. Μὲ τὴ στάση του αὐτὴ δείχνει στοὺς ἄλλους ὅτι διαφωνεῖ καὶ μένει ἀσυμβίβαστος. Μπορεῖ νὰ μὴ ἔχει ἄμεσα ἀποτελέσματα, ἀλλὰ ἐμποδίζει τὴν ἐξάπλωση τῆς ἀθλιότητας καὶ δίνει ἐλπίδα ὅτι αὔριο μπορεῖ νὰ διορθωθεῖ ἡ κατάσταση.

Μερικοὶ λένε ὅτι «αὐτοὶ εἶναι τώρα στὰ πράγματα, μὲ αὐτοὺς θὰ συνεργαστοῦμε»! Δηλαδή, γίνονται συνένοχοι. Κάνουν πὼς δὲν γνωρίζουν, μεταμορφώνονται καὶ συμπράττουν! Τοὺς βολεύει ἡ ἐφήμερη ψεύτικη εἰρήνη, ποὺ προστατεύει τοὺς ἁμαρτωλοὺς καὶ ἀσεβεῖς. Ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος καταδικάζει αὐτὴ τὴν τακτικὴ καὶ συμβουλεύει: «Ἂν δεῖς κάπου νὰ κακοποιεῖται ἡ εὐσέβεια, τότε μὴ προτιμήσεις τὴν ὁμόνοια ἀπὸ τὴν ἀλήθεια, ἀλλὰ στάσου ἀντιμέτωπος στὸ κακὸ μὲ γενναιότητα, μέχρι θανάτου». Ἐπίσης ὁ ἅγιος Ἰσίδωρος ὁ Πηλουσιώτης ἐπικρίνει αὐτοὺς ποὺ ἀνέχονται τοὺς ἀσεβεῖς καὶ ἀχρείους. Εἶναι ἀξιοπρόσεκτα τὰ λόγια του: «Ὑπάρχει καὶ πόλεμος θεμιτός, καὶ εἰρήνη φοβερότερη ἀπὸ κάθε ἀδιάλλακτη μάχη. Ὅποιος γιὰ παράδειγμα ἔχει εἰρηνικὲς σχέσεις μὲ ἐκείνους ποὺ ἀφρίζουν ἐνάντια στὴ θεία πρόνοια καὶ συμβιβάζεται μὲ τοὺς ἀχρείους ποὺ καιροφυλαχτοῦν καὶ διαφθείρουν τὰ χρηστὰ ἤθη, αὐτὸς στὴν πραγματικότητα βρίσκεται πολὺ μακριὰ ἀπὸ τὴν περιοχὴ τῆς εἰρήνης».

Στὸ θέμα αὐτὸ ὑστεροῦμε πολύ, γι’ αὐτὸ καὶ διαμορφώνονται ἁμαρτωλὲς καταστάσεις στὸν ἱερὸ χῶρο τῆς Ἐκκλησίας καὶ διαιωνίζονται, ὅταν οἱ ὑπεύθυνοι Μητροπολίτες ἀδιαφοροῦν ἢ ἀδυνατοῦν νὰ τὶς ἐλέγξουν. Τὰ ἀποτελέσματα εἶναι τραγικά. Ὁ πιστὸς λαὸς σκανδαλίζεται, χάνει τὴν ἐμπιστοσύνη του στοὺς κληρικοὺς καὶ σταδιακὰ ἀπομακρύνεται ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία, ἀφοῦ δὲν μπορεῖ νὰ ἀντέξει τὴ δυσοσμία τοῦ ἄθλιου περιβάλλοντος.

Ορθόδοξος Τύπος

Κυριακή 26 Δεκεμβρίου 2021

'' ΣΑΡΩΝΟΥΝ '' !!! ΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΑΠΑΤΕΣ !!!

 Έχουν ξεφύγει πλέον οι ηλεκτρονικές απάτες, απροστάτευτοι οι πολίτες, τους ώθησαν χωρίς ασφάλεια

 

Δράμα – Του πήραν 34.000 ευρώ από τον τραπεζικό λογαριασμό

Ένας άνδρας από τη Δράμα,  έλαβε μήνυμα (email), στο οποίο εμφανιζόταν ως αποστολέας τράπεζα και τoν καλούσε να επιβεβαιώσει τα τραπεζικά του στοιχεία προκειμένου να μην ανασταλεί ο λογαριασμός του.

Για την επιβεβαίωση των στοιχείων, σύμφωνα με πληροφορίες του thestival, έπρεπε να χρησιμοποιήσει προτεινόμενο υπερσύνδεσμο (link) που εμπεριείχε το μήνυμα και οδηγούσε σε ιστοσελίδα, όπου ο παθόντας καταχώρησε τους προσωπικούς κωδικούς διαδικτυακής υπηρεσίας της τράπεζας, καθώς και τον κωδικό ασφαλείας.


Διαβάστε επίσης: Ένας 61χρονος αναζητούσε συντροφιά – Έμεινε μόνος, έχασε και 800 ευρώ

Με αυτόν τον τρόπο άγνωστοι δράστες κατάφεραν να υφαρπάξουν τα παραπάνω στοιχεία και να έχουν πρόσβαση στους τραπεζικούς του λογαριασμούς, αφαιρώντας από αυτούς συνολικά 33.940 ευρώ.


Συστάσεις από το Τμήμα Ασφαλείας

Την προανάκριση ενεργεί το Τμήμα Ασφάλειας Δράμας.

Διαβάστε επίσης: Συναγερμός – Με email και SMS αδειάζουν τις τραπεζικές καταθέσεις

Με αφορμή το παραπάνω περιστατικό, το Τμήμα Ασφαλείας προτρέπει τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και σε περίπτωση που λάβουν παρόμοια ειδοποίηση είτε μέσω μηνύματος (sms) είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email):


Να μην επιλέγουν τους προτεινόμενους συνδέσμους,

Να μην απαντούν στα μηνύματα και να τα διαγράφουν,

Να μην καταχωρούν και να μην στέλνουν προσωπικά δεδομένα και στοιχεία τραπεζικών υπηρεσιών ή πιστωτικών καρτών.

Ενημερώστε φίλους και συγγενείς ώστε να μην πέσουν θύματα των απατεώνων.

https://www.in.gr/2021/12/23/greece/drama-tou-piran-34-000-eyro-apo-ton-trapeziko-logariasmo/

Σάββατο 25 Δεκεμβρίου 2021

Ο ΦΩΤΗΣ ΚΟΝΤΟΓΛΟΥ , ΓΙΑ ΤΑ ΄΄ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΄΄ !!!

 

Ἀπὸ τὸ βιβλίο «Τὸ Ἀϊβαλὶ ἡ πατρίδα μου»
Τὴν πνευματικὴ χαρὰ καὶ τὴν οὐράνια ἀγαλλίαση ποὺ νοιώθει ὁ χριστιανὸς ἀπὸ τὰ Χριστούγεννα, δὲν μπορεῖ νὰ τὴ νοιώσει, μὲ κανέναν τρόπο, ὅποιος τὰ γιορτάζει μοναχὰ σὰν μία συγκινητικὴ συνήθεια, ποὺ εἶναι δεμένη περισσότερο μὲ τὶς συνηθισμένες χαρὲς τοῦ κόσμου, μὲ τὸν χειμώνα, μὲ τὰ χιόνια, μὲ τὸ ζεστὸ τζάκι.
Μοναχὰ ὁ ὀρθόδοξος χριστιανὸς γιορτάζει τὰ Χριστούγεννα πνευματικά, κι ἀπὸ τὴν ψυχὴ του περνᾶνε... ἁγιασμένα αἰσθήματα, καὶ τὴ ζεσταίνουνε μὲ κάποια θέρμη παράδοξη, ποὺ ἔρχεται ἀπὸ ἕναν ἄλλο κόσμο, τὴ θέρμη τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, κατὰ τὸν ἀναβαθμὸ ποὺ λέγει: «Ἁγίω Πνεύματι πάσα ψυχὴ ζωοῦται, καὶ καθάρσει ὑψοῦται, λαμπρύνεται τὴ τριαδικὴ μονάδι, ἱεροκρυφίως».
Ψυχὴ καὶ σῶμα γιορτάζουν μαζί, εὐφραίνουνται μὲ τὴ θεία εὐφροσύνη, ποὺ δὲν τὴν ἀπογεύεται ὅποιος βρίσκεται μακριὰ ἀπὸ τὸν Χριστό. Ἐνῶ ἡ καρδιὰ τοῦ χριστιανοῦ, αὐτὲς τὶς ἁγιασμένες μέρες, εἶναι γεμάτη ἀπὸ τὴν εὐωδία τῆς ὑμνωδίας, γεμάτη ἀπὸ μία γλυκύτατη πνευματικὴ φωτοχυσία, ποὺ σκεπάζει ὅλη τὴν κτίση, τὰ βουνά, τὴ θάλασσα, τὸν κάθε βράχο, τὸ κάθε δέντρο, τὴν κάθε πέτρα, τὸ κάθε πλάσμα. Ὅλα εἶναι ἁγιασμένα, ὅλα γιορτάζουνε, ὅλα ψέλνουνε, ὅλα εὐφραίνονται, ὅλη ἡ φύση εἶναι «ὡς ἐλαία κατακαρπὸς ἐν τῷ οἴκω τοῦ Θεοῦ». Κανεὶς δὲν νοιώθει στὴν καρδιὰ του τέτοια χαρά, παρὰ μονάχα ἐκεῖνος ποὺ ἀγαπᾶ τὸν Θεὸ καὶ ποὺ ζεῖ τὶς μέρες τῆς ζωῆς του μαζὶ μὲ τὸν Θεό, γιατί κανένας ἄλλος ἀπὸ τὸν Θεὸ δὲν μπορεῖ νὰ δώσει τέτοια χαρά, τέτοια εἰρήνη, κατὰ τὸν λόγο ποὺ εἶπε ὁ Κύριος στὸν Μυστικὸ Δεῖπνο: «Τὴ δική μου τὴν εἰρήνη σᾶς δίνω, δὲν σᾶς δίνω ἐγὼ τὴν εἰρήνη ποὺ δίνει ὁ κόσμος».
Ἡ χαρὰ τοῦ Χριστοῦ κ’ ἡ εἰρήνη εἶναι ἀλλιώτικη ἀπὸ τὴ χαρὰ κι ἀπὸ τὴν εἰρήνη τούτου τοῦ κόσμου. Γιὰ τοῦτο ὁ ἄνθρωπος ποὺ χαίρεται νὰ πηγαίνει στὴν ἐκκλησία, γιὰ νὰ...
 πιεῖ ἀπ’ αὐτὴ τὴν ἀθάνατη βρύση τῆς ἀληθινῆς χαρᾶς καὶ τῆς εἰρήνης, λέγει μαζὶ μὲ τὸν Δαβίδ: «Ἑξαπόστειλον, Κύριε, τὸ φῶς σου καὶ τὴν ἀλήθειάν σου· αὐτὰ μὲ ὠδήγησαν καὶ ἤγαγον μὲ εἰς ὅρος ἅγιόν σου καὶ εἰς τὰ σκηνώματά σου· καὶ εἰσελεύσομαι πρὸς τὸ θυσιαστήριον τοῦ Θεοῦ, πρὸς τὸν Θεὸν τὸν εὐφραίνοντα τὴν νεότητά μου».
Ἂς γιορτάσουμε λοιπὸν κ’ ἐμεῖς, ἀδελφοί μου, τὴ Γέννηση τοῦ Χριστοῦ «ἐν πνεύματι καὶ ἀληθεία, ἐν ψαλμοῖς καὶ ὕμνοις καὶ ὠδαῖς πνευματικαῖς», καὶ τότε καὶ τ’ ἄλλα «προστεθήσεται ἠμίν», θὰ μᾶς δοθοῦνε, ἤγουν ἡ χαρὰ τοῦ σπιτιοῦ, τῆς οἰκογένειας, τῆς φύσης, τῆς συναναστροφῆς, τῆς ἁγνῆς διασκέδασης, γιατί ὅλα θὰ τὰ γλυκαίνει ἡ ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ, καὶ θὰ τὰ ζεσταίνει ἡ θέρμη Ἐκείνου ποὺ εἶναι ὁ ζωοδότης.
Μέγα μάθημα τῆς ταπείνωσης εἶναι γιά μας, ἀδελφοί μου, ἡ Γέννηση τοῦ Χριστοῦ. Ποῦ γεννήθηκε; Μέσα σὲ μία φάτνη, σ’ ἕνα παχνὶ νὰ ποῦμε καλύτερα, γιὰ νὰ νοιώσουμε βαθύτερα τὴν ἀνείπωτη συγκατάβαση τοῦ Θεοῦ, γιατί τ’ ἀρχαία λόγια κάνουνε νὰ φαίνουνται στὰ μάτια μας πλούσια καὶ τὰ φτωχὰ πράγματα. Ἡ μητέρα του, ἡ ὑπεραγία Θεοτόκος, μακριὰ ἀπὸ τὸ σπίτι της, ξένη σὲ ξένον τόπο, πῆγε καὶ τὸν γέννησε μέσα σ’ ἕνα μαντρί. Τὸ βόδι καὶ τὸ γαϊδούρι τὸν ζεστάνανε μὲ τὴν ἀνασαμιά τους. Τσομπάνηδες τὸν συντροφέψανε. Μαζὶ μὲ τὰ νιογέννητα ἀρνιὰ λογαριάστηκε ὁ ἀμνὸς τοῦ Θεοῦ, ποὺ ἦρθε στὸν κόσμο γιὰ νὰ σώσει τὸν ἄνθρωπο ἀπὸ τὴν κατάρα τοῦ Ἀδάμ. Ποιὸς ἄνθρωπος γεννήθηκε μὲ μεγαλύτερη ταπείνωση;
Ὁ Ἅγιος Ἰσαὰκ ὁ Σύρος γράφει, στὸν Λόγο του γιὰ τὴν Ταπεινοφροσύνη, τὰ παρακάτω ἐξαίσια λόγια: «Θέλω ν’ ἀνοίξω τὸ στόμα μου, ἀδελφοί μου, καὶ νὰ λαλήσω γιὰ τὴν ὑψηλὴ ὑπόθεση τῆς ταπεινοφροσύνης, κ’ εἶμαι γεμάτος φόβο, σὰν ἐκεῖνον τὸν ἄνθρωπο ποὺ ξέρει πὼς θὰ μιλήσει γιὰ τὸν Θεό. Γιατί ἡ ταπεινοφροσύνη εἶναι στολὴ τῆς θεότητας. Γιατί ὁ Λόγος τοῦ Θεοῦ ποὺ ἔγινε ἄνθρωπος, αὐτὴ ντύθηκε, κ’ ἦρθε σὲ συνάφεια μαζί μας μ’ αὐτή, παίρνοντας σῶμα σὰν τὸ δικό μας. Κι ὅποιος τὴ ντύθηκε, ἀληθινὰ ἔγινε ὅμοιος μ’ Ἐκεῖνον, ποὺ κατέβηκε ἀπὸ τὸ ὕψος Του, καὶ ποὺ σκέπασε τὴν ἀρετὴ τῆς μεγαλωσύνης Του καὶ τὴ δόξα Του μὲ τὴν ταπεινοφροσύνη. Κι αὐτὸ ἔγινε γιὰ νὰ μὴν κατακαεῖ ἡ κτίση ἀπὸ τὴ θωριά Του. Γιατί ἡ κτίση δὲν μποροῦσε νὰ τὸν κοιτάξει , ἂν δὲν ἔπαιρνε ἕνα μέρος ἀπ’ αὐτὴ (τὸ σῶμα), κ’ ἔτσι μίλησε μ’ αὐτή. Σκέπασε τὴ μεγαλωσύνη Του μὲ τὴ σάρκα, καὶ μ’ αὐτὴ ἦρθε σὲ συνάφεια μαζί μας, μὲ τὸ σῶμα ποὺ ἐπῆρε ἀπὸ τὴν Παρθένο καὶ Θεοτόκο Μαρία. Ὥστε, βλέποντας τὸν ἐμεῖς πὼς εἶναι ἀπὸ τὸ γένος μας καὶ πὼς μᾶς μιλᾶ σὰν ἄνθρωπος, νὰ μὴν τρομάξουμε ἀπὸ τὴ θωριά Του. Γι’ αὐτό, ὅποιος φορέσει τὴ στολὴ ποὺ φόρεσε ὁ Κτίστης (δηλαδὴ τὴν ταπεινοφροσύνη), τὸν ἴδιον τὸν Χριστὸ ντύθηκε».
Ἡ φάτνη εἶναι ἡ ταπεινὴ καρδιά, ποὺ μοναχὰ σ’ αὐτὴ πηγαίνει καὶ γεννιέται ὁ Χριστός.
Ἡ Ἐκκλησία μας φωτοβολὰ μέσα στὸ χειμωνιάτικο σκοτάδι, γιορτάζοντας τὴ Γέννηση τοῦ Κυρίου. Ἀπὸ μέσα της ἀκούγεται μία ὑπερκόσμια ὑμνωδία, σὰν ἐκείνη ποὺ ψέλνανε οἱ ἄγγελοι τὴ νύχτα ποὺ γεννήθηκε ὁ Κύριος, «ἦχος καθαρὸς ἑορταζόντων». […]

Ὅταν οἱ μάγοι ἔφθασαν στά Ἱεροσόλυμα !!!

 

Ἁγίου Ἐφραίμ τοῦ Σύρου 
Ὅταν ὁ ὁδοιπόρος βρεῖ κάποιον ἄλλο, καλό συνοδοιπόρο, χαίρεται τόν κόπο τῆς μακρινῆς ὁδοιπορίας, ἐπειδή ξεγελιέται ἀπό τή συντροφιά· καθώς στηρίζεται δηλαδή, σάν σέ ραβδί, στήν εὐχάριστη συζήτηση, ἔχει τήν αἴσθηση ὅτι συνοδοιπορεῖ μέ σκονισμένα τά πόδια, ἀλλά μέ ἀκούραστο τό στόμα. Μοιράζει ἔτσι τόν κόπο τῶν ποδιῶν καί ἐλαφρύνει μέ τή συνομιλία τήν κούραση τῆς μεγάλης πορείας. 
Ἔτσι λοιπόν καί οἱ μάγοι, ὅταν γεννήθηκε ὁ Χριστός, καθώς εἶδαν τό ἄστρο, καί τό ἔλαβαν αὐτό συνοδοιπόρο, ξεγελοῦσαν −ὅταν κουράζονταν− μέ τήν ἐρώτηση, «ποῦ εἶναι ὁ νεογέννητος Βασιλιάς», τήν ταλαιπωρία τῆς ὁδοιπορίας· ἀνέκριναν δηλαδή μέ τό λόγο τούς Ἑβραίους σάν κλέφτες Ἐκείνου πού γεννήθηκε.

Σ’ αὐτούς λοιπόν πού ρωτοῦσαν γιά τόν Βασιλιά, εὔλογα ἀπαντοῦν...

οἱ Ἰουδαῖοι, λέγοντας: «Τί λοιπόν τολμᾶτε, ξένοι, τί λέτε, ἄνθρωποι; Γιατί ἔχετε ἔρθει, φέρνοντας ἐπικίνδυνη εἴδηση; Γιατί διακηρύσσετε τόν καινούριο βασιλιά στήν πόλη πού ἔχει ἤδη βασιλιά; Γιατί διακινδυνεύετε τόν ἑαυτό σας σέ πρόωρο τέλος; Γιατί μπήγετε στούς τραχήλους σας τή γλώσσα σάν μάχαιρα; Γιατί ἀνοίγετε τόν τάφο σας μέ τό στόμα, καί τό θάνατο πού κοιμᾶται τόν ξυπνᾶτε γιά νά σᾶς ἁρπάξει; Δέν εἶχε μνήματα ἡ Περσία, ὥστε, νά ἔρθετε ἐδῶ καί, ἐνῶ ἀκόμη ζεῖ ὁ Ἡρώδης, νά ρωτᾶτε γιά ἄλλο βασιλιά; Ὅταν τό ἀκούσει, θά ὁμολογήσει σ’ ἐσᾶς πολλή εὐγνωμοσύνη καί θά σᾶς ἀνταμείψει μέ μεγάλα δῶρα»!.

Ἀλλά ἡ ἀπάντηση σ’ αὐτά ἀπό τούς μάγους ἦταν σύντομη: «Εἴδαμε, λένε, τό ἄστρο του στήν ἀνατολή καί ἤρθαμε νά τόν προσκυνήσουμε». Δέν ἀρκέσθηκαν νά ρωτήσουν μόνο, ἀλλά καί νά ποῦν γιά προσκύνηση· φανερώνοντας μ’ αὐτή τή φράση ὅτι Αὐτός πού γεννήθηκε εἶναι Θεός.

Μόλις λοιπόν ἔφθασε ἡ εἴδησή τους στόν Ἡρώδη, ἀφήνοντας αὐτός στό μεταξύ τούς μάγους, κάλεσε τούς σοφούς τῶν ‘Ιουδαίων, λέγοντας: «Ποῦ θά γεννηθεῖ ὁ Χριστός;». Καί αὐτοί ἀπάντησαν: «Στή Βηθλεέμ τῆς Ἰουδαίας».

Ὤ τό θαῦμα! Γνωρίζουν οἱ Ἰουδαῖοι τόν τόπο, καί ἀποστρέφονται τόν τεχθέντα· τή Βηθλεέμ ἐπαινοῦν, καί τήν οἰκονομία κρύβουν· τήν Ἰουδαία σημειώνουν, καί τή δεσποτεία ἀρνοῦνται. Ἄν ἔτσι λέει ἡ Γραφή, γιατί δέν συγκατατίθεστε; Ἄν ἀναγνώσατε, γιατί δέν πιστεύετε; Ἄν θά γεννηθεῖ στή Βηθλεέμ, γιατί δέν θά τόν προσκυνήσετε;

Ἐπειδή λοιπόν κατάλαβε ὁ Ἡρώδης ὅτι δέν ἦρθαν χωρίς λόγο οἱ μάγοι νά ρωτήσουν, τούς κάλεσε κρυφά καί ρωτοῦσε νά μάθει ἀπ’ αὐτούς τό χρόνο πού φάνηκε τό ἄστρο, λέγοντάς τους: «Διηγηθεῖτε μου μέ ἀκρίβεια τόν τρόπο πού ἤρθατε καί πέστε μου τό σκοπό τῆς ὁδοιπορίας σας. Μή μᾶς παρακάμψετε. Ἐμπιστευθεῖτε σ’ ἐμένα τήν αἰτία τῆς παρουσίας σας καί πέστε  μου ποιός εἶναι αὐτός πού σᾶς ἔπεισε νά προσκυνήσετε ἕναν ἀλλοεθνή. Καί ποιό εἶναι τό ἀνάλογο κέρδος γιά τόν τόσο μεγάλο κόπο σας; Ἄν ὅμως αὐτός πού σᾶς κάλεσε δέν εἶναι ἄνθρωπος, ἀλλά ἀστερόμορφος ἄγγελος, διηγηθεῖτε μου μέ ἀκρίβεια τό γεγονός τῆς ἀνατολῆς του νά μάθω τό χρόνο καί τόν καιρό, κατά τόν ὁποῖο ἔχουν μάθει καί τά ἄστρα νά ὑπηρετοῦν τό βρέφος πού τά ἀποστέλλει, ὥστε νά ἔρθω καί ἐγώ καί νά τόν προσκυνήσω».

Ἀφοῦ λοιπόν εἶπαν τό χρόνο τοῦ πρωτοφανοῦς ἄστρου, ἔφυγαν, παίρνοντας ἐντολή ἀπό τόν Θεό νά μήν ἐπιστρέψουν στόν Ἡρώδη. Σ’ αὐτούς παρουσιάσθηκε πάλι τό συνοδοιπόρο ἄστρο, καί ἀφοῦ ἦρθε ἐκεῖ πού βρισκόταν τό παιδί, ἔμεινε ἀκίνητο, σάν νά διακήρυσσε μέ αὐτή τή στάση του καί νά ἔλεγε: «Αὐτός εἶναι ὁ βασιλιάς, πού ἐγώ σάν σημαία του προχωροῦσα μπροστά σας· αὐτός μοῦ ἄναψε τή δάδα τοῦ ὁδηγοῦ καί μέ ἔστειλε σ’ ἐσᾶς,».

Ποιός λοιπόν ἐρευνώντας θά βρεῖ μιά τέτοια γέννηση; Ποιός λόγος θά κατανοήσει τόν τρόπο τοῦ μυστηρίου; Κανείς νά μήν προσπαθήσει νά φθάσει τόν ἀκατάληπτο μέ ἀνθρώπινες σκέψεις· διότι ἐδῶ δέν χρειάζονται ἀναλογίες, ἀλλά μόνο πίστη.

Σταμάτα νά ἐρευνᾶς, ἄνθρωπε, καί διδάξου νά προσκυνᾶς μαζί μέ τούς μάγους. Μπόρεσε πρῶτα νά ἀντικρύσεις κατευθείαν τίς ἀκτίνες τοῦ ἥλιου καί τότε θά ἀτενίσεις ἀκίνδυνα τήν παρθενική γέννα. Ἡ θεότητα εἶναι φωτιά πού κατακαίει, ἄν θελήσεις νά ψηλαφήσεις τή φλόγα, θά κατακάψεις τά χέρια σου χωρίς νά βρεῖς τίποτε.

Ποιός δηλαδή, ὅταν γεννήθηκε, συντάραξε τόν οὐρανό μέ τήν ὑμνωδία τῶν ἀγγέλων; Ποιός ἀνέτειλε ἄστρο καί μονάχα τούς ἀστρολόγους ἀνέδειξε θεολόγους; Ποιός ὀνομάσθηκε ἀπό τούς ἀγγέλους Κύριος, ἄν καί ἦταν στήν κοιλιά τῆς μάνας του; Ποιός ὀνομάσθηκε μέ τό ὄνομα αὐτό πρίν ἀκόμη γεννηθεῖ; Ποιός, ἄν καί ἦταν στήν κοιλιά τῆς μάνας του, προσκυνήθηκε ποτέ μέ σκίρτημα; Ποιός, ἄν καί ἦταν στή μήτρα, δέχθηκε τό σεβασμό ἀπό αὐτούς πού ἦταν στή μήτρα; Ποιός ἕλκυσε τούς μάγους ἀπό τήν Περσία γιά νά τόν προσκυνήσουν;

Πραγματικά, εἶναι ὡραῖο νά θαυμάσουμε τήν πίστη τους. Δέν δίστασαν νά τόν προσκυνήσουν, ἄν καί εἶδαν τό σπήλαιο καί τή μεγάλη φτώχεια· διότι ἔμαθαν μέ τό φωτισμό τοῦ Ἁγίου Πνεύματος ὅτι γιά μᾶς Ἐκεῖνος ἔγινε φτωχός, ἄν καί ἦταν πλούσιος· ὅτι κρατάει στήν παλάμη του ὅλο τόν κόσμο, ἄν καί γεννήθηκε στό σπήλαιο· ὅτι περιβάλλει τόν οὐρανό μέ νέφη, ἄν καί περιβάλλεται μέ κουρέλια, ὅπως συνηθίζεται γιά τά νεογέννητα· ὅτι ἀναπαύεται στούς κόλπους τοῦ Θεοῦ-Πατέρα, ἄν καί ὡς ἄνθρωπος εἶναι ξαπλωμένος στή φάτνη·καί ὅτι βρίσκεται στό θρόνο τοῦ Θεοῦ-Πατέρα28, ἄν καί βαστάζεται στήν ἀγκάλη τῆς μητέρας.

Ἀλλά ἐμεῖς ἄς δοξάσουμε τήν ἔνσαρκη γέννηση τοῦ Κυρίου ἀπό τήν Παρθένο καί τήν προσκύνησή του ἀπό ὅλη τήν κτίση, προσφέροντας ὁλόκληρη τή ζωή μας, στόν Χριστό· στόν Ὁποῖο πρέπει ἡ δόξα στούς αἰῶνες τῶν αἰώνων. Ἀμήν.

imaik 

Πέμπτη 23 Δεκεμβρίου 2021

Με την ηγεσία του Συνδέσμου Βιομηχανιών Στερεάς Ελλάδας συναντήθηκε η Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Βοιωτίας κα Φανή Παπαθωμά !!!

 Τη Δευτέρα, 20 Δεκεμβρίου 2021, στην έδρα της Π.Ε. Βοιωτίας στη Λιβαδειά, η Αντιπεριφερειάρχης Βοιωτίας Φανή Παπαθωμά δέχτηκε τον νέο Πρόεδρο του Συνδέσμου Βιομηχανιών Στερεάς Ελλάδας κ. Πάνο Λώλο και τον Γενικό Γραμματέα κ. Ανδρέα Λουκάτο. 

Η Αντιπεριφερειάρχης συνεχάρη τους εκπροσώπους της επιχειρηματικότητας και τους ευχαρίστησε για την διαχρονική συνεργασία τους με την Π.Ε. Βοιωτίας, όπου αποτελεί και την έδρα του Σ.Β.Σ.Ε και συγκεκριμένα στα Οινόφυτα. 

Στη συνάντηση εργασίας τους, κυριάρχησε η πορεία του Επιχειρηματικού Πάρκου Οινοφύτων – Ασωπού, δηλαδή η μετατροπή της άτυπης βιομηχανικής συγκέντρωσης στην περιοχή των Οινοφύτων, σε ένα πάρκο οργανωμένης βιομηχανικής εξυγίανσης, με τη συμμετοχή και της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 

«Συναντήθηκα με τους εκπροσώπους της βαριάς βιομηχανίας της Στερεάς Ελλάδας στην Π.Ε. Βοιωτίας προκειμένου να ανανεώσουμε την ενημέρωση γύρω από τα βασικότερα θέματα που απασχολούν τον Σ.Β.Σ.Ε. Κυρίαρχος στόχος μας ήταν και παραμένει η εξυγίανση της περιοχής των Οινοφύτων – Σχηματαρίου, μια υπερτοπική δράση που με την προσωπική καθοδήγηση του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας, Φάνη Σπανού, προχωρά σύμφωνα με τα ορισμένα χρονοδιαγράμματα», δήλωσε η Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Βοιωτίας κα Φανή Παπαθωμά.

https://orchomenos-press.blogspot.com/

Τρίτη 21 Δεκεμβρίου 2021

Με τους προέδρους των Δικηγορικών Συλλόγων Λιβαδειάς και Θήβας συναντήθηκε η Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Βοιωτίας κα Φανή Παπαθωμά - Νέες δράσεις για το 2022 !!!

 


Στο γραφείο της Αντιπεριφερειάρχη Βοιωτίας Φανής Παπαθωμά βρέθηκαν σήμερα το πρωί  οι δύο εκλεγέντες πρόεδροι των Δικηγορικών συλλόγων Λιβαδειάς κ. Βασίλης Δαλαμάγκας και Θήβας κα Σωσώ Μανάρα Μαυράκη και η κα. Σωτηρία Γκιόκα, μέλος του δικηγορικού συλλόγου Θήβας.

Η Αντιπεριφερειάρχης συνεχάρει τους δύο προέδρους για την επανεκλογή τους και συζήτησε μαζί τους μια σειρά ενεργειών όπως: 

·       Την ανάδειξη του ιστορικού αρχείου των δύο αυτών παλαιότερων δικηγορικών  συλλόγων της Ελλάδας

·       Την προοπτική διοργάνωσης της Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδας σε Λιβαδειά και Θήβα

·       Την έναρξη των εργασιών για την συντήρηση στο Δικαστικό Μέγαρο Λιβαδειάς

 Στο τέλος της συνάντησης η κα Παπαθωμά μαζί με τις ευχές της για τις γιορτές των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς έδωσε στους καλεσμένους της από ένα επετειακό γραμματόσημο για τα 200 Χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας καθώς και το επετειακό λεύκωμα «Κωπαΐδα Το Σήμερα του Παρελθόντος».  

« Σε συνέχεια της διαχρονικής συνεργασίας με τους δύο Δικηγορικούς Συλλόγους Λιβαδειάς και Θήβας, δέχτηκα με χαρά σήμερα στο γραφείο μου τους δύο νέους προέδρους των δικηγορικών συλλόγων της Βοιωτίας καθώς και την γραμματέα του του Δικηγορικού Συλλόγου Θήβας. Ήταν μια εποικοδομητική συνάντηση και όχι απλά μια εθιμοτυπική επίσκεψη. Στόχος μας είναι να συνεχίσουμε την συνεργασίας μας και μέσω συγκεκριμένων δράσεων για το 2022» δήλωσε η Αντιπεριφερειάρχης Βοιωτίας Φανή Παπαθωμά .

https://orchomenos-press.blogspot.com/

Δευτέρα 20 Δεκεμβρίου 2021

Η Περιφερειακή Ενότητα Βοιωτίας κοντά στις ευάλωτες κοινωνικά ομάδες !!!

 


Η Περιφερειακή Ενότητα Βοιωτίας επικεφαλής Εταίρος της Κοινωνικής Σύμπραξης,  στα πλαίσια της υλοποίησης του προγράμματος Επισιτιστικής Βοήθειας (ΤΕΒΑ) συνεχίζει τη δράση της, παραμένοντας κοντά στις ευάλωτες κοινωνικά  ομάδες που πλήττονται.

Ποσότητες  ξηρών προϊόντων  (ζυμαρικά, ελαιόλαδο, μέλι , όσπρια, γάλατα   κλπ) νωπών  (κρέατα, τυροκομικά)  οπωρολαχανικών  (μήλα, πορτοκάλια), βρεφικών τροφών θα παραδοθούν από τον ανάδοχο προμηθευτή στα καθορισμένα σημεία διανομής των εταίρων της Κοινωνικής Σύμπραξης (Δήμος Λεβαδέων, Δήμος Θηβαίων, Δήμος Αλιάρτου- Θεσπιέων, Δήμος Τανάγρας, Δήμος Διστόμου- Αράχωβας- Αντίκυρας, Δήμος Ορχομενού)  προκειμένου να διανεμηθούν στους ωφελούμενους του προγράμματος  με τη συμβολή  των υπευθύνων  διανομής  των εταίρων , λαμβάνοντας όλα τα μέτρα προστασίας  για τον κορονοιό,  τόσο για το προσωπικό, όσο και για τους ωφελούμενους.  

 Ημερομηνίες διανομής των προϊόντων  στους ωφελούμενους είναι οι ακόλουθες :    

Δήμος Θηβαίων :  20-12-2021  &  21-12-2021

Δήμος Διστόμου- Αράχωβας-Αντίκυρας :   20-12-2021

 Δήμος Τανάγρας :   20-12-2021

Δήμος  Λεβαδέων  :  21-12-2021   

Δήμος Αλιάρτου- Θεσπιέων : 22-12-2021  

Δήμος Ορχομενού  :  22-12-2021

 Η Αντιπεριφερειάρχης Βοιωτίας Φανή Παπαθωμά και ο θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Κοινωνικής Μέριμνας Στερεάς Ελλάδας Γιάννης Περγαντάς, δήλωσαν « Η   Π.Ε.Βοιωτίας  συνεχίζει  τη δράση της   παραμένοντας   κοντά  στις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες  που πλήττονται.                                                                                                      Υλοποιούμε και ενόψει των γιορτών, με όλα τα μέσα το καθήκον μας απέναντι στις ευπαθείς ομάδες των συμπολιτών μας. Ευχή μας είναι να έρθουν καλύτερες μέρες σε αυτούς και τις οικογένειές τους την νέα χρονιά».

https://orchomenos-press.blogspot.com/

Σάββατο 18 Δεκεμβρίου 2021

Ἐφιάλτης τά «ἔξυπνα» κινητά νέας γενιᾶς μέ τήν... ἀκοίμητη κάμερα !!!

 

Καί κλειστό νά εἶναι τό κινητό, θά σέ βλέπει...
Ἀκόμη καί ὅταν θά εἶναι ἀπενεργοποιημένη μιά τηλεφωνική συσκευή μέ ἐπεξεργαστή Snapdragon 8 Gen 1, θά μπορεῖ νά βλέπει καί νά ἀναγνωρίζει τόν κάτοχό της. Οἱ κατασκευαστές ἐμφανίζονται καθησυχαστικοί, ὅμως οἱ χάκερ σέ κάτι τέτοιες περιπτώσεις συνήθως γελοῦν...
Ἡ κάμερα κάθε κινητοῦ τηλεφώνου πού θά εἶναι ἐξοπλισμένο μέ ἐπεξεργαστή Snapdragon 8 Gen 1 (τῆς ἀμερικανικῆς ἑταιρείας Qualcomm Technologies) δέν θά ξαποσταίνει... ποτέ. Ἀκόμη καί ὅταν τό μηχάνημα θά εἶναι ἀπενεργοποιημένο, αὐτή θά εἶναι πάντα ἀνοιχτή καί θά καταγράφει - καί αὐτή εἶναι ἡ τελευταία λέξη στήν τεχνολογία ἀναγνώρισης προσώπου, δηλαδή ὁ καινούργιος ἐφιάλτης γιά τούς ὑπερασπιστές τοῦ θεωρητικοῦ δικαιώματος τῶν ἀνθρώπων γιά ἀπαραβίαστη ἰδιωτική ζωή.

Τό μάτι πού σαρώνει συνεχῶς τό πρόσωπο καί ἐνεργοποιεῖ τό κινητό μόνο ὅταν τό ἀναγνωρίζει εἶναι ἕνα ἀπό τά πιό προηγμένα χαρακτηριστικά τοῦ συγκεκριμένου ἐπεξεργαστῆ τηλεφώνου, ὁ ὁποῖος θά ἐγκατασταθεῖ στίς συσκευές μέ τό νέο ἔτος. Ἀλλά ἡ τεχνολογική ἐπιτυχία τῆς Qualcomm ἔναντι τῶν κινέζων ἀνταγωνιστῶν της κινδυνεύει νά ἀμαυρωθεῖ ἀπό τόν φόβο κακῆς χρήσης τῶν νέων τεχνολογιῶν.

Ἡ ἑταιρεία προσπαθεῖ νά καθησυχάσει τούς χρῆστες πάντως, ὑποστηρίζοντας ὅτι ὁ ἐπεξεργαστής της εἶναι κατασκευασμένος μέ τέτοιον τρόπο ὥστε νά μήν ἐπιτρέπει τήν ἐξωτερική μεταφορά τῶν data πού καταγράφει ἡ κάμερα.

Ὑποτίθεται ὅτι ἡ εἰσαγωγή τῆς καινοτομίας αὐτῆς παρέχει περισσότερη ἀσφάλεια: τό τηλέφωνο ἐνεργοποιεῖται, χωρίς ὁ ἰδιοκτήτης νά χρειάζεται νά κάνει καμία ἐνέργεια, μόλις ἡ κάμερα ἀναγνωρίσει τό πρόσωπό του. Καί ἀπενεργοποιεῖται ἀμέσως ἄν ἐμφανιστεῖ ἄλλο πρόσωπο πίσω ἀπό τόν ἰδιοκτήτη. Ἐπίσης, ἄν τό ἠλεκτρονικό μάτι ἀντιληφθεῖ ὅτι ὁ χρήστης, σέ ἕνα συγκεκριμένο περιβάλλον, δέν εἶναι μόνος, διασφαλίζει ὅτι οἱ πληροφορίες πού κανονικά προστατεύονται ἀπό περιορισμούς ἐμπιστευτικότητας δέν ἐμφανίζονται στήν ὀθόνη.

Στίς ἡμέρες μας ὁρισμένες συσκευές παρακολούθησης τοῦ σπιτιοῦ βασίζονται σέ κάμερες διάσπαρτες στά δωμάτια καί στήν εἴσοδο, γιά τό ἠλεκτρονικό ἄνοιγμα τῆς πόρτας, ὅμως αὐτά τά ψηφιακά μάτια εἶναι σταθερά, δέν ἀκολουθοῦν τή κίνηση καί δέν εἰσάγονται σέ κάποια συσκευή σάν τό smartphone, τό ὁποῖο περιέχει τά πιό ἐμπιστευτικά δεδομένα τοῦ κατόχου του.

Οἱ μηχανικοί της Qualcomm διαβεβαιώνουν ὅτι ἔχουν τοποθετηθεῖ φραγμοί στό ἐσωτερικό τῶν ἐπεξεργαστῶν οἱ ὁποῖοι θά ἐμποδίζουν τήν ἐξαγωγή εἰκόνων πού καταγράφονται ἀπό τό ἠλεκτρονικό μάτι, ἀλλά ἡ ἐμπειρία τῶν τελευταίων ἐτῶν διδάσκει ὅτι δέν ὑπάρχει κλείδωμα πού οἱ χάκερ ἀποτυγχάνουν νά ξεκλειδώσουν.

Καί ὅσον ἀφορᾶ τήν ἠθική τῶν ψηφιακῶν τεχνολογιῶν, πρέπει νά παραδεχθοῦμε ὅτι ὁ πήχης ἔχει κατέβει πιά πολύ χαμηλά.

Παρασκευή 17 Δεκεμβρίου 2021

Καθηγητής Πανεπιστημίου προειδοποιεί: "Στο τέλος της πανδημίας θα είμαστε σε ένα δυστοπικό τοπίο" !!!

 


 
Ο Δημήτρης Δαλάκογλου, καθηγητής Κοινωνικής Ανθρωπολογίας στο Vrije Universiteit Amsterdam, αναλύει τις συνέπειες των έκτακτων μέτρων σε βάρος των ελευθεριών που έχουν επιβληθεί πανευρωπαϊκά λόγω της COVID-19.

Προσδιορίζεται στα ευρωπαϊκά Συντάγματα το όριο της περιστολής των ατομικών ελευθεριών, ακόμη κι όταν πρόκειται για ζητήματα δημόσιας υγείας; Μέχρι ποιου σημείου μπορεί να φτάσει μια κυβέρνηση, σε καθεστώς εκτάκτου ανάγκης, ως προς την καταστρατήγησή τους; Πανευρωπαϊκά, με άλλοθι την κατάσταση έκτακτου ανάγκης, που προκαλεί η πρωτοφανής πανδημία, οι κυβερνήσεις καταπατούν συστηματικά κεκτημένες ελευθερίες; Υπάρχει ο κίνδυνος αυτό να παγιωθεί ως καθεστώς και μετά την πανδημία; Τέλος, μπορεί το πιστοποιητικό εμβολιασμού να δημιουργήσει ανισότητα στους πολίτες της Ευρώπης και επομένως είναι αντισυνταγματικό;

Δύσκολα ερωτήματα, που θέσαμε στον καθηγητή Δημήτρη Δαλάκογλου, ο οποίος κατέχει την έδρα της Κοινωνικής Ανθρωπολογίας στο Vrije Universiteit Amsterdam και είναι, μεταξύ άλλων, διευθυντής του Εργαστηρίου Υποδομών, Αειφορίας και των Κοινών του ίδιου πανεπιστημίου.

«Αποτέλεσε πρώτης τάξης ευκαιρία η πανδημία για τις κυβερνήσεις να προσπαθήσουν να επιβάλουν ό,τι δεν μπορούσαν ούτε να ονειρευτούν δύο χρόνια πριν» διαπιστώνει κατά τη συνομιλία μας.

«Σε κάθε περίπτωση υπάρχει ελαστικοποίηση και κανονικοποίηση (σ.σ: ως προς την παραβίαση του Συντάγματος σε θέματα ατομικών ελευθεριών)», προσθέτει, «οπότε θα μπορούν να ξαναεπιβληθούν ευκολότερα αν χρειαστεί στο μέλλον».

- Υπάρχει θεσμικά κατοχυρωμένο στα ευρωπαϊκά Συντάγματα το όριο του περιορισμού των ατομικών ελευθεριών, το οποίο, ως εκ τούτου, δεν μπορεί να ξεπεραστεί; Υπάρχουν τα προσδιορισμένα κριτήρια μέχρι ποιου σημείου μια κυβέρνηση μπορεί να λαμβάνει μέτρα ενάντια στις ελευθερίες, αντιβαίνοντας στο Σύνταγμα, σε έκτακτες περιπτώσεις; H είναι κάτι υποκειμενικό, ρευστό και προσδιοριζόμενο από την εκάστοτε εξουσία;

Όλα σχεδόν τα σύγχρονα νομικά συστήματα εμπεριέχουν όρους με βάση τους οποίους αναστέλλονται προσωρινά και κατ’ εξαίρεση βασικά δικαιώματα των πολιτών σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Παρόλ' αυτά, έχουμε δει συχνά να γίνεται κατάχρηση τέτοιων παροχών από συστήματα εξουσίας και κρατικές οντότητες. Αν και δεν μας αρέσει να το παραδεχόμαστε, οι δυτικές Δημοκρατίες μπορούν μια χαρά να μεταβάλλουν, να ερμηνεύουν ή να εφαρμόζουν τον νόμο με βάση τη διαπλοκή εντός του συστήματος εξουσίας. Ποιες συνθήκες θα προσδιοριστούν ως έκτακτη ανάγκη που απαιτεί τις συνθήκες εξαίρεσης είναι αρκετά ρευστό.

- Υπάρχει παράδειγμα, πέρα από αυτό της πανδημίας;

Ναι. Ακούσαμε π.χ. συχνά τον όρο «κατάσταση εκτάκτου ανάγκης» σε ό,τι αφορούσε την προσφυγική κρίση του 2015. Που δεν ήταν η πραγματική κρίση, η πραγματική κρίση ήταν η διάλυση του συστήματος υποδομών διάσωσης και φιλοξενίας λόγω μνημονίων και λιτότητας. Καθώς και η αποδόμηση του κοινού ευρωπαϊκού ονείρου, σε μια Ευρώπη απ' όπου ήδη η Βρετανία έφευγε, και οι μισοί Ευρωπαίοι μισούσαν τους άλλους μισούς λόγω της αποτυχίας της Ευρωζώνης. Η μετατροπή της αυξημένης προσφυγικής ροής σε κρίση χρησιμοποιήθηκε για να θυμίσει στους Ευρωπαίους πόσα κοινά υποτιθέμενα προβλήματα έχουν και πόσο προνομιούχοι είμαστε. Στο όνομα της "εξαιρετικής κατάστασης" εκχωρήθηκε η πολυθρύλητη εθνική κυριαρχία σε στρατιωτικές δυνάμεις ξένων χωρών ή σε μια οντότητα αμφισβητούμενη όπως η FRONTEX, σαν να μη συμβαίνει τίποτα.

Παρόμοια, στην περίπτωση της πανδημίας, επιβλήθηκε ουσιαστικά απαγόρευση κυκλοφορίας, παρόλο που ήταν υγειονομικά αμφισβητήσιμη πολιτική ως πρoς τη διαχείριση της πανδημίας. Αυτό είναι ένα κάκιστο προηγούμενο και θεωρώ πως ήταν το τέλειο παράδειγμα κατάχρησης εξουσίας, αφού υπήρξε άρση το καλοκαίρι του 2020 στο όνομα της τουριστικής βιομηχανίας.

- Είχαμε προσφυγές στη Χάγη κατά του περιορισμού των μετακινήσεων στην Ολλανδία. Μια προδικαστική έρευνα για τη διαδήλωση που διοργανώθηκε σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τα μέτρα κατά του κορονοϊού στην πλατεία Kansalaistori και στην πλατεία Γερουσίας στο Ελσίνκι, πρόσφατα. Είχαμε αντιδράσεις κι αναστάτωση γενικώς πανευρωπαϊκά.

Κάποιες οργανώσεις στην Ολλανδία είχαν προσφύγει στη Δικαιοσύνη και κέρδισαν πρωτόδικα καθώς ήταν ολοφάνερο πως η απαγόρευση κυκλοφορίας ήταν αντισυνταγματική. Η κυβέρνηση έκανε τις απαραίτητες νομοθετικές διορθώσεις ώστε να επιβάλλει την απαγόρευση, άλλα υπάρχει ένα λίμπο, καθώς πολύ λίγοι άνθρωποι είναι πεπεισμένοι για την αξία του μέτρου.

Έναρξη άφιξης διεθνών πτήσεων στο αεροδρόμιο Μακεδονία - Sputnik Ελλάδα, 1920, 14.01.2021

Ελλάδα

Πιστοποιητικό εμβολιασμού: Κατά πόσο είναι συνταγματικό - Ποιος ο προβληματισμός για τα ταξίδια

14 Ιανουαρίου, 07:06

- Στην Ελλάδα πάντως και πανευρωπαϊκά δεν φάνηκε να απέδωσαν τα μέτρα.

Η απαγόρευση κυκλοφορίας είναι ένα έσχατο μέτρο, κι ένα μέτρο κυβερνητικής απελπισίας καθώς αποτελεί παραδοχή ότι απέτυχε μια πραγματική υγειονομική διαχείριση και πρέπει να καταφύγει η κυβέρνηση σε αστυνομική διαχείριση. Είναι παραδοχή πως οι κυβερνήσεις επένδυσαν σε ένα εμβόλιο, άλλα λόγω νεοφιλελεύθερης ιδεοληψίας επέτρεψαν να πατενταριστεί κι άρα ήταν έρμαιο των πολυεθνικών που κοίταξαν το κέρδος τους και πρώτα να κλείσουν συμφωνίες και μετά να χτίσουν εργοστάσια για την παραγωγή του εμβολίου. Ήταν επίσης παραδοχή πως τα νοσοκομειακά συστήματα, ακόμα και τα πιο προηγμένα, είναι τόσο υπό-χρηματοδοτημένα, ιδιωτικοποιημένα και τελικά απορυθμισμένα που δεν μπορούν να διαχειριστούν μια πανδημία. Σε τέτοια πλαίσια γενικής πολιτικής αποτυχίας, μια κυβέρνηση δεν μπορεί να έχει τη συναίνεση του πληθυσμού να του απαγορεύσει την κυκλοφορία.

- Επομένως, θα μπορούσαμε να πούμε ότι πανευρωπαϊκά, με άλλοθι την κατάσταση έκτακτου ανάγκης που προκαλεί η πρωτοφανής πανδημία, οι κυβερνήσεις να καταπατούν συστηματικά ελευθερίες; Πώς μπορούν να αμυνθούν οι πολίτες και οι κοινωνίες σε μια τέτοια επίθεση;

Αποτέλεσε πρώτης τάξης ευκαιρία η πανδημία για τις κυβερνήσεις να προσπαθήσουν να επιβάλουν ό,τι δεν μπορούσαν ούτε να ονειρευτούν δύο χρόνια πριν. Στην Ελλάδα μπορεί κανείς να δει το νόμο για τα Πανεπιστήμια, στη Γαλλία τον νόμο για τις διαμαρτυρίες-διαδηλώσεις και την ελευθερία του Τύπου και πάει λέγοντας. Σε κάθε περίπτωση, η αντιπολίτευση του δρόμου αντέδρασε και θα συνεχίζει να αντιδρά.

- Πόσο αυτοαναιρείται ένα αυτοπροσδιοριζόμενο κράτος ως «Κράτος Δικαίου» με εικόνες, στο όνομα πάντα της δημόσιας υγείας, σαν αυτές στην πλατεία Νέας Σμύρνης, όπου αστυνομικές δυνάμεις ξυλοκοπούν ανθρώπους που βγήκαν να κάνουν τη βόλτα που τους επιτρέπεται εν μέσω εγκλεισμού και lockdown;

Να μη κοροϊδευόμαστε, η Ελλάδα δεν είναι Κράτος Δικαίου. Δεν ήταν ποτέ, και πλέον όντας μια αποικία χρέους, βλέπουμε την πλήρη κατάρρευση του συστήματος Δικαίου. Παραδικαστικά συστήματα, πολιτικοί και ισχυροί που εξαιρούνται από την εφαρμογή του νόμου, εταιρείες που μπορούν να κάνουν συμφωνίες με το Ελληνικό Δημόσιο που καταπατούν το Σύνταγμα, βίλες στον αιγιαλό, αστυνομία που παρανομεί, δολοφονεί, βασανίζει συστηματικά και ατιμώρητα, μεγαλοεπιχειρηματίες και μιντιάρχες που παρανομούν όσο θέλουν, προστασία φιλοκυβερνητικών υψηλόβαθμων δημοσίων λειτουργών. Παράνομη μεταχείριση πολιτικών κρατουμένων. Και από την άλλη, μια Αριστερή αντιπολίτευση, κυρίως απασχολημένη με την ενδοσκόπηση της και τις ακαδημαϊκές της ανησυχίες. Τα πράγματα είναι τόσο άσχημα που έχουμε καταλήξει στο παράδοξο, να έχουμε τους αναρχικούς και την άκρα Αριστερά να είναι οι μόνες δυνάμεις που ζητούν δραστικά τη νομιμότητα και την εφαρμογή του νόμου με διαμαρτυρίες!

- Υπάρχει κίνδυνος τα μέτρα που πάρθηκαν από τον Μητσοτάκη, τον Μακρόν κ.λπ. εν μέσω πανδημίας να παγιωθούν, να γίνουν καθεστώς;

Εξαρτάται τι εννοεί κανείς «μέτρα». Αν μιλάμε για την απαγόρευση κυκλοφορίας, σε κάθε περίπτωση υπάρχει ελαστικοποίηση και κανονικοποίηση, οπότε θα μπορούν να ξανα-επιβληθούν ευκολότερα αν χρειαστεί στο μέλλον. Αν μιλάμε για καινούργιους νόμους ή π.χ. για το φύτεμα εκατοντάδων ανεμογεννητριών στα βουνά, ενώ όλοι εμείς ήμασταν κλειδωμένοι μέσα στα σπίτια, δύσκολα «ξε-φυτεύονται».

- Το νέο «κοσκινάκι» της πανδημίας, το πιστοποιητικό εμβολίου, μπορεί να δημιουργήσει ανισότητα στους πολίτες της Ευρώπης και επομένως μπορεί και να είναι αντισυνταγματικό;

Πιθανόν να είναι αντισυνταγματικό, παρόλα αυτά πιστεύω ότι θα είναι ένα από τα μικρότερα μας προβλήματα: Με το τέλος της πανδημίας θα είμαστε σε ένα αρκετά δυστοπικό πολιτικό και οικονομικό τοπίο. Το ερώτημα είναι πόσοι άνθρωποι θα έχουν την οικονομική δυνατότητα να ταξιδέψουν στο εξωτερικό μετά την πανδημία. Πόσα αεροδρόμια και αεροπορικές εταιρίες θα υπάρχουν, πώς θα έχουν διαμορφωθεί οι τιμές των αεροπορικών, πόσοι θα έχουν επιβιώσει από τον ιό σε μια ήπειρο που μείωνε συστηματικά τις επενδύσεις στη δημόσια και δωρεάν υγεία και στη μη κερδοσκοπική επιστημονική έρευνα εδώ και δεκαετίες, και τώρα ήρθε η ώρα της πληρωμής για τις δεκαετίες νεοφιλελευθερισμού που λησμόνησε τα αυτονόητα: Ότι η υγεία δεν είναι απλά η έλλειψη ασθένειας, άλλα η γενικότερη κοινωνική και προσωπική ευεξία όλων των κοινωνικών τάξεων και ομάδων.

- Αλήθεια, πώς σας φαίνεται το πρόγραμμα «Safe Corridor», που στέλνει 187 επισκέπτες από την Ολλανδία στην Ρόδο, προκειμένου να διαπιστωθεί αν ο τουρισμός είναι εφικτός κατά τη διάρκεια της πανδημίας;

Σε κάθε περίπτωση, όπως είπα, οι απαγορεύσεις κυκλοφορίας και μετακίνησης είναι αστυνομικά μέτρα που έχουν αμφισβητούμενη επιδημιολογική αξία και σε κάθε περίπτωση είναι τα έσχατα μέτρα όταν αποτυγχάνεις να έχεις ικανά συστήματα υγειονομικής περίθαλψης και την παροιμιώδη υποχρηματοδότηση της δημόσιας μη κερδοσκοπικής επιστημονικής έρευνας. Δύο θέματα όπου πάσχουμε παγκοσμίως για δεκαετίες, ενώ ο διεθνής πλούτος συσσωρεύεται στα χέρια λίγων δισεκατομμυριούχων. Οπότε η ελεγχόμενη μετακίνηση και το άνοιγμα του τουρισμού δεν είναι κατ’ αρχήν λάθος, άλλα είναι εξαιρετικά λάθος να ανοίγει ο τουρισμός για αλλοδαπούς τουρίστες (καταγόμενους κατά κανόνα από πλουσιότερες βόρειο-Ευρωπαικες χώρες για τις οποίες η Ελλάδα αποτελεί αποικία χρέους),ενώ την ίδια στιγμή να χαρακτηρίζεσαι «υγειονομική βόμβα» και να μην μπορείς να αλλάξεις δήμο αν μένεις στην Ελλάδα και αν είσαι πρόσφυγας στα ίδια νησιά. Αποδεικνύεται αυτό που είπαμε και στην αρχή, πως υπάρχει ρευστότητα και ελαστικότητα στον προσδιορισμό του ρίσκου και του κινδύνου. 


Ο φτωχότερος και ανίσχυρος είτε κινδυνεύει και πρέπει να προστατευτεί ακόμα και δια της βίας από τον εαυτό του, ο ισχυρός κάνει από βαφτίσια μέχρι διακοπές στα νησιά. Η κατάσταση εξαίρεσης της πανδημίας φέρνει στο φως και τα περιστατικά της γίνονται μικροί καθρέφτες της ταξικής διαστρωμάτωσης, των γεωπολιτικών ή άλλων τοπικών και διεθνικών ιεραρχιών.

https://sputniknews.gr/20210404/kathigitis-panepistimioy-proeidopoiei-sto-telos-tis-pandimias-tha-eimaste-se-ena-dystopiko-topio-11208210.html

Πέμπτη 16 Δεκεμβρίου 2021

Επίσκεψη Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας και Δημάρχου Θηβαίων στα έργα της περιοχής !!!

 


Τη Θήβα επισκέφθηκε ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας, κ. Φάνης Σπανός, όπου επισκέφθηκε μαζί με τον Δήμαρχο Θηβαίων, κ. Γιώργο Αναστασίου, σημαντικά έργα, που είτε έχουν ολοκληρωθεί είτε βρίσκονται σε εξέλιξη και που συγχρηματοδοτούνται μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας. Τον Περιφερειάρχη συνόδευαν η Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας, κ. Φανή Παπαθωμά, ο Αντιπεριφερειάρχης Κοινωνικής Μέριμνας, κ. Ιωάννης Περγαντάς, ο Αντιπεριφερειάρχης Δημόσιας Υγείας, κ. Κωνσταντίνος Μπακομήτρος και ο Περιφερειακός Σύμβουλος, κ. Σπυρίδων Νικολάου.

Η αντιπροσωπεία της ΠΣΤΕ και ο Δήμαρχος Θηβαίων συναντήθηκαν στον κόμβο Μιχαηλίδη της παλαιάς εθνικής οδού Θήβας-Λιβαδειάς και  επισκέφθηκαν την Κρήνη του Οιδίποδα, το Πάρκο Αγίου Ιωάννη και την αναβαθμισμένη πλατεία του Ταχίου.

Ο κ. Αναστασίου υποδέχθηκε στη συνέχεια τον Περιφερειάρχη και τους Αντιπεριφερειάρχες στο Δημαρχείο, όπου είχαν συνάντηση με φορείς και συλλόγους της πόλης(Εμπορικός Σύλλογος Θήβας, Ομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Θήβας(ΟΕΒΕ), σύλλογος γυναικών «Ισμήνη», Σύλλογος Μικρασιατών Θήβας και Γηροκομείο ΟΧΕΚ). Στη συνάντηση συμμετείχαν ο γενικός γραμματέας του Δήμου Θηβαίων, κ. Παναγιώτης Βασιλείου, ο αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών, κ. Ανδρέας Χατζησταμάτης, ο αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος, κ. Νίκος Κοβάνης, ο αντιδήμαρχος Προστασίας και Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας, κ. Τάσος Καμούτσης, και ο αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών, κ. Γιώργος Παπασπύρου.

Τέθηκαν επί τάπητος τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο επιχειρηματικός κόσμος, τα καταστήματα και η εστίαση, ειδικά μετά την άνοδο των ενεργειακών τιμών, και τρόποι ενίσχυσης της τοπικής οικονομίας.

Παράλληλα, έγινε συζήτηση για αξιοποίηση των χρημάτων του νέου Επιχειρησιακού Προγράμματος της Στερεάς Ελλάδας, με ένταξη νέων έργων, μεταξύ των οποίων και ο ηλεκτροφωτισμός του δρόμου προς το Νοσοκομείο.

Σε αυτό το σημείο, ο Δήμαρχος Θηβαίων αναφέρθηκε στην Ανατολική Παράκαμψη, ένα πολύ σημαντικό έργο για την περιοχή και για το οποίο έχει ήδη εγκριθεί από το ΥΠΕΝ η τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου πόλεως, αίροντας ένα σημαντικό εμπόδιο για την υλοποίησή του.

Στη συζήτηση τονίσθηκε, μεταξύ άλλων, η σημασία ανάδειξης του αρχαιολογικού πλούτου του Δήμου, μέσω του στρατηγικού σχεδιασμού ανάδειξης του πολιτιστικού αποθέματος της Θήβας, το τεύχος του οποίου παραδόθηκε στον Περιφερειάρχη.

Τέλος, τέθηκε το μείζον ζήτημα μετεγκατάστασης των Ρομά, σημειώνοντας ότι η κεντρική διοίκηση θα πρέπει να αναλάβει περισσότερες πρωτοβουλίες για τη διαχείριση του ζητήματος.

 https://orchomenos-press.blogspot.com/


Τετάρτη 15 Δεκεμβρίου 2021

ΠΕΡΙΟΔΕΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Κ. ΦΑΝΗ ΣΠΑΝΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ Κ. ΦΑΝΗΣ ΠΑΠΑΘΩΜΑ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΘΗΒΑΙΩΝ & ΤΑΝΑΓΡΑΣ !!!


 

https://orchomenos-press.blogspot.com/

Ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας Φάνης Σπανός, η  Αντιπεριφερειάρχης Π. Ε. Βοιωτίας Φανή Παπαθωμά, αιρετοί και υπηρεσιακά στελέχη θα επισκεφτούν αύριο, Πέμπτη 16 Δεκεμβρίου 2021, τον Δήμο Θηβαίων & τον Δήμο Τανάγρας σύμφωνα με το ακόλουθο πρόγραμμα: 

*09:00 π.μ.  Κόμβος Μιχαϊλίδη

*09:15π.μ. Κρήνη Οιδίποδα

*09:30π.μ. Εμποροπανήγυρης – Χώρος εμποροπανήγυρις

*09:45π.μ. Τάχι Θήβας - Πλατεία

*10:00π.μ. Γήπεδο Μπάσκετ Αγίου Νικολάου

*10:10π.μ. Σύσκεψη στο Δημαρχείο με Δήμαρχο κ. Αναστασίου Γ.  δημοτικούς συμβούλους και φορείς της περιοχής

*6:00 μ.μ. Σύσκεψη στο Δημαρχείο με Δήμαρχο κ. Περγάλια Β.,         Δημοτικούς Συμβούλους και Φορείς της περιοχής

Δευτέρα 13 Δεκεμβρίου 2021

ΤΟ ΦΩΣ ΤΗΣ ΓΙΟΡΤΗΣ !!!

 ΤΟ ΦΩΣ ΤΗΣ ΓΙΟΡΤΗΣ

π. Δημητρίου Μπόκου

Ήταν φώτα, χίλια φώτα, μα δεν ήτανε το φως! 

(Γ. Βερίτης)


Κάθε χρόνο, τέτοιες μέρες, ο κόσμος γίνεται ένα τεράστιο πυροτέχνημα. Ο πλανήτης τυλίγεται στο φως. Έρχονται τα Χριστούγεννα και σ’ όλες τις χώρες οι άνθρωποι συναγωνίζονται να δώσουν λάμψη, περισσότερη λάμψη στον ζοφερό μας κόσμο. Τους πιάνει όλους το φιλότιμο να καταρρίψουν κάθε προηγούμενο ρεκόρ φωτοχυσίας, λαμπρότητας, στολισμού. 


Πανύψηλα χριστουγεννιάτικα δέντρα, κάθε φορά και μεγαλύτερα, στολίζουν τις πόλεις. Χιλιάδες φωτεινά λαμπιόνια φιλοδοξούν να διώξουν τα σκοτάδια. Άπειρες γιορταστικές εκδηλώσεις κατακλύζουν τα ήδη βαρυφορτωμένα προγράμματα του αγχωμένου ανθρώπου. Οργιαστική γιορτινή διακόσμηση με χαρούμενα χρώματα πλημμυρίζει κάθε γωνιά. Οι δρόμοι στολίζονται, οι πλατείες φωτίζονται. Οι αστροναύτες βλέπουν τη γη να κολυμπάει πιο αστραφτερή στο διάστημα τον καιρό αυτό, πιο εξωτική, αληθινά πανέμορφη. 
Κι όμως τί κρίμα! 

Ο τόσο εκρηκτικός γιορτινός αυτός καταιγισμός δεν είναι παρά ένα όμορφο πυροτέχνημα και μόνο! Το πυροτέχνημα θα σβήσει σε λίγο, τα φώτα της γιορτής θα κλείσουν, η λάμψη, επιφανειακή και ψυχρή, θα χαθεί. 

Αλλά γιατί; 

Χριστιανοί και μη σ’ όλον τον κόσμο, γιορτάζουν Χριστούγεννα. Και είναι από μόνο του εντελώς παράδοξο αυτό. Τί δουλειά έχουν οι μη Χριστιανοί με τα Χριστούγεννα; Δεν είναι πρόβλημα γι’ αυτούς, γιατί απλούστατα γιορτάζουν εμπορικά μόνο τα Χριστούγεννα. Και στην πίτα του εμπορίου διεκδικούν όλοι τη μερίδα τους. Να βγάλουν όλοι το κέρδος τους. Αλλά και από τους Χριστιανούς πόσοι θα μπορούσαν να δώσουν μια απάντηση τί και γιατί γιορτάζουν; Πόσοι γνωρίζουν ότι γεννήθηκε ο Θεός, αλλά και τί σημαίνει αυτό; Δεν απασχολεί κανέναν το θέμα αυτό. 

Το τιμώμενο πρόσωπο, ο οικοδεσπότης της γιορτής είναι ο Χριστός. Εκείνος γεννήθηκε, αυτουνού τα γενέθλια γιορτάζουμε. 

Γιατί έχει εξοβελισθεί μεθοδικά από καθετί χριστουγεννιάτικο; Είναι νοητό να γιορτάζουμε τα γενέθλια κάποιου διώχνοντάς τον από τη γιορτή του; Και όμως τέτοια παρανοϊκά πράγματα κάνουμε με τα Χριστούγεννα, τα γενέθλια του Χριστού. 

Η άκρατη λοιπόν φαντασμαγορία αναλαμβάνει τον άχαρο ρόλο να αποκρύψει το γεγονός, ότι το νόημα της γιορτής φαίνεται να έχει χαθεί ανεπιστρεπτί. Η λάμψη φωτίζει εκτυφλωτικά την επιφάνεια, μα αδυνατεί να κρύψει τη δήωση που προκάλεσε στην ορμητική της επέλαση η πνευματική ένδεια. Βαθύτερα, η ψυχή του ανθρώπου παραμένει σκοτεινή. Το πνευματικό του θησαυροφυλάκιο έχει λεηλατηθεί. Παρά την όμορφη βιτρίνα, η ζωή του είναι ρημαγμένη. 

Ο ανοημάτιστος βίος του καταπνίγει κάθε του ελπίδα. Η εσωτερική του δυστυχία τυλίγει σαν βρόχος τον τράχηλό του. Η εξωτερική φτώχεια στραγγαλίζει ανελέητα τα όνειρά του. Συνέδραμε και η συγκυρία της πανδημίας στις μέρες μας και βυθίζει σε ολοκληρωτική απόγνωση τον ήδη ταλαιπωρημένο άνθρωπο. Η λύπη του για τη ζωή, που χωρίς πνευματική προοπτική γλιστρά ζοφερή και φεύγει μες από τα δάχτυλά του, τον μαραζώνει. Πώς μπορεί να χαρεί λοιπόν ο άνθρωπος με τα ψυχρά φώτα που φωτίζουν μονάχα απέξω; 

Γιατί τόση μιζέρια; 

Μα επειδή τίποτε από αυτά δεν αγγίζει την καρδιά. Επείγονται όλοι να πάρουν κάτι από το όνειρο της γιορτής, αλλά χωρίς να δώσουν τίποτε. Ο άνθρωπος συνήθισε να ζητά. Θέλει να παίρνει και όχι να δίνει. Τρομάζει στη σκέψη ότι, αν δίνει χωρίς να παίρνει, μπορεί να καταστραφεί. Έγινε φτωχός επαίτης της χαράς. Ζητιανεύει λίγες σταγόνες της στα φώτα της γιορτής. Γιατί έχει ξεμάθει τα όσα ζεσταίνουν πραγματικά την καρδιά. Δεν κατέχει πια την ικανότητα να αγαπά. Δεν μπορεί να κοινωνήσει με τον συνάνθρωπό του. Και όντως είναι πολύ δύσκολο να το μάθει αυτό!

Για να δούμε όμως, πώς κάποιοι άλλοι το κατάφεραν;

Ένας άγιος γέροντας κάποτε έμενε με τον υποτακτικό του σε μια καλύβη, ακολουθώντας τον καλογερικό τους κανόνα κατά δύναμη. Η σκήτη τους ήταν κοντά σε ένα κεφαλοχώρι. Κάποτε έπεσε στον τόπο εκείνο μεγάλη δυστυχία. Οι φτωχοί χωρικοί πέθαιναν σχεδόν από την πείνα. 


Πολλοί στην απελπισία τους πήγαιναν και χτυπούσαν την πόρτα του ερημίτη. 

Εκείνος πάλι, όντας πολύ ελεήμων, έδινε με την καρδιά του απ' ό,τι τύχαινε να έχει. 

Ο υποτακτικός του όμως έβλεπε με τρόμο το ψωμί τους να λιγοστεύει συνέχεια. 

Έτσι μια  μέρα είπε στενοχωρημένος στον γέροντα: 

-  Αββά (πατέρα), δεν μου ξεχωρίζεις τα ψωμιά που αναλογούν σε μένα; Από δω και πέρα να μοιράζεις μόνο απ’ τα δικά σου ψωμιά ελεημοσύνη. Έτσι όπως πάμε τώρα, γρήγορα θα πεινάσουμε και οι δυο. 

Ο αγαθός γέροντας χώρισε τα ψωμιά, έδωσε τα μισά στον υπο-τακτικό του χωρίς να πει τίποτε, αλλά ο ίδιος συνέχισε να δίνει από τα δικά του στους φτωχούς. Ο υποτακτικός στο μεταξύ έφαγε πολύ σύντομα τα δικά του. Όταν πια δεν του έμειναν παρά λίγα ψίχουλα, ξαναπήγε στον γέροντά του και τον παρακαλούσε να τρώνε πάλι μαζί. Εκείνος τον δέχτηκε χωρίς να φέρει αντίρρηση. Τώρα όμως είχαν αυξηθεί και οι ζητιάνοι κι ο υποτακτικός άρχισε πάλι να δυσανασχετεί. 

Μια μέρα χτύπησε ξανά η πόρτα. Ήταν όπως συνήθως ένας φτωχός. Ο υποτακτικός κατσούφιασε. 

-  Δώσε του ένα καρβέλι! πρόσταξε ο γέροντας, που έκανε πως δεν είδε τον μορφασμό του. 

-  Μου φαίνεται, πως δεν έχουμε πια να φάμε ούτε εμείς! είπε φωναχτά ο υποτακτικός, για να τον ακούσει κι ο ζητιάνος. 

-  Πήγαινε και ψάξε καλά! πρόσταξε ο γέροντας. 

Απρόθυμα εκείνος ξεκίνησε για το κελλάρι. Μα τρόμαξε ν' ανοίξει την πόρτα. Το βρήκε γεμάτο ως επάνω από φρέσκα καλοψημένα ψωμιά! 

Ο Θεός, που είδε την καλή προαίρεση του γέροντα, τα ευλόγησε, κι όσο εκείνος έδινε, τόσο αυτά πληθύνονταν. 

Από την ημέρα εκείνη ο υποτακτικός απόκτησε μεγάλη εμπιστοσύνη στον Θεό και στον άγιο γέροντά του κι έγινε πρόθυμος στο ν' ανακουφίζει κι αυτός τους φτωχούς (από το διαδίκτυο).

Η αγάπη λοιπόν και μόνο φωτίζει και ζεσταίνει την καρδιά. Και αγάπη είναι να δίνεις. Όχι να δίνεις αφού πάρεις, ούτε να δίνεις για να πάρεις. Αλλά να δίνεις χωρίς να περιμένεις τίποτε. Και χωρίς να φοβάσαι τί θα μείνει σε σένα, τί θα γίνεις εσύ. Γιατί μόνο η αγάπη είναι πλούτος. Πλούτος σε χαρά πρώτα. Όταν δίνεις με αγάπη, χαίρεσαι πρώτος εσύ. Αλλά πλούτος και σε υλικά αγαθά. Γιατί όταν εσύ βλέπεις σαν θεό τον φτωχό αδελφό σου και τον νοιάζεσαι, κάνει μετά στη δική σου ζωή κουμάντο ο Θεός. Είναι νόμος πνευματικός αυτό. Και υπόσχεση του Θεού (Λουκ. 12, 31). Πού είναι λοιπόν η πίστη μας; 

Γι’ αυτό και ονομάζει σπόρο την αγάπη και την ευσπλαχνία ο ά-γιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Σπόρο που τον σπέρνεις και σου φέρνει σίγουρη και άφθονη σοδειά, και μάλιστα από το χέρι του Θεού. Και συμπληρώνει: 

«Όταν κάνουμε ελεημοσύνη, ας μην προσέχουμε τί δαπάνη κάνουμε, αλλά τί έσοδα θα έχουμε. Ας δίνουμε προσοχή και στις μελλοντικές ελπίδες, αλλά και στο κέρδος της παρούσας ζωής. Γιατί η ελεημοσύνη δεν μας δίνει μόνο τη Βασιλεία των Ουρανών, αλλά και την ασφάλεια και τον πλούτο στην παρούσα ζωή. Ποιος τα λέγει αυτά; Ο ίδιος ο Κύριος που τα δίνει. Γιατί, λέγει, όποιος έδωσε τα υπάρχοντά του στους φτωχούς, θα πάρει εκατό φορές περισσότερα στη ζωή αυτή και θα κληρονομήσει και την αιώνια ζωή (Ματθ. 19, 29). Βλέπεις πως οι αμοιβές και στη μία ζωή και στην άλλη ζωή δίνονται πολύ πλούσιες; 

»Ας μη νομίζουμε λοιπόν ότι ελαττώνεται η περιουσία μας, όταν δίνουμε ελεημοσύνη. Δεν ελαττώνεται, αλλά αυξάνεται. Δεν ξοδεύεται, αλλά περισσεύει. Είναι ένα είδος εμπορίας και σποράς αυτό που γίνεται. Ή καλύτερα, είναι επικερδέστερο και ασφαλέστερο και από αυτά τα δύο. Γιατί η εμπορία εξαρτάται από τους ανέμους και τα κύματα της θάλασσας και από ναυάγια πολλά, και η σπορά επίσης από ξηρασίες και πλημμύρες και από καιρικές ανωμαλίες. Τα χρήματα όμως που κατατίθενται στο χέρι του Χριστού είναι πάνω από κάθε επιβουλή. Εκείνα που δόθηκαν κάποτε στον Χριστό, κανείς δεν μπορεί να τα αρπάξει από το χέρι του, αλλά παραμένουν εκεί και μας εξασφαλίζουν πολύ και ανέκφραστο τον καρπό και φέρνουν πλούσιο τον θερισμό στον κατάλληλο καιρό. ‘‘Εκείνος που σπέρνει με τσιγκουνιά’’, λέγει, ‘‘θα θερίσει και με τσιγκουνιά, ενώ εκείνος που σπέρνει με αφθονία, θα θερίσει και με αφθονία’’(Β΄ Κορ. 9, 6)».

Τα Χριστούγεννα μιλάνε στην καρδιά μας, μόνο όταν κινούμαστε κάπως έτσι. Λίγο εκστατικά. Βγαίνοντας από τον εαυτό μας, αφήνοντάς τον λίγο στην άκρη, για να σκεφτούμε και τον διπλανό μας. Όταν παίρνουμε στα σοβαρά το θέμα της αγάπης. Τα Χριστούγεννα δεν είναι τότε ένα πυροτέχνημα της στιγμής, που το αναζητούμε λαχανιασμένοι για να χαρούμε λίγα δευτερόλεπτα. 

Όταν δίνουμε χώρο στην καρδιά μας για τον Χριστό, μια θεϊκή, παναρμόνια χριστουγεννιάτικη μουσική αντηχεί διαρκώς μέσα μας. Η ζωή μας γίνεται ολοφώτεινη από μέσα, χωρίς να της χρειάζονται τα χιλιάδες ψυχρά φωτάκια της γιορτής. Το φως το αληθινό, ο νοητός ήλιος της δικαιοσύνης, ανατέλλει μόνιμα στην καρδιά. 

Γιορτάζουμε τότε αδιάκοπα Χριστούγεννα.

Στον βαθμό λοιπόν που η καρδιά μας προσλαμβάνει τον εμπερίστατο συνάνθρωπό μας, ο Χριστός γεννιέται και κατοικεί μέσα μας, φωτίζει τα σκοτάδια, γλυκαίνει την παγωνιά, φυγαδεύει τη δυστυχία μας. Ο δρόμος για τη μεγάλη γιορτή μπροστά μας περνάει από την πόρτα του διπλανού μας. 


ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ - ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ! 


Αντιύλη

Ι. Ναός Αγ. Βασιλείου, 481 00 Πρέβεζα

Τηλ. 26820 25861/23075/6980 898 504

e-mail:antiyli.gr@gmail.com