Σελίδες

Παρασκευή 30 Απριλίου 2021

Η ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ , Η ΒΙΒΛΙΚΗ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ !!!

 

Τι άραγε είναι αυτό που χαρακτηρίζει το γεγονός της Αναστάσεως του Χριστού στην Ορθόδοξη παράδοση ως «Λαμπρή»; Και τι κάνει του πιστούς να αναφωνούν, μαζί με τον Άγιο Ιωάννη τον Δαμασκηνό: «Ἀναστάσεως ἡμέρα λαμπρυνθῶμεν λαοί, Πάσχα Κυρίου, Πάσχα»; Ασφαλώς, η πεποίθηση των απανταχού της γης Ορθοδόξων, αλλά και όλων των χριστιανών, ότι καταργήθηκε ο φόβος του θανάτου: «Χριστὸς ἀνέστη ἐκ νεκρῶν, θανάτῳ θάνατον πατήσας».

Το πραγματικό, βέβαια, γεγονός του θανάτου, αποτέλεσμα της πτώσεως του ανθρώπου, της ελεύθερης δηλαδή επιλογής του να παρακούσει τον Θεό και έτσι να διακόψει την κοινωνία μαζί του, δεν εξέλειπε. Ο θάνατος, ως ο έσχατος εχθρός του ανθρώπου, κατά τον Απόστολο Παύλο, θα καταργηθεί στα έσχατα, («ἔσχατος ἐχθρὸς καταργεῖται ὁ θάνατος», Α΄ Κορ 15,26). Με την πίστη στην Ανάσταση του Χριστού, όμως, οι πιστοί είναι πλέον σε θέση να βιώσουν την αυθεντική ζωή, το «περισσόν της ζωής» κατά τον ευαγγελιστή Ιωάννη (ἐγὼ ἦλθον ἵνα ζωὴν ἔχωσι καὶ περισσὸν ἔχωσιν, Ιω 10,10). Μια τέτοια ζωή, χωρίς την καταλυτική επίδραση του διαβόλου, χάρισε με την ανάσταση του Χριστού στους ανθρώπους ο Θεός, «ὁ τὸν θάνατον καταπατήσας τὸν δὲ διάβολον καταργήσας».

Με τον θάνατό του, δηλαδή, ο Χριστός κατήργησε τον διάβολο, που μέχρι τότε εξουσίαζε τον θάνατο, και απάλλαξε τον άνθρωπο, που για όλη του τη ζωή ήταν υποκείμενο δουλείας εξ αιτίας ακριβώς του φόβου του θανάτου. Όπως πολύ χαρακτηριστικά αναφέρει η προς Εβραίους  επιστολή: «ἵνα διὰ τοῦ θανάτου καταργήσῃ τὸν τὸ κράτος ἔχοντα τοῦ θανάτου, τοῦτ᾿ ἔστι τὸν διάβολον, καὶ ἀπαλλάξῃ τούτους, ὅσοι φόβῳ θανάτου διὰ παντὸς τοῦ ζῆν ἔνοχοι ἦσαν δουλείας» (Εβρ. 2, 14-15. Πρβλ. και το «λύσας τὰς ὠδῖνας τοῦ θανάτου…οὐκ ἐγκαταλείψεις τὴν ψυχήν μου εἰς Ἅδου», των Πράξεων, 2,24 και 27).

Η πεποίθηση αυτή διασώθηκε αναλλοίωτη στην μακραίωνη παράδοση της Ανατολικής Ορθόδοξης Εκκλησίας, όπου το Πάσχα, το γεγονός δηλαδή της Αναστάσεως εορτάζεται με μεγαλύτερη λαμπρότητα από ό,τι παραδοσιακά στον Δυτικό κόσμου, στον οποίο κυρίαρχη εορτή είναι αυτής της Γεννήσεως του Σωτήρος. Η Ανάσταση παραμένει το κυρίαρχο στοιχείο που σηματοδοτεί την Ορθόδοξη χριστιανική αυτοσυνειδησία, όπως αντίθετα, μέχρι και πολύ πρόσφατα, το γεγονός του Σταυρού ήταν εκείνο που κυριαρχούσε στον Δυτικό κόσμο.

Ο πρώτος θεολόγος, που ανέπτυξε θεολογικά την καθοριστική σημασία του γεγονότος της Αναστάσεως του Χριστού, ήταν Απόστολος των εθνών Παύλος. Στο πρώτο του, και για πολλούς αρχαιότερο, γραπτό κείμενο, την Α΄ Θεσσαλονικείς ο Παύλος για πρώτη φορά αναφέρεται στην σημασία της Αναστάσεως για το μέλλον των χριστιανών: «εἰ γὰρ πιστεύομεν ὅτι ᾿Ιησοῦς ἀπέθανε καὶ ἀνέστη, οὕτω καὶ ὁ Θεὸς τοὺς κοιμηθέντας διὰ τοῦ ᾿Ιησοῦ ἄξει σὺν αὐτῷ» (4,14). Με άλλα λόγια, η πίστη στην Ανάσταση του Χριστού οδηγεί με βεβαιότητα στην συμμετοχή των πιστών στην εσχατολογική Βασιλεία του Θεού, κατάσταση απείρως ενδοξότερη και από αυτήν του Παραδείσου. Γι’ αυτό και μετά την παράθεση ενός αποκαλυπτικού χαρακτήρα κειμένου κατακλείει την επιχειρηματολογία του με την φράση: «καὶ οὕτω πάντοτε σὺν Κυρίῳ ἐσόμεθα» (4,17).

Λίγα χρόνια αργότερα, απευθυνόμενος προς την κοινότητα της Κορίνθου, ο Παύλος θα αναπτύξει εκτενέστερα την περί αναστάσεως των νεκρών διδασκαλία του: στο 15ο κεφ. της Α’ Κορινθίους, η οποία έμελλε να προσδιορίσει καταλυτικά και την χριστιανική πίστη. Στην επιστολή αυτή διασώζεται και η γνωστή ρήση του αποστόλου: «εἰ δὲ Χριστὸς οὐκ ἐγήγερται, ματαία ἡ πίστις ὑμῶν» (15,17). Για τον Παύλο η ανάσταση του Χριστού δεν ήταν μεμονωμένο γεγονός του παρελθόντος, μια θαυμαστή παρέμβαση του Θεού στην κτιστή δημιουργία, με την οποία ανατράπηκε άπαξ ο φόβος και η κυριαρχία του θανάτου, αλλά η απαρχή της σωτηρίας της ανθρωπότητας, η οποία ασφαλώς θα ολοκληρωθεί στα έσχατα.

Ένας από τους βασικούς λόγους της εκτενούς ανάπτυξης στην επιστολή αυτή της περί αναστάσεως χριστιανικής δικασκαλίας ήταν και η πεποίθηση ορισμένων χριστιανών της Κορίνθου, ότι δεν υπάρχει ανάσταση των νεκρών («λέγουσί τινες ἐν ὑμῖν ὅτι ἀνάστασις νεκρῶν οὐκ ἔστιν», 15,12). Ο απόστολος, λοιπόν, ξεκαθαρίζει, ότι η ανάσταση του Χριστού καθιστά βέβαιη και την ανάσταση των νεκρών. Χρησιμοποιεί για τον σκοπό αυτό δύο θεολογικά σχήματα. Και πρώτα-πρώτα το σχήμα Αδάμ–Χριστός, πρώτος άνθρωπος,  δεύτερος άνθρωπος: «ἐπειδὴ γὰρ δι᾿ ἀνθρώπου ὁ θάνατος, καὶ δι᾿ ἀνθρώπου ἀνάστασις νεκρῶν. ὥσπερ γὰρ ἐν τῷ ᾿Αδὰμ πάντες ἀποθνήσκουσιν, οὕτω καὶ ἐν τῷ Χριστῷ πάντες ζωοποιηθήσονται» (15,21-22).

Το δεύτερο σχήμα είναι: ψυχικό-πνευματικό σώμα, δηλαδή το φυσικό, γήινο, αυτής της ζωής, και το πνευματικό, της μετά θάνατον. Περιγράφει, λοιπόν, πώς θα γίνει κατά την ανάσταση των νεκρών η αλλαγή του παλιού σώματος με το νέο σώμα: «οὕτω καὶ ἡ ἀνάστασις τῶν νεκρῶν: σπείρεται ἐν φθορᾷ, ἐγείρεται ἐν ἀφθαρσίᾳ· σπείρεται ἐν ἀτιμίᾳ, ἐγείρεται ἐν δόξῃ· σπείρεται ἐν ἀσθενείᾳ, ἐγείρεται ἐν δυνάμει· σπείρεται σῶμα ψυχικόν, ἐγείρεται σῶμα πνευματικόν. ἔστι σῶμα ψυχικόν, καὶ ἔστι σῶμα πνευματικόν» (15,42-44).

Τέλος, περιγράφει τη μελλοντική ανάσταση των νεκρών, χρησιμποιώντας, όπως και στην Α΄ Θεσσαλονικείς, τα γνωστά αποκαλυπτικά μοτίβα της ΠΔ και της μεσοδιαθηκικής γραμματείας, της σάλπιγγας δηλαδή που θα ηχήσει κατά τους έσχατους χρόνους. Αυτό είναι το πραγματικό «μυστήριο» της εν Χριστώ αθανασίας: «ἰδοὺ μυστήριον ὑμῖν λέγω· πάντες μὲν οὐ κοιμηθησόμεθα, πάντες δὲ ἀλλαγησόμεθα, ἐν ἀτόμῳ, ἐν ῥιπῇ ὀφθαλμοῦ, ἐν τῇ ἐσχάτῃ σάλπιγγι· σαλπίσει γάρ, καὶ οἱ νεκροὶ ἐγερθήσονται ἄφθαρτοι, καὶ ἡμεῖς ἀλλαγησόμεθα. δεῖ γὰρ τὸ φθαρτὸν τοῦτο ἐνδύσασθαι ἀφθαρσίαν καὶ τὸ θνητὸν τοῦτο ἐνδύσασθαι ἀθανασίαν» (15,51-53). Για να καταλήξει αναφωνώντας θριαμβευτικά: «ποῦ σου, θάνατε, τὸ κέντρον, ποῦ σου, ‘Αδη, τὸ νῖκος;» (15,55).

Η Ανάσταση, λοιπόν, του Χριστού ως «εορτή εορτών» και «πανήγυρις πανηγύρεων». είναι η θεμελιώδης αλήθεια και το απόλυτο γεγονός της χριστιανικής πίστεως. Συνιστά την πιο αποφασιστική απελευθέρωση της ανθρωπότητας από τον φόβο του θανάτου και την κυριαρχία του διαβόλου. Είναι η αρχή της νέας δημιουργίας και η διασφάλιση της σωτηρίας των ανθρώπων με την βεβαιότητα της πνευματικής αναστάσεως των νεκρών, έννοιας εντελώς διαφορετικής από εκείνην της ελληνικής φιλοσοφικής θεωρίας περί αθανασίας της ψυχής. Γι’ αυτό και στην ύστερη καινοδιαθηκική γραμματεία υποστηρίζεται ότι ο Χριστός κατά την ενσώματη ταφή και την Ανάστασή του «τοῖς ἐν φυλακῇ πνεύμασι πορευθεὶς ἐκήρυξεν» (Α΄Πε 3,19).

Αυτός είναι και ο λόγος που στην βυζαντινή εικαστική παράδοση το γεγονός της Αναστάσεως απεικονίζεται με την «εις Άδου Κάθοδον». Η εις Άδου Κάθοδος, εκτός του παραπάνω χωρίου της Α΄ Πέτρου, υπαινικτικά αναφέρεται και σε άλλο χωρίο της ίδιας επιστολής: «εἰς τοῦτο γὰρ καὶ νεκροῖς εὐηγγελίσθη» (4,6), αλλά και στο βιβλίο των Πράξεων (2,24. 27-31). Για πολλούς ερευνητές κύρια φιλολογική πηγή θεωρείται το Απόκρυφο Ευαγγέλιο του Νικοδήμου, όπου περιέχεται και ο διάλογος ανάμεσα στον Άδη και τον διάβολο.

Το γεγονός της Αναστάσεως, με άλλα λόγια, δεν είναι απλώς ένα γεγονός τεράστιας ιστορικής σημασίας, αλλά βρίσκεται πάνω από την ιστορία, στην οποία δίνει νέο νόημα, προσανατολίζοντάς την προς ένα καινούργιο κόσμο, μια καινούργια ζωή τελείως διαφορετική από την συμβατική, της φθοράς, του πόνου και του θανάτου.


Ο Πέτρος Βασιλειάδης είναι Ομότιμος Καθηγητής του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και Διευθυντής του Δι-ορθοδόξου Μεταπτυχιακού προγράμματος “Ορθόδοξη Οικουμενική Θεολογία” του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος (ΙΗU).

To ιστολόγιοΔημόσια Ορθοδοξίαεπιδιώκει να προωθήσει συζήτηση και συνδιάλεξη, παρέχοντας ένα φόρουμ για διαφορετικές απόψεις σε σχέση με σύγχρονα ζητήματα που αφορούν τον Ορθόδοξο Χριστιανισμό. Οι απόψεις που εκφράζονται σ’ αυτό το άρθρο είναι αποκλειστικά του συγγραφέως και δεν αντιπροσωπεύουν τις απόψεις των εκδοτών,των μεταφραστών, ή του Κέντρου Ορθοδόξων Χριστιανικών Σπουδών.

Πέτρος Βασσιλειάδης (Petros Vassiliadis)

Πέμπτη 22 Απριλίου 2021

Η ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ !!!

 Ας κάνουμε μια σύντομη γνωριμία με τις εορτές της Μεγάλης Εβδομάδας.


Τι είναι Μεγάλη Εβδομάδα;

Η Μεγάλη Εβδομάδα είναι η εβδομάδα πριν το Πάσχα (από την Κυριακή των Βαϊων το βράδυ μέχρι το Μ. Σάββατο) και ονομάζεται «Μεγάλη», όχι γιατί έχει περισσότερες μέρες ή ώρες από τις άλλες εβδομάδες, αλλά γιατί τα γεγονότα όπου τελούνται και βιώνονται στους Ιερούς Ναούς είναι κοσμοσωτήρια για τον άνθρωπο!Πώς βιώνεται ο λειτουργικός χρόνος τη Μεγάλη εβδομάδα;

Η Εκκλησία από την μεγάλη της φιλανθρωπία, για να μπορέσουν όσο είναι δυνατόν περισσότεροι πιστοί να συμμετέχουν στις Ακολουθίες, επέτρεψε από την αρχή της Μ. Εβδομάδας, να ψάλλεται ο Όρθρος της επόμενης ημέρας. (π.χ. την Κυριακή των Βαϊων το βράδυ ψάλλεται ο Όρθρος της Μεγάλης Δευτέρας).Τι τελείται τις ημέρες της Μεγάλης Εβδομάδας;

Οι τέσσερις πρώτες ημέρες μας προετοιμάζουν πνευματικά για το θείο δράμα και οι Ακολουθίες ονομάζονται «Ακολουθίες του Νυμφίου».

Μεγάλη Δευτέρα (Κυριακή Βαϊων βράδυ):

Την Μεγάλη Δευτέρα κυριαρχούν δύο γεγονότα:

α) Η ζωή του Ιωσήφ του 11ου γιού του Πατριάρχη Ιακώβ, του ονομαζόμενου Παγκάλου, δηλαδή του ωραίου στο σώμα και τη ψυχή. Ο Ιωσήφ προεικονίζει με την περιπέτειά του (που πουλήθηκε σκλάβος στην Αίγυπτο) τον ίδιο τον Χριστό και το πάθος Του.

β) Το περιστατικό της άκαρπης συκιάς που ξέρανε ο Χριστός (Ματθ. 21, 18-22):
Συμβολίζει την Συναγωγή των Εβραίων και γενικά την ζωή του Ισραηλιτικού λαού που ήταν άκαρποι από καλά έργα.


Μεγάλη Τρίτη (Μεγάλη Δευτέρα βράδυ):

Την Μεγάλη Τρίτη θυμόμαστε και ζούμε δύο παραβολές:

α) Των δέκα παρθένων (Ματθ. 25,1-13) που μας διδάσκει να είμαστε έτοιμοι και γεμάτοι από πίστη και φιλανθρωπία.

β) Των Ταλάντων (Ματθ. 25,14-30), που μας διδάσκει να είμαστε εργατικοί και πρέπει να καλλιεργούμε και να αυξήσουμε τα πνευματικά μας χαρίσματα.


Μεγάλη Τετάρτη (Μεγάλη Τρίτη βράδυ):

Η Μεγάλη Τετάρτη είναι αφιερωμένη στην αμαρτωλή γυναίκα (Λουκ. 7,47), που μετανιωμένη άλειψε τα πόδια του Κυρίου με μύρο και συγχωρήθηκε για τα αμαρτήματά της, γιατί έδειξε μεγάλη αγάπη και πίστη στον Κύριο. Ψάλλεται το περίφημο τροπάριο (δοξαστικό) της Υμνογράφου Μοναχής Κασσιανής.

 

Μεγάλη Πέμπτη (Μεγάλη Τετάρτη βράδυ):

Την Μεγάλη Πέμπτη γιορτάζουμε 4 γεγονότα :

α) Τον Ιερό Νιπτήρα, το πλύσιμο δηλαδή των ποδιών των μαθητών από τον Κύριο, δείχνοντας για το ποια πρέπει να είναι η διακονία των πιστών στην Εκκλησία.

β) Τον Μυστικό Δείπνο, δηλαδή την παράδοση του Μυστηρίου της Θείας Ευχαριστίας.

γ) Την Προσευχή του Κυρίου, στο Όρος των Ελαιών και

δ) την Προδοσία του Ιούδα, δηλαδή την αρχή του Πάθους του Κυρίου.Μεγάλη Παρασκευή (Μεγάλη Πέμπτη βράδυ):

Την Μεγάλη Παρασκευή έχουμε την Κορύφωση του θείου δράματος, τελείται η «Ακολουθία των Παθών» και θυμόμαστε και βιώνουμε τα Σωτήρια και φρικτά Πάθη του Κυρίου και Θεού μας. Δηλαδή:

α) Τα πτυσίματα

β) τα μαστιγώματα

γ) τις κοροϊδίες

δ) τους εξευτιλισμούς

ε) τα κτυπήματα

στ) το αγκάθινο στεφάνι και κυρίως την

ζ) Σταύρωση και

η) τον θάνατο του Χριστού μας.


Μεγάλο Σάββατο (Μεγάλη Παρασκευή πρωϊ και βράδυ):

Το Μεγάλο Σάββατο το πρωϊ γιορτάζουμε:

α) την Ταφή Του Κυρίου και

β) την Κάθοδο Του στον Άδη, όπου κήρυξε σε όλους τους νεκρούς. Έτσι Μεγάλη Παρασκευή το πρωϊ (ημερολογιακά), τελούνται οι εξής ακολουθίες: Ακολουθία των Μεγάλες Ωρών και στις 12.00 το μεσημέρι της Αποκαθηλώσεως, δηλαδή την Ταφή Του Κυρίου από τον Ιωσήφ τον Αριμαθαίας και το Νικόδημο τον Φαρισαίο, μέλος του Μ. Συμβουλίου και κρυφό μαθητή του Κυρίου.

Την Μεγάλη Παρασκευή το βράδυ (ημερολογιακά) ψάλλονται τα Εγκώμια και έχουμε την περιφορά του Επιταφίου!

Κυριακή του Πάσχα (Μ. Σάββατο πρωϊ και νύχτα από τις 12.00 π.μ):

Το Μεγάλο Σάββατο (ημερολογιακά) το πρωϊ, έχουμε την λεγόμενη «1η Ανάσταση», δηλαδή το προανάκρουσμα της Αναστάσεως που μεταδίδουν οι ύμνοι και της προσμονής της λυτρώσεως όλης της κτίσεως από την φθορά και τον θάνατο!

Το Μεγάλο Σάββατο στις 12.00 (δηλαδή ουσιαστικά την Κυριακή), έχουμε την ζωηφόρο Ανάσταση του Κυρίου μας, την ήττα του θανάτου και της φθοράς και την αφή του Αγίου Φωτός στον κόσμο από το Πανάγιο Τάφο.

Κυριακή του Πάσχα στις 11.00 π.μ. ή το απόγευμα, τελείται ο «Εσπερινός της Αγάπης», όπου σε πολλές γλώσσες διαβάζεται το Ιερό Ευαγγέλιο και διατρανώνεται παγκοσμίως η νίκη του θανάτου και η εποχή της Καινούριας Διαθήκης, της χαράς και της Αναστάσιμης ελπίδας.

Ποιο είναι το βαθύτερο νόημα των Παθών και της Αναστάσεως για όλους εμάς τους Πίστους;

Οι πιστοί βιώνουμε τα πάθη και την ανάσταση του Χριστού συμμετέχοντας ενεργά σε αυτά με «συμπόρευση», «συσταύρωση» και «συνανάσταση»! Ο Χριστός με την θέληση του (εκουσίως), έπαθε και ανέστη για να σωθούμε όλοι εμείς! Αυτό σημαίνει ότι δεν λυπούμαστε «μοιρολατρικά» για το Πάθος του, αλλά για τις δικές μας αμαρτίες και αφού μετανοιώνουμε ειλικρινώς μπορούμε την αντικειμενική σωτηρία που χάραξε ο Χριστός να την κάνουμε και υποκειμενική - προσωπική σωτηρία!

Αντώνης Χρήστου

Περισσότερα για τις σημαντικές αυτές εορτές (και όχι μόνο), μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση: http://users.otenet.gr/~gmcr/bible/Archives.htm

Σάββατο 17 Απριλίου 2021

ΙΣΤΟΡΙΑ ΧΩΡΙΣ ΜΝΗΜΗ ...

 


Η ιστορία ενός λαού θεμελιώνει την ταυτότητά του. Τον βοηθάει να αντιληφθεί ποιος είναι, από πού έρχεται και προς τα πού μπορεί να βαδίσει, τι λάθη έκανε και πώς μπορεί να τα αποφύγει, τι κατορθώματα έκανε και πώς θα μπορούσε να αντλεί από αυτά παραδείγματα και να συνεχίζει.


Από τη Δρ. Ελένη Παπαδοπούλου

Οι Έλληνες είναι από τους λαούς που μπορούν να είναι περήφανοι για την ιστορία τους. Κοιτώντας το παρελθόν θαυμάζεις ένα έθνος που κατάφερε να επιβιώσει μέσα στις χιλιετίες, πολλές φορές υπό εξαιρετικά αντίξοες συνθήκες.

Βλέπεις όμως και ένα έθνος το οποίο μεγαλούργησε σε δύο σημαντικές φάσεις της παγκόσμιας Ιστορίας και για αυτόν τον λόγο αποτέλεσε έναν από τους θεμελιώδεις πυλώνες του δυτικού πολιτισμού. Δεν είναι απλά η ιστορική συνέχεια που είναι αξιοθαύμαστη, αλλά και η ιστορική της προσφορά σε όλον τον κόσμο.

Η Ελλάδα μεγαλούργησε ως κυρίαρχη δύναμη στην αρχαιότητα και στο Βυζάντιο και έμεινε ζωντανή ως παράδοση, ως γλώσσα και ως θρησκεία σε εποχές διωγμών και σκλαβιάς. Λίγοι λαοί κοιτώντας το παρελθόν τους έχουν να ανακαλέσουν παρόμοιες στιγμές. Για όλους αυτούς τους λόγους η σχέση του λαού μας με την Ιστορία του θα έπρεπε να είναι μια σχέση που μας γεμίζει υπερηφάνεια, αλλά και ευθύνη να σταθούμε άξιοι απόγονοι άξιων προγόνων.

Στην εποχή μιας ισοπεδωτικής παγκοσμιοποίησης ωστόσο και μιας Ευρωπαϊκής Ένωσης που οικοδομείται με αντίτιμο την καταστροφή των εθνών που την αποτελούν, η Ιστορία πρέπει να ξαναγραφτεί. Η σχέση κάθε λαού με τη δική του Ιστορία πρέπει να καταστραφεί. Η ιστορική μνήμη επιτελεί τις ίδιες λειτουργίες με την ανθρώπινη μνήμη. Χωρίς αυτή δεν ξέρεις ποιος είσαι, τι είναι όλοι αυτοί που βλέπεις γύρω σου και τι θέλεις να κάνεις.

Για να σβήσουμε αυτή τη μνήμη ονομάσαμε όλους τους πολιτισμούς «ίσους», λες και όλοι οι πολιτισμοί έχουν προσφέρει το ίδιο στην ανθρωπότητα. Οποιος επικαλείται την ένδοξη Ιστορία του είναι «εθνικιστής», γιατί θεωρεί τον πολιτισμό του ανώτερο από άλλους, ενώ, ας πούμε, θα έπρεπε να τον θεωρεί ίδιο με τον πολιτισμό των κανιβάλων ή των φυλών χωρίς καν γραφή, για να φανεί «προοδευτικός».

Ο θαυμασμός τού τίποτα έγινε πρόοδος στις μέρες μας και ο ανιστόρητος περνιέται για κάποιος, ενώ είναι απλά ανιστόρητος, κοινώς αγράμματος. Ξαναγράψαμε επίσης τα σχολικά μας βιβλία, ώστε να «πλύνουμε» καλά τους εγκεφάλους της νέας γενιάς, να μπορεί να γράψει κάθε επιτήδειος πάνω τους τη δική του ιστορία καταπώς τον βολεύει.

Η ελληνική μας Ιστορία δεν μας διδάσκει μόνο, αλλά μας τιμά. Οφείλουμε να την τιμήσουμε και εμείς. Για να συνεχίσουμε να υπάρχουμε ως Έλληνες. Μέτρα ναι. Αλλά με μέτρο. Και με σεβασμό.

Newsbreak

Τρίτη 13 Απριλίου 2021

ΕΡΓΟ ΣΩΤΗΡΙΑΣ !!!

 

Ὁ κόπος καὶ ἡ φιλοτιμία στὸ ἔργο τῆς σωτηρίας δὲν πᾶνε οὔτε στὸ ἐλάχιστο χαμένοι !!!


Ἐπιμέλεια: Σάββας Ἠλιάδης
«Ὥστε, ἀδελφοί μου ἀγαπητοί, ἑδραῖοι γίνεσθε, ἀμετακίνητοι, περισσεύοντες ἐν τῷ ἔργῳ τοῦ Κυρίου πάντοτε, εἰδότες ὅτι ὁ κόπος ὑμῶν οὐκ ἔστι κενὸς ἐν Κυρίῳ». (Α΄Κορ. ιε, 58).
1. Ἅγιος Νικόδημος ὁ Ἁγιορείτης: «Ἐπειδή, λέει, μάθατε ἀδελφοί μου ἀγαπητοί, ἀπὸ ὅσα σᾶς εἶπα, ὅτι πρόκειται νὰ γίνει ἀνάσταση τῶν νεκρῶν καὶ πληρωμή, ἀνταπόδοση τῶν καλῶν ἔργων, γι΄ αὐτὸ νὰ παραμείνετε στερεοί. Διότι, οἱ Κορίνθιοι ἀμφέβαλλαν πάνω στὸ δόγμα τῆς ἀναστάσεως. Ἐπειδὴ δὲ ἀμελοῦσαν τὴν καλὴ καὶ θεάρεστη ζωή, μὲ τὸ νὰ μὴν ἐλπίζουν στὴν ἀνάσταση, σύμφωνα μὲ τὸ λαθεμένο τους φρόνημα, γι΄ αὐτὸ ὁ Ἀπόστολος στὴν συνέχεια τοὺς λέει νὰ περισσεύουν... καὶ νὰ αὐξάνουν πάντοτε στὸ ἔργο τοῦ Κυρίου, ὄχι μόνο ἁπλῶς ἐργαζόμενοι, ἀλλὰ καὶ μὲ ὑπερβολὴ καὶ ὑπερπροσπάθεια νὰ κοπιάζουν πάνω σ` αὐτό. Ἔργο δὲ τοῦ Κυρίου, τὸ ὁποῖο ἀγαπᾶ ὁ Κύριος καὶ τὸ ὁποῖο ὡς χρέος τὸ ζητὰ ἀπὸ ὅλους μας, εἶναι ἡ ἀρετὴ καὶ ἡ φύλαξη τῶν ἐντολῶν του.

2. Ἅγιος Χρυσόστομος: «Οὐκ εἶπεν ἐργαζόμενοι τὸ ἀγαθόν, ἀλλὰ περισσεύοντες, ἴνα μετὰ περιουσίας αὐτὸ ποιῶμεν».

Δηλαδή: Δὲν εἶπε ἁπλῶς νὰ ἐργαζόμαστε τὸ καλό, ἀλλὰ νὰ περισσεύουμε στὸ καλό, ὥστε καθ΄ ὑπερβολὴ νὰ τὸ κάνουμε αὐτό.

3. Ἅγιος Θεοφύλακτος Βουλγαρίας: «Φιλοπόνως τῆς εὐσεβείας τὸν πλοῦτον συλλέγετε».

Δηλαδή: Μὲ φιλότιμους κόπους καὶ προσπάθειες νὰ ἀποταμιεύετε τὸν πλοῦτο τῆς εὐσέβειας.

4. Ἅγιος Χρυσόστομος: «Οὐδὲν οὕτω σαλεύει, ὡς τὸ εἰκῆ νομίζειν κόπτεσθαι καὶ μάτην».

Δηλαδή: Τίποτε δὲν μᾶς κάνει νὰ ὑποφέρουμε τόσο καὶ νὰ ἀμφιβάλλουμε, ὅσο τὸ νὰ νομίζουμε πὼς μάταια καὶ ἄσκοπα κοπιάζουμε γιὰ τὴν ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ.

5. Ἅγιος Θεοδώρητος: «Δίκαιος γὰρ ὁ κριτὴς καὶ τοὺς στεφάνους ὑφαίνει τοῖς ἀθληταῖς καὶ τοῖς ἐργάταις τὸν μισθὸν ἀποδώσει».

Δηλαδή: Εἶναι δίκαιος ὁ κριτὴς καὶ ἤδη ὑφαίνει τὰ στεφάνια γιὰ τοὺς ἀθλητὲς καὶ ἑτοιμάζει τὸν μισθὸ γιὰ τοὺς ἐργάτες, τὰ ὁποία θὰ τοὺς προσφέρει.

φωτό: asceticexperience

Παρασκευή 9 Απριλίου 2021

ΕΥΡΩΠΑΊ΄ΚΗ '' ΟΜΟΛΟΓΙΑ '' ΓΙΑ ΤΗΝ '' ΚΑΤΑΡΑ '' ΤΩΝ ΜΝΗΜΟΝΙΩΝ !!!

 Οι ίδιοι οι Ευρωπαίοι διαπίστωσαν ότι τα μνημόνια που υπέγραψε η Ελλάδα, ζημίωσαν καθοριστικά τον τομέα της υγείας. Τα 10 χρόνια μνημονίων έστρωσαν δρόμο στην πανδημία


Κορονοϊός: «Τα μνημόνια εξασθένησαν την Υγεία στην Ελλάδα, πώς θα αντιμετωπίσουμε την πανδημία;»

Άμεση επιτάχυνση των προσλήψεων στην Υγεία ζητούν οι νοσοκομειακοί γιατροί, εξαιτίας της έκτακτης κατάστασης που δημιουργήθηκε από την πανδημία του κορονοϊού.

Δεν είναι λίγοι αυτοί που πιστεύουν ότι τα μνημόνια που υπέγραψε η Ελλάδα με την Ευρωπαϊκή Ένωση, στο πλαίσιο της οικονομικής στήριξης της χώρας από το 2010, «αδυνάτισαν» τον τομέα της Υγείας και κατέστησαν τη χώρα ανέτοιμη να αντιμετωπίσει την πανδημία του κορονοϊού.

Τα πρώτα δείγματα της έξαρσης ανησυχούν το ιατρικό προσωπικό, καθώς βλέπουν συναδέλφους τους να μπαίνουν σε καραντίνα.

«Πάνω από 700 εκατομμύρια ευρώ συνολικά περικόπηκαν από την Υγεία, κατά τα χρόνια των μνημονίων. Η λιτότητα με ευρωπαϊκή σφραγίδα απογύμνωσε νοσοκομεία από προσωπικό και εξοπλισμό. Η γύμνια φαίνεται ακόμα περισσότερο, τη στιγμή που εκατοντάδες συναδελφοί μας έχουν μπει σε καραντίνα. Αυτό σημαίνει ότι θα κλείσουν ολόκληρες υπηρεσίες νοσοκομείων, όπως το "Γεννηματάς", η "Αγία Όλγα", ο "Άγιος Σάββας", ή το "Αλεξάνδρα" που έχουν τέτοια προβλήματα. Πώς θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε την κατάσταση αν αδειάσουν τα νοσοκομεία από τους συναδέλφους που είναι σε καραντίνα;», διερωτάται στο Sputnik o καρδιολόγος Ηλίας Σιώρας, εκπρόσωπος των νοσοκομειακών γιατρών, γραμματέας της Ένωσης Ιατρών Νοσοκομείων Αθήνας Πειραιά (ΕΙΝΑΠ).

Οι ίδιοι οι Ευρωπαίοι διαπίστωσαν ότι τα μνημόνια που υπέγραψε η Ελλάδα, ζημίωσαν καθοριστικά τον τομέα της υγείας.

Ειδικότερα, στα μέσα του 2018, η Επίτροπος Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Συμβουλίου της Ευρώπης, Ντούνια Μιγιάτοβιτς, διαπίστωσε ότι οι δαπάνες για τη δημόσια υγεία στην Ελλάδα, ανέρχονται στο 5,2% του ΑΕΠ, πολύ πιο κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο του 7,5%.

Παράλληλα, όπως προκύπτει από τα ίδια στοιχεία, το ένα τρίτο της συνολικής χρηματοδότησης για την υγεία, έχει περικοπεί από το 2009. Την ίδια στιγμή, διαπίστωσε ότι έχουν μειωθεί κατά 25.000 οι εργαζόμενοι.

«Ωστόσο, η Ευρώπη δεν έκανε κάτι για να το διορθώσει. Σε αυτή τη στιγμή, αμεσότατα πρέπει να γίνουν οι προσλήψεις που έχουν προαναγγελθεί, να καταργηθούν οι μνημονιακές διατάξεις. Επίσης, πρέπει να ενεργοποιηθεί αμεσότατα η πρωτοβάθμια φροντίδα, οι δημόσιες και ιδιωτικές δομές για να εξεταστεί ο πληθυσμός πριν έρθει στο νοσοκομείο. Αν έρθει στο νοσοκομείο, τα νοσοκομεία αντί να γίνουν χώροι διάγνωσης και θεραπείας, μπορεί να γίνουν χώροι διάδοσης», αναφέρει, μεταξύ άλλων, ο Ηλίας Σιώρρας.

Αξίζει να σημειωθεί, ότι την Τετάρτη, «συναγερμός» σήμανε στο νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς» και το «Αγία Όλγα», αφότου έγινε γνωστό ότι εργαζόμενοι βρέθηκαν θετικοί στον κορονοϊό.

https://sputniknews.gr/20200319/koronoios-i-pandimia-mas-apeilei-kathos-ta-mnimonia-exasthenisan-tin-ygeia-stin-ellada-6745846.html

Τετάρτη 7 Απριλίου 2021

ΣΟΒΑΡΗ ΕΠΙΘΕΣΗ ΧΑΚΕΡ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΘΕΣΜΩΝ ΤΗΣ Ε.Ε. !!!

 


"Χτυπήθηκε" και η Κομισιόν

Μια σειρά από θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμπεριλαμβανομένης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, επλήγησαν από σημαντική κυβερνοεπίθεση την περασμένη εβδομάδα.

Εκπρόσωπος της Επιτροπής δήλωσε ότι ορισμένοι φορείς της ΕΕ "αντιμετώπισαν ένα συμβάν ασφάλειας στην υποδομή ΙΤ τους". Ο εκπρόσωπος είπε ότι η εγκληματολογική ανάλυση του περιστατικού βρίσκεται ακόμη στην αρχική της φάση και ότι είναι πολύ νωρίς για την παροχή οριστικών πληροφοριών για τη φύση της επίθεσης.

"Συνεργαζόμαστε στενά με την CERT-EU, την ομάδα αντιμετώπισης έκτακτης ανάγκης για όλα τα θεσμικά όργανα, οργανισμούς και οργανισμούς της ΕΕ και αρμόδιο για το συμβάν", δήλωσε ο εκπρόσωπος. "Μέχρι στιγμής, δεν εντοπίστηκε σημαντική παραβίαση πληροφοριών".

Η επίθεση ήταν αρκετά σοβαρή, ώστε να ειδοποιηθούν ανώτεροι αξιωματούχοι της Επιτροπής, σύμφωνα με ρεπορτάζ του Bloomberg που επικαλείται άτομο που είναι εξοικειωμένο με το θέμα. Το ίδιο άτομο είπε ότι το περιστατικό ήταν μεγαλύτερο από τις συνήθεις επιθέσεις που έπλητταν τακτικά την ΕΕ. Ένας άλλος αξιωματούχος της ΕΕ δήλωσε ότι το προσωπικό είχε πρόσφατα προειδοποιηθεί για πιθανές απόπειρες ηλεκτρονικού ψαρέματος.

Κυριακή 4 Απριλίου 2021

ΔΝΤ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΤΑΡΑΧΗ ... ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΠΥΡΟΔΟΤΗΣΟΥΝ ΟΙ ΑΝΙΣΟΤΗΤΕΣ ΣΕ ΠΟΛΛΕΣ ΧΩΡΕΣ !!!

 


Οι κοινωνικές ανισότητες, οι οποίες επιδεινώθηκαν εξαιτίας της πανδημίας του νέου κορονοϊού, ενδέχεται να οδηγήσουν σε αποσάθρωση της εμπιστοσύνης των πολιτών προς τις κυβερνήσεις τους και στο ξέσπασμα κοινωνικής αναταραχής, προειδοποίησε το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο σε έκθεσή του που δημοσιοποίησε χθες.

Η πανδημία «εξέθεσε και επέτεινε προϋπάρχουσες ανισότητες όσον αφορά τα εισοδήματα και την πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες, όπως η υγειονομική περίθαλψη και ο εμβολιασμός», συνόψισε το ΔΝΤ στην έκθεσή του αυτή, που καταρτίστηκε ενόψει της εαρινής συνόδου του.

Οι συνέπειες ενδέχεται να αποδειχθούν διαρκείς, ειδικά για τα παιδιά και τους νέους που ανήκουν στα φτωχότερα νοικοκυριά.

Επιπλέον, η επιτάχυνση της ψηφιακής μετάβασης εξαιτίας της πανδημίας κάνει ολοένα δυσκολότερο για τους εργαζόμενους με χαμηλή ειδίκευση να βρουν απασχόληση.

«Σε αυτό το πλαίσιο, οι κοινωνίες ενδέχεται να γνωρίσουν πόλωση, αποσάθρωση της εμπιστοσύνης στις κυβερνήσεις, ή αναταραχή», εκτίμησε ο χρηματοπιστωτικός θεσμός της Ουάσινγκτον, προσθέτοντας πως «οι παράγοντες αυτοί περιπλέκουν την κατάρτιση πολιτικής και εγείρουν κινδύνους για τη σταθερότητα και τη λειτουργία των κοινωνιών».

«Οι κυβερνήσεις πρέπει να προσφέρουν στον καθένα δίκαιη ‘δόση’ πρόσβασης στις βασικές υπηρεσίες», προσθέτουν οι συγγραφείς του κειμένου του ΔΝΤ, αναφερόμενοι με αυτή τη μεταφορική έκφραση στα συστήματα υγείας και στα εμβόλια.

Καθώς η πανδημία πιέζει τα δημόσια οικονομικά πολλών κρατών, αρκετές χώρες θα πρέπει να αυξήσουν τα φορολογικά τους έσοδα και να δαπανούν τα διαθέσιμα κεφάλαιά τους αποτελεσματικότερα, συνιστούν.

Εισηγούνται επίσης να υποστηριχθούν κράτη με χαμηλότερα εισοδήματα, που έχουν βρεθεί αντιμέτωπα με «με ιδιαίτερα επίφοβες προκλήσεις».

«Για να επιτευχθούν οι στόχοι βιώσιμης ανάπτυξης, με πρόσβαση στις βασικές υπηρεσίες ως το 2030, θα χρειάζονταν 3 τρισεκατομμύρια δολάρια για 121 αναδυόμενες οικονομίες και αναπτυσσόμενες χώρες με χαμηλά εισοδήματα», ή το 2,6% του εκτιμώμενου παγκόσμιου ΑΕΠ στον ορίζοντα αυτόν, υπολογίζουν.

Για να πείσουν ότι είναι απαραίτητο να αναληφθεί δράση, σε ανάρτησή τους στο blog του ΔΝΤ, οι οικονομολόγοι του Νταβίντ Αμαγκλομπέλι, Βίτορ Γκάσπαρ και Πάουλου Μέντας υπογραμμίζουν ότι έξι εκατομμύρια παιδιά σε αναδυόμενες αγορές και αναπτυσσόμενες οικονομίες υπάρχει κίνδυνος να εγκαταλείψουν το σχολείο φέτος, κάτι που θα έχει συνέπειες για γενιές ολόκληρες.

«Οι επενδύσεις στην παιδεία, την υγειονομική περίθαλψη και την εκπαίδευση των παιδιών μπορούν να φέρουν ισχυρά αποτελέσματα», κατ’ αυτούς.

«Εάν, για παράδειγμα, οι κυβερνήσεις αύξαναν τις δαπάνες τους για την παιδεία κατά 1% του ΑΕΠ, θα μπορούσαν να μειώσουν το χάσμα στους δείκτες παρακολούθησης των μαθημάτων μεταξύ των πλουσιότερων και των φτωχότερων οικογενειών κατά σχεδόν ένα τρίτο», εκτιμούν.