Παρασκευή, 23 Ιουλίου 2021

ΠΡΟΣ ΣΥΡΡΙΚΝΩΣΗ Η ΕΛΛΑΣ : 4η ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΣ ΣΕ ΜΕΙΩΣΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΤΟ 2040 !!!

Ἐρημοποίησις περιφέρειας, δημογραφικό, μείωσις ὑδάτινων πόρων, ἀναδυόμενες οἰκονομίες, οἱ μεγάλες ἐθνικές προκλήσεις

ΤΩΝ ΦΡΟΝΙΜΩΝ τά παιδιά πρίν πεινάσουν μαγειρεύουν. Αὐτό θά μποροῦσε νά εἶναι τό σύνθημα τῆς Ἐπιτροπῆς Foresight, τῆς συμβουλευτικῆς ὁμάδος στό Μέγαρο Μαξίμου πού κάνει μακροπρόθεσμους σχεδιασμούς καί ἔρευνες γιά τό μέλλον. Σέ μία ἐξ αὐτῶν, γιά τό πῶς θά εἶναι ἡ Ἑλλάς τό 2040, ὑπάρχουν οἱ δυσάρεστες καί οἱ ἀναμενόμενες προβλέψεις. Αὐτό πού ὅλοι εἴτε μέ τόν ἕναν τρόπο εἴτε μέ τόν ἄλλον ἐπισημαίνουν, εἶναι πώς ὁ πληθυσμός τῆς Ἑλλάδος θά συρρικνωθεῖ δραματικά μέ τεράστιες συνέπειες. Τά μέλη τῆς Ἐπιτροπῆς ἐκτιμοῦν ὅτι ἕως τό 2040 ἡ χώρα θά εἶναι στήν τέταρτη θέση μεταξύ τῶν χωρῶν μέ τήν μεγαλύτερη συρρίκνωση πληθυσμοῦ στήν παραγωγική ἡλικία. Ἐπίσης θά ὑποστεῖ τήν μεγαλύτερη μείωση τοῦ συνολικοῦ δείκτου παραγωγικότητος στήν ΕΕ, λόγω τῶν ἐπιπτώσεων ἀπό τήν γήρανση τοῦ πληθυσμοῦ της καί τούς χαμηλούς ρυθμούς γεννήσεων. Αὐτό σημαίνει ὅτι θά ὑπάρξουν ἐπιπτώσεις στήν ἀπασχόληση καί τήν οἰκονομική ἀνάπτυξη, τήν βιωσιμότητα τῶν δημοσίων οἰκονομικῶν καί τῶν συστημάτων Ὑγείας καί Συνταξιοδοτήσεως.

Ἡ καταγραφή τῶν τάσεων καί τῶν στόχων πού ἀφοροῦν στήν Ἑλλάδα ἀπό τήν ἐπιτροπή δέν περιορίζεται μόνο σέ κοινωνικά ἤ οἰκονομικά θέματα. Ἡ κλιματική ἀλλαγή γιά παράδειγμα ἀναμένεται νά διαδραματίσει σημαντικό ρόλο σέ ὅλους τούς τομεῖς τῆς δημοσίας ζωῆς. Ἡ Μεσόγειος εἶναι μία θάλασσα πού θά δοκιμασθεῖ ἔντονα ἀπό τά ἀκραῖα καιρικά φαινόμενα τίς ἑπόμενες δεκαετίες. Εἰδικῶς, ἡ Ἑλλάς θά ἐπηρεασθεῖ ἀπό τήν ἄνοδο τῆς στάθμης τῆς θαλάσσης, ἡ ὁποία ὑπολογίζεται σέ 3-4 χιλιοστά κάθε χρόνο. Οἱ πανέμορφες πόλεις μας πού εἶναι δίπλα στό κῦμα πρέπει ἀπό τώρα νά ἀρχίσουν νά σχεδιάζουν πῶς θά ἀντιμετωπίσουν τήν ἄνοδο τῆς στάθμης. Ἀναπόφευκτα καί πολλές δραστηριότητες σέ αὐτές τίς περιοχές θά πληγοῦν, ὅπως ὁ τουρισμός καί οἱ συγκοινωνίες.

Ἡ Ἐπιτροπή Foresight προβλέπει ὅτι θά μειωθοῦν καί οἱ διαθέσιμοι πόροι στήν χώρα μας. Ἤδη τίς τελευταῖες δεκαετίες ὑπάρχει μεγάλη ζήτησις γιά φυσικούς πόρους. Ἕως τό 2030 ἡ ζήτησις θά ἔχει διπλασιασθεῖ σέ σχέση μέ τό 2010! Ἐκτιμᾶται ὅτι ἡ ἐποχή μετά τόν κορωνοϊό θά ἐκτοξεύσει τήν ζήτηση καί θά ἀνατραποῦν οἱ ἰσορροπίες ἀπό τήν παραγωγή ἕως τήν κατανάλωση. Παραλλήλως θά ἐμφανισθοῦν καί ἄλλα προβλήματα στήν Ἑλλάδα, ὅπως ἡ ἔλλειψις πόσιμου νεροῦ. Δέν πρέπει νά ξεχνᾶμε ὅτι τό 80%-85% τῶν ὑδάτινων πόρων δαπανᾶται γιά τήν ἄρδευση τῶν καλλιεργειῶν. Ἡ χώρα μας πρέπει νά ἑστιάσει στήν ἔρευνα γιά ἐναλλακτικές πρῶτες ὗλες, νά βελτιώσει τόν τρόπο πού καταναλώνει τό νερό καί νά υἱοθετήσει νέα καταναλωτικά πρότυπα.

Οἱ σύμβουλοι τοῦ Πρωθυπουργοῦ ἐκτιμοῦν ὅτι ἡ ἀστικοποίησις θά συνεχισθεῖ. Συνεπῶς οἱ εἰδικοί πρέπει νά ἀναζητήσουν λύσεις ὥστε ἡ ποιότης ζωῆς νά ἀναβαθμισθεῖ, μέσω σημαντικῶν ἐπενδύσεων στόν χῶρο τῶν ἐπικοινωνιῶν, τῆς ψηφιακῆς τεχνολογίας καί τῶν ὑποδομῶν. Ὁ τομεύς ὅμως πού πραγματικά θά ἐκτοξευθεῖ εἶναι ἡ τεχνολογία, μέ τίς ἐφαρμογές τῆς τεχνητῆς νοημοσύνης νά ἐξελίσσονται ἁλματωδῶς. Αὐτή θά συμπαρασύρει καί τήν υἱοθέτηση μέτρων κυβερνοασφαλείας, ἐνῶ ὁ ψηφιακός ἀναλφαβητισμός θά ἀποτελέσει παρελθόν. Ἡ ἑλληνική κοινωνία τό 2040 θά βασισθεῖ ἐπάνω στίς νέες τεχνολογίες. Σέ παγκόσμιο ἐπίπεδο θά καταγραφεῖ αὔξησις τῆς μεσαίας τάξεως καί τῆς καταναλώσεως. Ἡ ἐπιτροπή πιστεύει ὅτι τά ἑκατομμύρια πολῖτες τῆς μεσαίας τάξεως θά ἔχουν διαφορετικές καταναλωτικές συνήθειες καί ἀνάγκες. Αὐτές θά δημιουργήσουν νέες ἀγορές καί θά ἀνοίξουν νέες ἀγορές γιά τίς ἐξαγωγές. Τέλος, ἡ παγκόσμια οἰκονομία θά μετατοπισθεῖ καί ἀπό τόν παραδοσιακό πλούσιο Βορρᾶ τῆς Ἀμερικῆς καί τῆς Δυτικῆς Εὐρώπης θά στραφεῖ πρός τίς ἀναδυόμενες οἰκονομίες τῆς Ἀνατολῆς καί τοῦ Νότου. Κατά τήν Ἐπιτροπή Foresight οἱ ὑπάρχουσες γεωστρατηγικές συμμαχίες θά χάσουν τήν δυναμική τους, θά αὐξηθοῦν οἱ περιφερειακές δυνάμεις καί θά δημιουργηθοῦν νέες συμμαχίες πού θά ἀνοίξουν τόν δρόμο γιά νέες οἰκονομικές καί ἐμπορικές συνεργασίες.

Τό πρῶτο βῆμα ἔγινε. Ἡ ἐπιτροπή foresight κάνει μία προβολή στό μέλλον τῆς χώρας μέχρι τό 2040. Πῶς θά εἶναι ἡ Ἑλλάς τοῦ 2040; Ποιές θά εἶναι οἱ κυρίαρχες τάσεις; Ποιές θά εἶναι οἱ προκλήσεις, στίς ὁποῖες θά καλεστεῖ ἡ χώρα νά δώσει ἀπαντήσεις; Ποιές πολιτικές θά πρέπει νά υἱοθετηθοῦν καί ποιές καινοτομίες θά πρέπει νά ἐνσωματωθοῦν, ἔτσι ὥστε ἡ Ἑλλάς νά ἀντιμετωπίσει τόσο τίς προκλήσεις ὅσο καί τούς κινδύνους;

Ποιές εἶναι λοιπόν οἱ ἑπτά «μεγατάσεις» (megatrends), πού θά ἐπηρεάσουν τήν πορεία τῆς χώρας μας μέχρι τό 2040, ὅπως καταγράφονται ἀπό τό νέο συμβουλευτικό ὄργανο τοῦ Κυριάκου Μητσοτάκη;

Τό ἐρώτημα εἶναι τό κατά πόσον ἡ Ἑλλάς θά μπορέσει ἀπό τώρα νά ἀρχίσει νά σκέπτεται πῶς θά ἀντιμετωπίσει τίς νέες προκλήσεις ὥστε νά μήν βρεθεῖ πρό ἐκπλήξεων μέ τό πιστόλι στό κρόταφο, ὅπως τόσες καί τόσες φορές. Τά μέλη τῆς ἐπιτροπῆς, μέ πρόεδρο τόν Γιάννη Μαστρογεωργίου, Γενικό Διευθυντή τοῦ Ἰνστιτούτου Δημοκρατίας Κωνσταντῖνος Καραμανλῆς καί πρώην Διευθυντή τοῦ ἑλληνικοῦ think tank «ΔΙΚΤΥΟ γιά τή Μεταρρύθμιση στήν Ἑλλάδα καί τήν Εὐρώπη», καί ἀναπληρωτή πρόεδρο τόν Ἐπαμεινώνδα Χριστοφιλόπουλο, κάτοχο τῆς Ἕδρας UNESCO γιά τήν Ἔρευνα τοῦ Μέλλοντος, ἔχουν παρουσιάσει τήν ἔκθεση καί πλέον ἔγκειται στά χέρια τῶν κυβερνώντων νά χαράξουν τήν ρότα…


https://www.estianews.gr/kentriko-thema/pros-syrriknosi-i-ellas-4i-pagkosmios-se-meiosi-plithysmou-to-2040/

Σάββατο, 17 Ιουλίου 2021

ΜΕΓΑΛΑ ΒΕΛΟΝΙΑ ΚΑΙ ΚΙΤΡΙΝΟΙ ΑΝΘΟΙ !!!

 

«Τί σᾶς ἀπασχολεῖ, τί σᾶς ἀνησυχεῖ περισσότερο, ὅταν ἀναλογίζεστε τὸ μέλλον;», ρώτησαν τὸν ποιητὴ στὰ 1976². Που μ’ ἄλλα λόγια πάει νὰ πεῖ: «Ἐξόριστε Ποιητή, στὸν αἰῶνα, λέγε, τί βλέπεις;»³. Καὶ αὐτὸς ἀπάντησε: «Εἶναι ἡ βαρβαρότητα. Τὴ βλέπω νὰ ‘ρχεται μεταμφιεσμένη, κάτω ἀπὸ ἄνομες συμμαχίες καὶ προσυμφωνημένες ὑποδουλώσεις. Δὲν θὰ πρόκειται γιὰ τοὺς φούρνους τοῦ Χίτλερ ἴσως, ἀλλὰ γιὰ μεθοδευμένη καὶ οἰονεῖ ἐπιστημονικὴ καθυπόταξη τοῦ ἀνθρώπου. Γιὰ τὸν πλήρη ἐξευτελισμό του. Γιὰ τὴν... ἀτίμωσή του»².

Κι ἔψαξα καὶ βρῆκα τὸν ποιητή. Τὸν ἐπίασα, λοιπόν, καὶ τοῦ λέω: «Ὅπως τὰ ‘πὲς ἔτσι κι ἔγινε. Μὲ τὸ πρόσχημα μίας ψευτοεπιστημονικῆς καθυπόταξης ζητοῦν τὸν πλήρη ἐξευτελισμὸ καὶ τὴν ἀτίμωσή μας».

Ἔμεινε γιὰ λίγο σκεφτικὸς «κι ὕστερα κάθισε καὶ σιωπηλὰ γρατζουνοῦσε τὶς ρυτίδες του». Ὥσπου ξαναμίλησε: «Θυμᾶμαι τὴ μέρα ποὺ μᾶς κήρυξαν τὸν πόλεμο οἱ Γερμανοί. Τὸ πλῆθος ποὺ ζητωκραύγαζε στὴν ὁδὸ Σταδίου σώπασε ξαφνικὰ κι ἔπειτα ἄρχισε νὰ τραγουδᾶ μὲ μία βαριὰ μεγάλη φωνή: “Τὴ Ὑπερμάχω Στρατηγῶ τὰ νικητήρια”. Αὐτὸ καὶ μόνο. Ἀλλὰ αὐτὸ καὶ μόνο ἦταν ἀρκετὸ γιὰ νὰ καταλάβει κανεὶς πὼς ὁ πόλεμος τοῦτος δὲν ἦταν σημερινὸς οὔτε χτεσινός: ἦταν ὁ αἰώνιος πόλεμος τῆς Ἑλλάδας ὅλων τῶν καιρῶν γιὰ τὴν ἀνθρώπινη ἀξία».

«Αὐτὸ καὶ μόνο». Αὐτοὶ καὶ μόνο, ἕνας στὰ Κύθηρα κι ἕνας στὸ Μεσολόγγι τῶν ποιητῶν ἀγαπημένα μέρη.

Ἀλλά, Θεὲ καὶ Ποιητὴ τῶν πάντων «…ἔγιναν θηρία καὶ ἀνθρωποφάγοι εἰς ἐμᾶς καὶ οἱ βασιλεῖς σου καὶ οἱ ἀρχιγερεῖς σου καὶ οἱ κριτές σου καὶ ὅλοι αὐτεῖνοι σήκωσαν τὴν εὐλογίαν ἀπὸ τὴν παντοδυναμίαν σου καὶ τῆς βασιλείας σου, καὶ τὴν ἔδωσαν, ὅλοι αὐτεῖνοι, τοῦ ἀφεντὸς τους τοῦ διαβόλου, καὶ μᾶς ἕντυσαν αὐτεινοῦ τὸ φόρεμα καὶ δοξολογοῦμε αὐτόν, καὶ ἔκλαιγα καὶ ἔλεγα καὶ λέγω, σῶσε μας ἀπὸ αὐτούς». Ὅτ’ εἴμαστε ἐλεύθεροι-πολιορκημένοι.

Ὁ ποιητὴς ξεφύσησε, γύρισε τὰ μάτια στὸν οὐρανό, ὕστερα σὲ μένα κι ὕστερα κάπου δεξιὰ καὶ κοιτάζοντας μακριὰ εἶπε: «Λένε πὼς ὁ Διονύσιος, κόμης Σολωμός, ὅταν γύρισε ἀπὸ τὴν Ἰταλία στὴ Ζάκυνθο, στολισμένος μὲ ὅλα τὰ ἀγαθὰ τῆς σοφίας καὶ μὲ ὅλα τὰ πλούτη, περνώντας μία νύχτα ἔξω ἀπὸ μία ταβέρνα, ἄκουσε τὸν τυφλὸ ζητιάνο Νικόλα Κοκονδρὴ νὰ τραγουδᾶ: “Ὁ Ἅγιος Τάφος τοῦ Χριστοῦ, ἐκεῖνος δὲν ἐκάη· ἐκεῖ ποὺ βγαίνει τ’ ἅγιο φῶς ἄλλη φωτιὰ δὲν πάει”. Ὁ Σολωμός, μᾶς λένε, συγκινήθηκε τόσο, ποὺ ὅρμησε μέσα στὸ καπηλειὸ καὶ πρόσταξε νὰ τοὺς κεράσουν ὅλους». Μα τώρα κλαίει τῶν τροβαδούρων ἡ μοῦσα κι ὁ κόντε Διονύσης τί νὰ κεράσει, ποὺ ὁ Ἔρικ Κλάπτον δὲν ξέρει ἂν θὰ μπορέσει νὰ παίξει τὴν κιθάρα τοῦ ξανὰ ὅπως παλιά….

»Ὁπόταν ἀναρωτιέται κανείς: γιὰ τί παλεύουμε νύχτα μέρα κλεισμένοι στὰ ἐργαστήριά μας; Παλεύουμε γιὰ ἕνα τίποτα, ποὺ ὡστόσο εἶναι τὸ πᾶν. Εἶναι οἱ δημοκρατικοὶ θεσμοί, ποὺ ὅλα δείχνουν ὅτι δὲν θ’ ἀντέξουν γιὰ πολύ. Εἶναι ἡ ποιότητα, ποὺ γι’ αὐτὴ δὲν δίνει κανεὶς πεντάρα. Εἶναι ἡ ὀντότητα τοῦ ἀτόμου, ποὺ βαίνει πρὸς τὴν ὁλικὴ ἔκλειψη»². Μὰ ὁ «Νεόφυτος ὁ Ἔγκλειστος μιλᾶ» κι ἀμάν, ἀμὰν κάντε τὸν πιὰ νὰ πάψει! Οὐ δυνάμεθα ἀντιειπεῖν, οὐδὲ ἀντιστῆναι. Νικᾶτε, ἡττημένοι ὄντες… Μὰ κι ὁ Ρωμαῖος αὐτοκράτορας Νέρων κέρδισε πανηγυρικὰ ὅλα τ’ ἀγωνίσματα στὰ ὁποῖα συμμετεῖχε στὴν Ὀλυμπιάδα τοῦ 65 μ.Χ.

»Ἤμασταν συνηθισμένοι νὰ τὸ στοχαζόμαστε ἀλλιῶς τὸ “Ἰησοῦς Χριστὸς Νικά”» καί…

»Γιὰ μᾶς ἦταν ἄλλο πρᾶγμα ὁ πόλεμος γιὰ τὴν πίστη τοῦ Χριστοῦ

»καὶ γιὰ τὴν ψυχὴ τοῦ ἀνθρώπου καθισμένη στὰ γόνατα τῆς Ὑπερμάχου Στρατηγοῦ,

»πού εἶχε στὰ μάτια ψηφιδωτὸ τὸν καημὸ τῆς Ρωμιοσύνης,

»ἐκείνου τοῦ πέλαγου τὸν καημὸ σὰν ἧβρε τὸ ζύγιασμα τῆς καλοσύνης».

Μὰ δὲν βαριέσαι καημένε… Ἢ μᾶλλον ὄχι ὄχι, νὰ μὴ βαρεθεῖς καὶ ψάξε μόνος σου νὰ βρεῖς τοῦ ποιήματός μου δὰ αὐτοῦ τὸν τελευταῖο στίχο.

«Ἐξόριστε Ποιητή, στὸν αἰῶνα, λέγε, τί βλέπεις;»2 . Μὰ δὲν χρειάζεται προφήτης, ἀγαπητέ μου.

Θέλω νὰ πῶ πὼς «ὅλοι πιὰ τὸ διδάχτηκαν καὶ τὸ ξέρουν πὼς στὶς δικτατορικὲς καταστάσεις, ἡ ἀρχὴ μπορεῖ νὰ μοιάζει εὔκολη, ὅμως ἡ τραγῳδία περιμένει, ἀναπότρεπτη, στὸ τέλος. Τὸ δρᾶμα αὐτοῦ του τέλους μᾶς βασανίζει, συνειδητὰ ἢ ἀσυνείδητα ὅπως στοὺς παμπάλαιους χοροὺς τοῦ Αἰσχύλου. Ὅσο μένει ἡ ἀνωμαλία, τόσο προχωρεῖ τὸ κακό. Εἶμαι ἕνας ἄνθρωπος χωρὶς κανένα ἀπολύτως πολιτικὸ δεσμό, καί, μπορῶ νὰ τὸ πῶ, μιλῶ χωρὶς φόβο καὶ χωρὶς πάθος. Βλέπω μπροστά μου τὸν γκρεμὸ ὅπου μας ὁδηγεῖ ἡ καταπίεση ποὺ κάλυψε τὸν τόπο. Αὐτὴ ἡ ἀνωμαλία πρέπει νὰ σταματήσει. Εἶναι Ἐθνικὴ ἐπιταγή. Τώρα ξαναγυρίζω στὴ σιωπή μου».

Εἶχα παρακαλέσει τὸν Θεὸ νὰ μὴ μὲ φέρει ἄλλη φορᾶ σὲ παρόμοια ἀνάγκη νὰ ξαναμιλήσω. Καὶ μοῦ εἶπε: «Παιδί μου, ἐσεῖς οἱ ποιητὲς ἔτσι κι ἀλλιῶς μιλᾶτε συνέχεια μὲ τὴ διαχρονικότητα τοῦ ἔργου σας».

«Ἐκεῖνοι βλέπουν τὸ τίποτα. Ἐμεῖς τὸ πᾶν. Ποῦ βρίσκεται ἡ ἀλήθεια, θὰ φανεῖ μία μέρα, ὅταν δὲν θὰ ‘μαστε πιὰ ἐδῶ. Θὰ εἶναι, ὅμως, ἐὰν ἀξίζει, τὸ ἔργο κάποιου ἀπ’ ὅλους ἐμᾶς. Καὶ αὐτὸ θὰ σώσει τὴν τιμὴ ὅλων μας -καὶ τῆς ἐποχῆς μας»².

1. Ὁ τίτλος τοῦ ἄρθρου παραπέμπει στὸ ποίημα τοῦ Γ. Σεφέρη «Ἐπὶ Ἀσπαλάθων».

2. Ὄδ. Ἐλύτης. Συνέντευξη στὸν Γ. Πηλιχό, Ἐφημερίδα Τα Νέα, 26 Νοεμβρίου 1976.

3. Ὄδ. Ἐλύτης. Το Ἄξιόν Ἐστι. Ἔκδ. Ἴκαρος (Ἔκδοση 13η), Ἀθῆνα, 1980.

4. Θ. Πουταχίδης. Δύναμις. Ἔκδ. Ἄθ. Ἀλτιντζή, Θὲσ/νίκη, 2019.

5. Γ. Σεφέρης. Δοκιμές Ά Τόμος (1936-1947). Ἔκδ. Ἴκαρος (Ἔκδοση 9η), Ἀθῆνα, 2013.

6. Ι. Μακρυγιάννη. Οράματα καὶ Θάματα. Μεταγραφή Α. Παπακώστας. Ἔκδ. Μορφωτικὸ Ἵδρυμα Ἐθνικῆς Τραπέζης, Ἀθῆνα, 2002.

7. Γ. Σεφέρης. Ποιήματα. Ἔκδ. Ἴκαρος (Ἔκδοση 15η), Ἀθῆνα, 1985

8. Στίχοι τοῦ ποιήματος τοῦ Γ. Σεφέρη «Νεόφυτος ὁ Ἔγκλειστος μιλᾶ».

9. Γ. Σεφέρης. Δήλωση στὸ BBC (28/3/1969).

Πέμπτη, 8 Ιουλίου 2021

ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΝΕΟΜΑΡΤΥΡΕΣ !!!

Πολλά οφείλουμε ως Εκκλησία και ως Έθνος εις τους Νεομάρτυρας


 

Οι Νέοι Μάρτυρες της εκκλησίας του Χριστού πρόσφεραν το είναι τους και το αίμα τους για να γιγαντώσει το αειθαλές δένδρο της ορθοδοξίας και του ελληνισμού.

 Στα δύσκολα εκείνα χρόνια και για την ορθοδοξία και για το ελληνικό γένος ο Θεός οικονόμησε και εμφανίστηκαν οι γίγαντες αυτοί άνδρες και γυναίκες και βροντοφώναξαν με τα έργα τους «Χριστιανοί γεννηθήκαμε και Χριστιανοί θέλουμε να πεθάνουμε». Μαρτύρησαν για την πίστη, την αγάπη στον Χριστό, τον θείο νυμφίο και αρχηγό της Ζωής. Στο μαρτύριο τους οδήγησε η ακλόνητη πίστη και υπέροχη αγάπη στον Κύριο Ιησού Χριστό. Η πίστη στην ορθοδοξία ήταν η κινητήριος δύναμη που τους παρακινούσε να πολεμήσουν για  την ελευθερία της πατρίδος. Δεν προδίδουμε τον Χριστό ,δεν αλλαξοπιστούμε, έλεγαν. Πολεμούμε για την Ελευθερία της Ελλάδος.

Επικρατεί μια σύγχυση. Πολλοί συγχέουμε δυο έννοιες: Νεομάρτυρες και Εθνομάρτυρες. Δικαιολογημένα γιατί και οι δυο ομάδες ανθρώπων αγωνίστηκαν για την Ορθοδοξία και για την Λευτεριά του Ελληνικού γένους. Οι Νεομάρτυρες πρώτη προτεραιότητα είχαν να δοξάσουν τον Κύριο Ιησού Χριστό τον λυτρωτή σωμάτων και ψυχών. Οι εθνομάρτυρες στόχευαν στην ελευθερία του ελληνικού γένους και λάτρευαν τον αληθινό Θεό και ήσαν πιστοί και καλοί χριστιανοί. Πολλοί ήσαν συγχρόνως και νεομάρτυρες και εθνομάρτυρες π.χ. ο πατροΚοσμάς ο Αιτωλός ή και ο Άγιος Μελέτιος Κίτρους. Σήμερα όμως υπό τον όρο «Νεομάρτυρες» χαρακτηρίζονται τα πιστά ἐκεῖνα μέλη τῆς ἁγίας Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας μας, τά ὁποῖα ἀπό τόν 12ο αἰώνα και κυρίως μετά τήν ἅλωση τῆς Κωνσταντινουπόλεως (1453) καί ἑξῆς ὑπέστησαν βασανιστήρια καί ὀδυνηρό θάνατο, ἀπό τούς κατακτητές Ὀθωμανούς καί ἀπό τούς λατίνους ἐνωρίτερον, ἐπειδή ὁμολόγησαν τήν ὀρθόδοξο χριστιανική πίστη τους στόν Σωτῆρα Χριστό, ἔμειναν κλόνητοι σ’αὐτήν τήν ὁμολογία ἕως τέλους καί ἀρνήθηκαν νά ἀλλαξοπιστήσουν. Η Αγία Εκκλησία μας ονομάζει Νεομάρτυρες τους μαρτυρήσαντες κατά την διάρκεια της τουρκοκρατίας έως και την μικρασιατική καταστροφή. Ἡ καθιέρωση του όρου «Νεομάρτυς» ὀφείλεται κυρίως στόν Ἅγιο Νικόδημο τόν Ἁγιορείτη, ὁ ὁποῖος στό ἔργο του «Νέον Μαρτυρολόγιον» ἔθεσε ὡς χρονικό ὅριο τό ἔτος 1453, ἀπό τό ὁποῖο ἐφεξῆς οἱ ἅγιοι πού ἔδωσαν μαρτυρικῶς τήν ζωήν τους ὑπέρ τῆς πίστεως τοῦ Χριστοῦ ὀνομάζονται «Νεομάρτυρες».1

Η εποχή είναι δύσκολη για το ελληνικό γένος και για την ορθοδοξία. Ο κατακτητής είναι όχι μόνο αλλόθρησκος μα και βάρβαρος. Θεωρεί τους χριστιανούς  «απίστους»  και πρέπει να τους καταστήσει πιστούς στο κοράνι!! Αυτό του επιτάσσει η θρησκεία του και μάλιστα προβλέπει και αυστηρές ποινές για κείνους που δεν συμμορφώνονται. Μη ξεχνάμε το ορθόδοξο ελληνικό γένος είναι και σκλαβωμένο και «όλα τα σκιαζε η φοβέρα και τα πλάκωνε η σκλαβιά» κατά τον εθνικό ποιητή. Ο κάθε τούρκος είχε δικαίωμα ζωής και θανάτου σε κάθε «άπιστο».

Οι αφορμές, για τις οποίες οι Νεομάρτυρες βρίσκονταν μπροστά στον πειρασμό του αν θα αποδεχθούν τη μουσουλμανική πίστη ή αν θα επιλέξουν τα φρικτά βασανιστήρια και τον θάνατο είναι πολλές και ποικίλες: από την απλή φιλονικία μεταξύ χριστιανού και μουσουλμάνου, την ανάγνωση της μουσουλμανικής ομολογίας πίστεως, ακόμα και για σκοπούς εκμάθησης της τουρκικής γλώσσας, μέχρι την αποστασία από τον μουσουλμανισμό, τη συμμετοχή σε επαναστατική ενέργεια κλπ. Τον χριστιανό που τον βάρυνε μια από τις παραπάνω κατηγορίες, υπαρκτές ή ανύπαρκτες, για να σωθεί ένας τρόπος υπήρχε: να αρνηθεί την πίστη του, τον Χριστό, και να ασπασθεί τον ισλαμισμό. Η άρνηση του εξιλασμού σήμαινε φοβερός θάνατος, αφού προηγηθούν πολλά και φρικτά βασανιστήρια. Δίκες, εικονικές με ψευδομάρτυρες, υποσχέσεις, απειλές, φυλακίσεις, βασανιστήρια και πάλι δίκες και πάλι βασανιστήρια. Αν ο μάρτυς επέμενε να διακηρύσσει την πίστη την ορθόδοξη στον Χριστό, τότε ακολουθούσε ο μαρτυρικός θάνατος με κάθε τρόπο. Η φαντασία των μωαμεθανών δούλευε και επινοούσε διάφορα μαρτύρια. Κόψιμο μελών του σώματος, της γλώσσας, γδάρσιμο, το κρέμασμα ανάποδα με το κεφάλι προς τα κάτω και η φωτιά να καίει δυνατά κλπ. Δεν ήταν ξένον προς τις συνήθειές των να βάζουν πυρακτωμένα σίδερα ως στεφάνι στην κεφαλή του μάρτυρα χριστιανού. Συνηθισμένο μέσο ήταν η αφαίρεση οδόντων ή το κόψιμο του στήθους των γυναικών. Συνοπτικά θα μπορούσαμε να πούμε οι τρόποι εξόντωσης των μαρτύρων ήταν α) διαπόμπευση και μετά εκτέλεση, β) ραβδισμός μέχρι θανάτου, γ) απαγχονισμός, δ) αποκεφαλισμός, ε) κατατεμαχισμός, στ) αργή σφαγή, σούβλισμα και περιστροφή στην πυρά ή κάψιμο στη φωτιά .

Τον ακριβή αριθμό των Νεομαρτύρων δεν τον γνωρίζουμε και οι λόγοι είναι ευνόητοι λόγω των συνθηκών που επικρατούσαν. Κάποιες πληροφορίες τους αριθμούν σε χίλιους. Η γνώμη μου είναι ότι είναι ένα νέφος αγνώστου αριθμού για μας τους ανθρώπους. Ο Θεός τους γνωρίζει και αυτό έχει σημασία. Εκείνο που είναι βέβαιο είναι τούτο‧ ήσαν και γυναίκες και άνδρες, κληρικοί κάθε βαθμού αλλά και λαϊκοί μορφωμένοι και αγράμματοι και κάθε επαγγέλματος. Έχουν καταγραφεί έμποροι, βοσκοί, μοναχοί, μητροπολίτες, αρχιερείς, χρυσοχόοι, γιατροί, γεωργοί  ράπτες, παντοπώληδες, ναύτες, λεβητοποιοί κλπ. Οι ηλικίες των Νεομαρτύρων ποικίλουν‧ υπάρχουν παιδιά, νέοι, νέες, μεσήλικες, γέροντες και γερόντισσες. Ήσαν άνθρωποι κάθε φύλου, ηλικίας και επαγγέλματος, όσων η καρδιά ήτο πλημμυρισμένη από θείο έρωτα προς τον νυμφίο Χριστό και ποθούσε μια άλλη ζωή, την όντως Zωή, και τη λευτεριά του υπόδουλου ελληνικού γένους. Μη ξεχνάμε τους λόγους του γέρου του Μοριά: «για του Χριστού την πίστη την Αγία και της πατρίδος την Ελευθερία πήραμε τα όπλα».

Τους Νεομάρτυρας μπορούμε να τους χωρίσουμε σε 4 ομάδες. Η 1η ομάδα περιλαμβάνει τους μάρτυρας εκείνους οι οποίοι αυτοβούλως προσέρχονταν και ομολογούσαν στις αρχές την ορθόδοξη πίστη των. Η 2η ομάδα περιλαμβάνει εκείνους τους μάρτυρες, οι οποίοι όντες χριστιανοί, για πολλούς και διαφόρους λόγους (επιπολαιότητα φόβο κλπ) απαρνήθηκαν τον Κύριο, αλλά μετά διαπιστώνοντας το τεράστιο λάθος τους επέστρεφαν στην Ορθοδοξία και μαρτυρούσαν υπέρ του Κυρίου, έχυναν το αίμα τους για χάρη του Χριστού. Η 3η ομάδα συμπεριλαμβάνει τους μάρτυρες που συνελήφθησαν με αφορμή κάποια επαναστατική ενέργεια, τους ζητήθηκε να αρνηθούν τον Χριστό για να γλιτώσουν τη ζωή τους και εκείνοι δεν το έκαναν. Παραδείγματα αυτής της ομάδας έχουμε τον Άγιο ισαπόστολο Κοσμά τον Αιτωλό, τον Οικουμενικό Πατριάρχη Γρηγόριον τον Ε’, τον άγιο Σεραφείμ Φαναρίου κ.α. Ὁ μαρτυρικός τους θάνατος δεν στηριζόταν σε αποδεδειγμένη ένοχη πολιτική πράξη, αλλά κυρίως στην άρνησή τους να αλλαξοπιστήσουν και να τουρκέψουν. Τέλος, υπάρχουν και οι Νεομάρτυρες οι εξ Αγαρηνών ως οι άγιοι Κωνσταντίνος εκ Καπούης, Αχμέτ κ.λπ. Η προσέλευση στην Ορθοδοξία Μωαμεθανών ήταν επικίνδυνη ενέργεια και για τους χριστιανούς που βοηθούσαν την προσέλευση αλλά και για τους ίδιους τους αλλαξοπιστήσαντες.

Ὁ Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης δίδει σαφή εξήγηση για ποιούς λόγους ο Θεός θέλησε να υπάρξουν και να θυσιαστούν οι Νεομάρτυρες: Πρῶτον «Διά νά εἶναι ἀνακαινισμός ὅλης τῆς ὀρθοδόξου πίστεως, δεύτερον, διά νά μένουν ἀναπολόγητοι ἐν ἡμέρᾳ τῆς κρίσεως οἱ ἀλλόπιστοι, τρίτον, διά νά εἶναι δόξα μέν καί καύχημα τῆς Ἀνατολικῆς Ἐκκλησίας, ἔλεγχος δέ καί καταισχύνη τῶν ἑτεροδόξων, τέταρτον, διά νά εἶναι παράδειγμα ὑπομονῆς εἰς ὅλους τούς χριστιανούς ὅπου τυραννοῦνται ὑποκάτω εἰς τόν βαρύν ζυγόν τῆς αἰχμαλωσίας, πέμπτον δέ καί τελευταῖον, διά νά εἶναι θάρρος καί παρακίνησις εἰς τό νά μιμηθοῦν διά τοῦ ἔργου τό μαρτυρικόν τους τέλος καί ὅλοι μέν οἱ χριστιανοί οἱ κατά περίστασιν εἰς τό μαρτυρῆσαι ἀναγκαζόμενοι, ἐξαιρέτως δέ καί μάλιστα ὅσοι ἔφθασαν νά ἀρνηθοῦν πρότερον τήν ὀρθόδοξον πίστιν»2 Επεδίωκαν οι αγαρηνοί για να αλλαξοπιστήσουν οι χριστιανοί και στη συνέχεια, πίστευαν ότι, εύκολα θα ξεχνούσαν την ελληνική λαλιά και ιστορία. Σύντομα θα γινόντουσαν τούρκοι. Γνωστή η συνταγή και για τις μέρες μας. Ο ελληνισμός και η ορθοδοξία συμπορεύονται αιώνες τώρα. Αν καταστρέψουμε τις ορθόδοξες ρίζες μαραίνεται και ξεραίνεται το δένδρο του ελληνικού γένους και εις το πυρ βάλεται.

Ξεχωριστή σημασία για τη μελέτη του εξεταζομένου θέματος έχει και η από τον άγιο Νικόδημο τον Αγιορείτη συντεθείσα και ενταχθείσα στο Νέο Μαρτυρολόγιο «Ἀκολουθία πάντων τῶν νεοφανῶν Μαρτύρων τῶν μετά τήν ἅλωσιν τῆς Κωνσταντινουπόλεως μαρτυρησάντων, ὧν τινες οἱ ὀνομαστότεροι ἐνταῦθα περιέχονται, καί ὅτε τις βούλεται τήν μνήμην τούτων ἐπιτελείτω. Ὁ Ἅγιος Νικόδημος ὁ Ἁγιορείτης ἀποκαλεῖ τούς νέους Χριστομάρτυρες «ἀγγέλους, ποταμούς, ἰατρούς, πύργους τῆς εὐσεβείας, φύλακας τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ, μυρίπνοα ἄνθη καί ρόδα τοῦ παραδείσου, προστάτας, βοηθούς, σωτῆρας κοινούς πάντων τῶν ὀρθοδόξων». Νεομάρτυρες έχομεν και σήμερον σ’ ολόκληρον τον κόσμον, ένεκα κυρίως του ακραίου ισλαμικού φονταμενταλισμού, που με βαρβαρότητα επιτίθεται και πάλιν εναντίον της αγίας χριστιανικής πίστεώς μας. Στο εγγύς επίσης, ιστορικό παρελθόν, άθεα και αντίθεα συστήματα και ιδεολογίες, κυρίως στις χώρες του λεγομένου υπαρκτού σοσιαλισμού και αλλαχού, έβαλαν με σφοδρότητα εναντίον της αγίας Ορθοδόξου Εκκλησίας, πλουτίζοντας το νοητό ουράνιο στερέωμα με νέους μάρτυρες, οι οποίοι υπέστησαν πολυώδυνα βάσανα, εξορίες, ατιμώσεις, εξευτελισμούς και πικρό θάνατον για χάριν του Χριστού και του Ευαγγελίου Του.3

Όσα και αν γράψει κανείς θα είναι λίγα για αυτούς τους Αγίους Νεομάρτυρας της Πίστης και της πατρίδας. Οι περισσότεροι μας είναι άγνωστοι. Δεν πειράζει, τους γνωρίζει ο Θεός και εισακούει τις πρεσβείες τους όπως και όλων των άλλων Αγίων Του. Οι παραδόσεις πολλά έχουν διασώσει για τη ζωή και τα μαρτύρια για αυτά τα άνθη του χειμώνα, κατά τον Άγιο Νικόδημο τον Αγιορείτη. Οι πιστοί και ευλαβείς χριστιανοί κτίζουν ναούς αφιερωμένους στη μνήμη τους, όπως έπραξε η ιερά μητρόπολις Κίτρους, Κατερίνης και Πλαταμώνος εις τις εγκαταστάσεις των νέων κατασκηνώσεων που δημιουργεί.

Ο καθένας εορτάζει την ημέρα του μαρτυρίου του και η μνήμη όλων των Νεομαρτύρων τιμάται τη δεύτερη Κυριακή μετά την Κυριακή  των Αγίων Πάντων, κάθε έτος.

Μυργιώτης  Παναγιώτης

Μαθηματικός

1,2,3: Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης

https://www.olympia.gr/1446899/ellada/polla-ofeiloyme-os-ekklisia-kai-os-ethnos-eis-toys-neomartyras/

Δευτέρα, 28 Ιουνίου 2021

Η ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΑ ΠΟΥ ΠΑΕΙ ΝΑ ΣΒΗΣΕΙ ...

 

Ἔφτασαν οἱ «Ἀμερικάνοι» στὴν Ἀλβανία καὶ μαζεύτηκαν ὅλοι μὲ χαρὰ νὰ περάσουν ὄμορφα καὶ νὰ γίνουν ἐπιτέλους κομμάτι τῆς Εὐρώπης.
Ὅσο γιὰ τὴ Μειονότητα, οὔτε ποὺ τὴ λογαριάζουν Ἕλληνες καὶ Ἀλβανοί.
Ἡ Μειονότητα μας τελείωσε, μας λιγόστεψε καὶ ὅπου νὰ 'ναι σβήνει.
Τοὺς Ἕλληνες στὴ Βόρειο Ἤπειρο τοὺς σκόρπισαν οἱ... Μεγάλες Δυνάμεις ἀπὸ τὸ 1914 καὶ ὕστερα. Ἄλλοι γίνανε πρόσφυγες καὶ ἄλλοι Ἀλβανοί, ἀφοῦ μετὰ τὸ 1913 μποροῦσες νὰ γίνεις καὶ ἀλβανός, τότε ἤτανε μία ἐθνικότητα ποὺ τὴν ἔχτιζαν γιὰ νὰ ἀνθίσει μέσα στοὺς Σλάβους, στοὺς Ἠπειρῶτες καὶ στοὺς ἐξωμότες.

Σήμερα στὴν Ἀλβανία ὑπάρχουν πολῖτες ποὺ βρίζουν μέρα καὶ νύχτα τὴν Ἑλλάδα καὶ στὴν πραγματικότητα οἱ ἴδιοι εἶναι Ἕλληνες.

Ἄλλοι δὲν τὸν ξέρουν καὶ ἄλλοι φοβοῦνται νὰ τὸ ποῦνε, γιατί ἡ Ἑλλάδα ποὺ θέλει τὴν Ἀλβανία στὴν Εὐρώπη, τοὺς ἔχει ξεχάσει. Δικαιολογημένα οἱ ἄνθρωποι νὰ φοβοῦνται γιὰ τὸ αὔριο σὲ μία χώρα ποὺ δῆθεν σημειώνει πρόοδο.

Ὅλα πιὰ θὰ κριθοῦν τὰ ἀμέσως ἑπόμενα χρόνια. Ἂν ἡ κατάσταση συνεχίσει νὰ εἶναι ἡ ἴδια, τότε ἀρκετοὶ Ἕλληνες, σὰν τοὺς τωρινοὺς ἀπογόνους τῶν Μικρασιατῶν, θὰ φτάνουν στὴ «Νότια Ἀλβανία» καὶ θὰ ἀνάβουν κεριὰ στοὺς τάφους τῶν προγόνων τους, ποὺ κάποτε ἔζησαν ἐκεῖ μέσα… Ὅσο γιὰ τὴν Ἑλλάδα, ἔμαθε νὰ ἀπολαμβάνει τὸν βαρύ της ὕπνο.

Ἡ λύση εἶναι πιὰ προσωπικὴ καὶ ὁ ἀγῶνας ἀτομικός. Ὅποιος μπορεῖ καὶ ἔχει μυαλὸ στὸ κεφάλι του, ἂς ἀπαιτήσει τὰ αὐτονόητα, ἂς κρατήσει μὲ κάθε κόστος τὴ γῆ του, περιμένοντας μπᾶς καὶ ἡ ἔλευση τῆς Εὐρώπης, τὸν βρεῖ δραγάτη στὸ χωράφι του.
Ὁ Ναρκοθέτης

Δευτέρα, 21 Ιουνίου 2021

ΟΙ ΑΡΙΣΤΟΙ ... ΤΩΝ ΑΧΡΗΣΤΩΝ !!!

 


"Κάθε ιστορική εποχή, διαμορφώνει τα δικά της κοινωνικά πρότυπα με βάση το ιδεώδες που επικρατεί τότε. Τα πρότυπα είναι διαχρονικές αξίες, ιδανικοί σκοποί και τρόποι ζωής που διαπαιδαγωγούν τους νέους, τους παραδειγματίζουν θετικά και τους παρακινούν στη δράση όχι μόνο για να πετύχουν την ατομική τους καταξίωση, αλλά και για να συμβάλλουν στην καλύτερη λειτουργία του κράτους και της κοινωνίας μας.

Ως έθνος ή κοινωνία μπορούμε να αντλούμε πρότυπα από την ένδοξη ιστορία μας, από την κοινωνική, οικονομική, πολιτική ζωή του τόπου. Μπορούμε να βρούμε πρότυπα στις τοπικές κοινωνίες μας, όπου απλοί άνθρωποι με την δουλειά τους, με τον ιδρώτα τους, με το μεράκι τους κατόρθωσαν να διακριθούν, να ξεχωρίσουν στις τοπικές κοινωνίες, αλλά και πρότυπα αισθητικά, καλλιτεχνικά, πολιτιστικά, αθλητικά, επιστημονικά, θρησκευτικά, στρατιωτικά κλπ.

Οι νέοι έχουν περισσότερη ανάγκη από τα πρότυπα, γιατί διαμορφώνουν τον κώδικα αξιών τους, τις πνευματικές τους αναζητήσεις, τα κοινωνικά τους ενδιαφέροντα, με μια λέξη δηλαδή την προσωπικότητά τους. Η κοινωνία παράλληλα μπορεί να προσδοκά από τους νέους της ότι θα είναι οι συνεχιστές της παράδοσης, θα αναλάβουν συλλογικές ευθύνες και ρόλους στη ζωή και θα επιτελούν με προθυμία τα καθήκοντά τους. Έτσι θα σπουδάσουν, θα καλλιεργηθούν, θα εργαστούν, θα οικοδομήσουν σχέσεις εμπιστοσύνης και αλληλεγγύης με τους συνανθρώπους τους, θα υπερβούν τα εμπόδια που θα βρουν στον δρόμο τους και θα διακριθούν στον στίβο της ζωής για το δημιουργικό τους έργο.

Τον κύριο ρόλο στη ζωή μας, απ’ όταν είμαστε παιδιά, τον έχει κατ αρχήν η οικογένεια και συμπληρωματικά το σχολείο, αλλά και η Πολιτεία. Ευθύνη λοιπόν τόσο των γονέων, όσο και των δασκάλων ή καθηγητών στο σχολείο η της Πολιτείας δεν είναι να υποδεικνύουν κάθε φορά και κάποιο άλλο πρότυπο, αλλά να είναι πρότυπα οι ίδιοι, γιατί ο καλύτερος τρόπος για να διδάξεις και να διαπαιδαγωγήσεις σωστά τους νέους είναι το παράδειγμα δηλαδή το ηθικό πρότυπο που αντιπροσωπεύεις. Διαφορετικά καλύτερα είναι να αφήσουν τους νέους να κάνουν οι ίδιοι επιλογή προτύπων. Η ωριμότητα της σκέψης δεν είναι αποκλειστικό προνόμιο των μεγάλων…

Είναι γεγονός ότι τις τελευταίες δεκαετίες ένα φαύλο και αλαζονικό πολιτικό σύστημα στη χώρα μας, εκμαύλισε το πνεύμα και την ψυχή ενός ολοκλήρου λαού και δημιούργησε τοξικά, αρνητικά πρότυπα στην κοινωνία μας. Αλλοίωσε τα χαρακτηριστικά και τη νοοτροπία των Ελλήνων, όπου η μίζα, η απάτη, η φοροκλοπή, η ρεμούλα, έγιναν συνώνυμα της «κανονικότητας». Έγινε ο χειρότερος σύμβουλος, εμπνευστής και καθοδηγητής στην διαμόρφωση μιας αμοραλιστικής κινωνίας. Δημιούργησε πρότυπα, που δεν προσπάθησαν, δεν μόχθησαν να αναδειχθούν από την κοινωνία μας, άτομα που βγήκαν από τους κομματικούς σωλήνες, άτομα που εξήλθαν απλώς από τις πολιτικές «παρέες» και σήμερα κυβερνούν την χώρα με τα αποτελέσματα που γεύεται ο λαός μας σε όλα τα επίπεδα, με τους νέους μας να ξενιτεύονται μαζικά"...

Κωνσταντίνος Ζιαζιάς
Επίτιμος Α/ΓΕΣ

Κυριακή, 20 Ιουνίου 2021

ΜΑΣΟΝΙΑ ... ΕΝΑ ΑΟΡΑΤΟ ΔΙΧΤΥ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ !!!

 


Η διείσδυση των μασόνων σε όλους τους καίριους τομείς του κρατικού μηχανισμού και γενικότερα της οικονομικής, 

επιστημονικής και κοινωνικής ζωής του τόπου γίνεται με μεθοδικότητα και με πρακτικό στόχο την τοποθέτηση ή τον έλεγχο ανθρώπων σε θέσεις «κλειδιά» από τις οποίες επηρεάζεται η λήψη αποφάσεων.

Από τα πανεπιστημιακά ιδρύματα ως τα υποκαταστήματα Τραπεζών και από τις δημόσιες επιχειρήσεις ως τις επαγγελματικές οργανώσεις, οι μασόνοι προσπαθούν να προωθούν μέλη τους σε καίριες θέσεις. Το αποκορύφωμα βέβαια της προσπάθειάς τους είναι ο έλεγχος της πολιτικής ζωής του τόπου και η διείσδυσή της στο Στρατό.

Χάρη στους επιδέξιους μηχανισμούς πολυάριθμα μέλη εισέρχονται στην οργάνωση της μασονίας όχι για κοινωφελείς σκοπούς αλλά από προσωπικά κίνητρα και ατομικά οφέλη.

Εισέρχονται στη μασονία για να αναρριχηθούν στις δημόσιες υπηρεσίες και να ελέγχουν την κρατική εξουσία όπως και για να υποστηριχθούν με μυστικό τρόπο στις διάφορες επαγγελματικές απασχολήσεις τους. Στενή είναι η σχέση της μασονίας με την κρατούσα μεγαλοαστική τάξη.


Κανένας φτωχός και κανένας κοινωνικά αποτυχημένος δεν γίνεται δεκτός στη μασονία. Χαρακτηριστικά της μασονίας είναι η μυστικότητα των συνεδριάσεων, η επιμελής επιλογή των μελών και η αναγνώρισή τους με συμβολικές χειρονομίες.


Μυστήριο στην Ελλάδα παραμένει η λειτουργία του πολυώροφου κτιρίου της οδού Αχαρνών στην Αθήνα.Η μασονία συστηματοποιήθηκε ως οργάνωση το 1717 από τους Άγγλους, που την έθεσαν στην υπηρεσία των πολιτικοοικονομικών συμφερόντων τους.


Ερευνητές υποστηρίζουν ότι «ο σιωνισμός άρπαξε και χρησιμοποίησε αμέσως σαν όπλο τη μασονία που εξυπηρετεί τη Μεγάλη Ιδέα των Εβραίων. Αυτήν που αναφέρεται στην παγκόσμια επικράτηση, όπως ορίζει το Ταλμούδ και επιδιώκει ο σιωνισμός». Στην Ελλάδα η μασονία ήλθε το 1740. Αλλά επίσημα, με τη μορφή ιδρύματος, λειτουργεί στη χώρα μας από το 1927. Έχει στοές σε πολλές πόλεις με χιλιάδες μέλη. Πίσω της κρύβονται πολλά και περίεργα.


Η μασονία είναι ένα «πρακτορείο» διοχέτευσης στο εσωτερικό κάθε χώρας ιδεών και απόψεων, που υπαγορεύονται απ’ έξω. Πιο σημαντική δραστηριότητα έχει σήμερα ο Παγκόσμιος Τεκτονικός Σύνδεσμος (L.U.F.) που οργανώνει διεθνή συνέδρια για την προώθηση των σκοπών της μασονίας. Πέρα από τη LUF που εδρεύει στην Ελβετία και την έδρα της Διεθνούς της μασονίας, στις Ηνωμένες Πολιτείες, υπάρχει ένα ακόμη ξένο μασονικό κέντρο.


Αυτό που διοχετεύει τη γραμμή κατευθείαν στην κορυφή της μασονίας της κάθε χώρας: Στο Ύπατο Συμβούλιο του 33ου βαθμού. Πρόκειται για μια ερμητικά κλειστή οργάνωση που συγκροτείται από σαράντα μασόνους, επιλεγμένους με αυστηρά κριτήρια από κάθε χώρα.


Όλοι τους ανήκουν στο Ύπατο Συμβούλιο της χώρας τους και είναι οι άνθρωποι που διοχετεύουν αποφάσεις παρμένες στα άδυτα της στοάς του Λονδίνου, ρυθμιστικές συχνά της τύχης ολόκληρης της ανθρωπότητας. Με μέσο εκτέλεσης τους κορυφαίους της μασονίας που είναι προωθημένοι σε θέσεις-κλειδιά…


ΜΠΕΝΕ-ΜΠΕΡΙΤ: Η ΥΠΕΡ ΣΤΟΑ .

Είναι η στοά των στοών, αφού έχοντας ως εκπροσώπους διαλεχτά στελέχη της μέσα σχεδόν σε κάθε στοά των μασόνων και στη Μεγάλη στοά, ελέγχει και κατευθύνει τους πάντες και τα πάντα, δίνει κατευθύνσεις, παίρνοντας η ίδια κατεύθυνση και γραμμή για τα ελληνικά ζητήματα κατευθείαν από την Ουάσιγκτον! Η «Μπενέ-Μπερίτ» δεν είναι μόνο μια οργάνωση με δομή μασονική. Είναι κάτι περισσότερο: Υπέρ-οργάνωση με διαλεχτούς εκπροσώπους που ελέγχουν και τις Στοές των μασόνων!


Η ΜΑΣΟΝΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ


Ο ελληνικός τεκτονισμός διαθέτει δυο κεντρικά όργανα: Τη Μεγάλη Στοά της Ελλάδας ή Μεγάλη Ανατολή της Ελλάδας και το Ύπατο Συμβούλιο του 33ου βαθμού της Ελλάδας του Αρχαίου και Αποδεδειγμένου Σκωτικού Δόγματος που εδρεύουν στην Αθήνα (Αχαρνών 19) και τις 141 Στοές στην Αθήνα, τα επαρχιακά κέντρα, από τις οποίες πολλές ευρίσκονται «εν ύπνω»…


ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΤΗΣ ΜΑΣΟΝΙΑΣ


Η μασονία κρύβει το πραγματικό πρόσωπό της στην Ελλάδα και εμφανίζεται δημόσια με προσωπείο «νομικών προσώπων». Πίσω από το Τεκτονικόν Ίδρυμα κρύβεται και δρα η Μεγάλη στοά της Ελλάδος. Και πίσω από το σωματείο Τεκτονική Ένωσις κρύβεται και δρα το Ύπατο Συμβούλιο του 33ου βαθμού. Πίσω από το προσωπείο κοινωνικών και φιλανθρωπικών σωματείων δρουν οι τεκτονικές στοές. Η μασονία κρατά μυστική τη μορφή της οργάνωσης, τη διδασκαλία και τη δράση της. Το μυστηριώδες Ύπατο Συμβούλιο του 33ου βαθμού στην Ελλάδα, εκτελεί τις αποφάσεις της Διεθνούς της μασονίας. Αποφάσεις που εκπορεύονται από ξένα «κέντρα» και ρυθμίζουν θέματα καίριας σημασίας για τον τόπο μας.


Με 300 περίπου ενεργά μέλη σήμερα η στοά «Μπενέ-Μπερίτ» στην Αθήνα, έχει σαν γνωρίσματά ότι τα μέλη της είναι μόνο Ισραηλίτες και συγχρόνως Έλληνες υπήκοοι. Είναι παρακλάδι της Κεντρικής στοάς που εδρεύει στις ΗΠΑ. Παίρνει «γραμμή» κατευθείαν από την Ουάσιγκτον. Διαθέτει δικά της δικαστήρια που εκδίδουν αποφάσεις για τα μέλη της. Διαθέτει δικό της δίκτυο πληροφοριών και υποχρεώνει τα μέλη της να συλλέγουν «πάσας τας προς την στοάν χρησίμους πληροφορίας». Πληροφορίες που έχουν κατάληξη το Κέντρο, την Ουάσιγκτον.


Με έδρα της ένα κτίριο στην περιοχή της Πλατείας Συντάγματος, η Στοά «Μπενέ-Μπερίτ» παρουσιάζει εξαιρετική δραστηριότητα που έχει σαν στόχο της:


α) Την εξυπηρέτηση «των ευγενών ηθικών καθηκόντων του Ισραηλιτικού Λαού..».


β) Τη συνεργασία με άλλα ομοειδή σωματεία.


γ) Την «εξύψωσιν και ανάπτυξιν των διανοητικών και ηθικών προτερημάτων της ισραηλιτικής φυλής…


δ) Να κάνει διαλέξεις με αντικείμενο «την γνώσιν του Εβραϊσμού..» και ε) Να καταστρώνει «σχέδια υπέρ της διανοητικής εξυψώσεως των Ισραηλιτών εν γένει» !


Η ΜΑΣΟΝΙΑ ΚΑΙ Η ΔΡΑΣΗ ΤΗΣ


Η μασονία είναι ένα δυνατό όπλο στα χέρια του σιωνισμού. Ο σιωνισμός έχοντας σκοπό του την ίδρυση μιας παγκόσμιας εξουσίας του Ισραήλ, με έδρα τα Ιεροσόλυμα, επιδιώκει την αποδιοργάνωση όλων των επιμέρους εξουσιών των άλλων λαών και την εξάλειψη όλων των εμποδίων…


Πράγματι, η Ιερουσαλήμ κατέχεται και πάλι ύστερα από 20 αιώνες από τους Εβραίους. Το χρήμα του κόσμου και ο υλικός πλούτος βρίσκονται σε εβραϊκά χέρια, όπως επίσης και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Σε όλες τις χώρες υπάρχουν ηγεσίες άμεσα ή έμμεσα δικές τους.


Ολόκληρος ο ΟΗΕ καθώς και το Συμβούλιο Ασφαλείας αδυνατούν να επιβληθούν και οι αποφάσεις τους βρίσκονται στον κάλαθο των αχρήστων του Τελ Αβίβ! Στην επίτευξη όλων αυτών μεγάλη ήταν και είναι η συμβολή της μασονίας. Το μάτι του Ισραήλ σε κάθε χώρα!


Πίσω λοιπόν, από την δραστηριότητα στις Μασονικές στοές, με ανθρώπους στις θέσεις-κλειδιά της πολιτικής, της οικονομίας, της κοινωνικής ζωής και της Άμυνας. Πίσω από τις «φιλοσοφικές συζητήσεις» στα σκοτεινά «εργαστήρια». Πίσω από «αθώα» καταστατικά που παίρνουν τυπικό έλεγχο της Δικαιοσύνης.


Πίσω από «Φιλανθρωπικά Ιδρύματα», «Ύπατα Συμβούλια», από «Ξιφοφόρους», «Άρχοντες», «Κραταιούς», «Ροδόσταυρους» και άλλους «αξιωματούχους» της μασονίας, με πλήρη άγνοια των περισσοτέρων μασόνων για το τι ρόλο παίζουν οι στοές τους, ποιο σκοπό εξυπηρετεί η μυστικότητα και η ίδια η ύπαρξή τους, κινείται ένα αόρατο δίχτυ που εξυπηρετεί τέλεια τους σκοπούς ξένων κέντρων αποφάσεων και Μυστικών Υπηρεσιών, όπως η αμερικάνικη CIA και η ισραηλινή «Μοσάντ».


Από τα Πρωτόκολλα των σοφών της Σιών, πολλές διδασκαλίες για το ρόλο και τον προορισμό του Ισραήλ διδάσκονται στις Στοές των μασόνων. Το σύνθημα και έμβλημα της μασονίας «Ελευθερία-Ισότης-Αδερφότης» αναφέρεται και στα Πρωτόκολλα των σοφών της Σιών. Το σύνθημα «Ελευθερία-Ισότης-Αδερφότης» των Ελλήνων Μασόνων είναι το ίδιο που για πρώτη φορά ειπώθηκε, γράφτηκε και καθιερώθηκε, στα πρακτικά του 1ου Διεθνούς Σιωνιστικού Συνεδρίου, στη Βασιλεία της Ελβετίας. Είναι αυτό που «ψιθυρίζουν» τα μέλη της «Μοσάντ» που είναι δραστηριοποιημένα και στη «Μπένε-Μπέριτ». Είναι η «ταμπέλα» για τη CIA και τους πράκτορές της.


ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ


Είναι γνωστός ο ρόλος των «Τυπικών» στη μασονία. Τα πάντα στη στοά γίνονται σύμφωνα με κάποιο Τυπικό. Τριάντα τρείς βαθμοί, καθένας με το Τυπικό του. Τυπικά για το «τεκτονικό συμπόσιο», Τυπικό της «υιοθεσίας λυκιδέως» της «συζυγικής αναγνωρίσεως», του «μνημοσύνου», των «εγκαινίων τεκτονικού ναού», της «εγκαταστάσεως νέου εργαστηρίου», της «εγκαταστάσεως προέδρου και αξιωματικών εργαστηρίων». 40 Τυπικά!


ΟΠΟΙΟΝ ΘΕΛΟΥΝ ΤΟΝ «ΒΑΠΤΙΖΟΥΝ» ΤΕΚΤΟΝΑ


Η μασονία ποτέ δεν αποκαλύπτει τα μέλη της εφόσον βρίσκονται εν ζωή. Όταν όμως ο μασόνος πεθάνει τον παρουσιάζουν σαν μέλος της. Η μυστικότητα και ο θάνατος τους επιτρέπει να χαρακτηρίζουν οποιονδήποτε εκ του ασφαλούς σαν μασόνο, χωρίς ο συκοφαντούμενος ή κάποιος άλλος να μπορεί να αποδείξει την αναλήθεια του ισχυρισμού!


Έτσι παρουσιάζουν οι μασόνοι σαν μέλη στοών τους, προσωπικότητες της πολιτικής και εθνικής ζωής, με δημοκρατικές περγαμηνές και τεράστια προσφορά, χωρίς να είναι δυνατός ο έλεγχος των ισχυρισμών τους.


Εν τέλει, η μασονία είναι ένα Ιουδαϊκό δημιούργημα. Αυτό αποδεικνύεται από πολλά:


α) Κατά τη μασονική Εγκυκλοπαίδεια οι δημιουργοί του ήταν Ιουδαίοι.


β) Η Καμβάλα, η Εβραϊκή μαγεία, θεωρείται η βασίλισσα της μασονικής στοάς.


γ) Ένα πλήθος λέξεων είναι Εβραϊκές.


δ) Πρέπει να γνωρίζει ο μασόνος μάγος τουλάχιστον το Εβραϊκό αλφάβητο.


ε) Και καθώς παραπονούνται οι άλλοι μάγοι, οι Ιουδαίοι μάγοι κατακλύζουν τις μασονικές στοές και τις καταντούν Ιουδαϊκά μαγαζιά. Χρηματοδότησαν και ίδρυσαν στοές διεθνώς. Ήδη στον αιώνα μας είναι κράτος εν κράτει, ειδικά εκεί όπου υπάρχει πολύ Ιουδαϊκό στοιχείο. Επειδή όμως έγιναν γνωστά τα έργα της στοάς και την απέφευγαν οι άνθρωποι παρά τις πιέσεις των πρακτόρων τους, δημιούργησαν λέσχες με μασονική διαχείριση, όπως τους ROTARY, LIONS, ROYND TABLE και άρπαξαν άλλους Οργανισμούς όπως τους Y.M.C.A. κλπ.


Ελέγχουν λόγω του ότι έχουν το χρήμα εις χείρας τους, την οικονομική ζωή διεθνώς, το εμπόριο, τις πολεμικές βιομηχανίες και τις κυβερνήσεις με ανθρώπους δικούς τους. Δισεκατομμύρια δολάρια ξοδεύουν οι Ιουδαίοι για να συντηρούν τις χιλιάδες Οργανώσεις που κάνουν «αντίπραξη» σε κάθε εμπόδιο!


Χρηματοδοτούν και οργανώνουν ό,τι κακό βρουν, ομοφυλόφιλους, ιερόδουλες, κινήματα δήθεν οικολογίας, δήθεν ειρήνης, εργατικά κινήματα, ελέγχοντας τα συμβούλια.


ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: α ) Η Μασονία στην Ελλάδα (Κώστα Τσαρούχα),β) Ορθόδοξο Περιοδικό «Δύναμις»

https://www.newsbomb.gr/bomber/prionokordela/story/233336/masonia-ena-aorato-dihty-pano-apo-tin-ellada

Παρασκευή, 11 Ιουνίου 2021

ΑΛΩΝΙΖΟΥΝ !!! ΑΠΟ ΑΕΡΟΣ ΤΟΥΡΚΙΚΑ DRONES !!! ΤΗ ΘΡΑΚΗ !!!

 Πρόκληση! Τα τουρκικά drones συνεχίζουν να σουλατσάρουν ανενόχλητα στη Θράκη


Όπως είχε αποκαλύψει το olympia, τα τουρκικά κατασκοπευτικά UAV κόβουν βόλτες ανενόχλητα στη Θράκη
 και όπως προκύπτει από νεότερες φωτογραφίες από τις ηλεκτρονικές πλατφόρμες καταγραφής πτήσεων, η δραστηριότητα αυτή συνεχίζεται ακόμα και σήμερα.

Η πιο πρόσφατη φωτογραφία από την πλατφόρμα flight radar, δείχνει το ίδιο UAV με κωδικό 1453ΤΒ2 (ο αριθμός δεν είναι τυχαίος, καθώς παραπέμπει στη χρονολογία της Άλωσης της Κωνσταντινούπολης) να πετά δυτικά της Αλεξανδρούπολης.

Τι λέει άραγε για αυτό η στρατιωτική ηγεσία;

UAV

Τρίτη, 1 Ιουνίου 2021

ΚΑΠΟΙΟΙ ΟΝΕΙΡΕΥΟΝΤΑΙ ... ΝΕΑ ΤΑΞΗ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ ΣΤΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ !!!

 


«Μεγάλη Σερβία, Μεγάλη Αλβανία, Μεγάλη Κροατία»: Μια πρόταση ξυπνά στα Βαλκάνια τα φαντάσματα του παρελθόντος»

Εδώ και μια εβδομάδα κυκλοφορεί ευρέως ένα ”άγνωστης” προέλευσης Non-Paper για μια νέα Τάξη Πραγμάτων στα Δυτικά Βαλκάνια.

Ο τίτλος του είναι«Δυτικά Βαλκάνια, ένας δρόμος προς τα μπρος»και έχει αναστατώσει όλους τους εμπλεκόμενους με αυτά (Online-Portal Necenzurirano.si).

Σε αυτό προτείνεται η επαναχάραξη συνόρων (βλ. χάρτη) με βάση εθνικά κριτήρια, ενώ θέτει ως ”μακροπρόθεσμο στόχο” την διαρκή σταθερότητα στην περιοχή και τον περιορισμό της τουρκικής διείσδυσης, που διευρύνεται σταθερά τα τελευταία χρόνια.


Μια ματιά στο χάρτη δείχνει: ισχυροποίηση της Αλβανίας, της Σερβίας και της Κροατίας, με ενσωματώσεις εδαφών που κατοικούνται από εθνικά Αλβανούς, Σέρβους και Κροάτες, αλλά και ακρωτηριασμός των πολυεθνικών κρατών της Βοσνίας – Ερζεγοβίνης και των Σκοπίων.

Λέγεται ότι το επίμαχο «Non-Paper» που ανατρέπει την υπάρχουσα διεθνή πολιτική για τα Βαλκάνια είναι σλοβενικής προέλευσης, ενόψει μάλιστα και της ανάληψης της ευρωπαϊκής προεδρίας τον ερχόμενο Ιούλιο από την Σλοβενία.

Τώρα, το πώς μπορεί να γίνουν επαναχαράξεις συνόρων, ειδικά στα φορτισμένα με πολύ ιστορία Βαλκάνια, χωρίς νέες συγκρούσεις, μένει ν΄ απαντηθεί.

Εφόσον προχωρήσει το ”σχέδιο” αυτό σίγουρα θα υπάρξουν κερδισμένοι και χαμένοι, εντός και εκτός Βαλκανίων.

Γι αυτό και πολλοί θεωρούν ότι ο πρόεδρος της Σλοβενίας που φέρεται σαν ο εμπνευστής του σχεδίου είναι απλά «γραμματοκομιστής» ξένης δύναμης με ισχυρά συμφέροντα στα έτσι κι αλλιώς ταλαιπωρημένα Βαλκάνια.

Άλλωστε, μια παραπέρα αποσταθεροποίηση των Βαλκανίων ταιριάζει στο ευρύτερο «σκηνικό πολέμου» Ουκρανία – Βαλκάνια – Μέση Ανατολή.

Ένα σκηνικό που περιλαμβάνει εκών άκων και την Ελλάδα, που όπως φαίνεται «τρέχει και δεν προλαβαίνει» και ειδικά ο κ. Δένδιας.

* Ο τίτλος της έγκυρης ελβετικής (γερμανόφωνης) εφημερίδας «Neue Zürcher Zeitung» (NZZ) στις 21/4/2021

Βασίλης Στοϊλόπουλος
Γεωλόγος-περιβαλλοντολόγος και αθρογράφος

HuffingtonPost

Η '' ΑΛΩΣΗ '' ... ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ !!!

 Η Ευρώπη εισέρχεται σε μια νέα, εύθραυστη και καθοριστική διπλωματική περίοδο.

Οι ανταγωνισμοί των παγκόσμιων ισχυρών δυνάμεων βρίσκονται σε πλήρη ετοιμότητα με τα πλέον πιθανά σενάρια να στοχεύουν σε αναδιάταξη των επιρροών και σε μια νέα κούρσα εξοπλισμών.

Ουσιαστικά το νέο διπλωματικό παιγνίδι ξεκίνησε στις αρχές της δεκαετίας του 1990 με την «καλή» πρόθεση των ΗΠΑ να μετουσιώσουν την πολιτική της προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε μέθοδο απελευθέρωσης των δυνατοτήτων ενδυνάμωσης των ατομικών προϋπολογισμών.

Εξηγούμαι:ως ανθρώπινα δικαιώματα δεν νοήθηκαν, ούτε προστατεύθηκαν, οι φραγμοί κατά της φτώχειας ή της αμορφωσιάς και της υγείας, αλλά τα «ατομικά πολύ - πολιτιστικά και πολυμερή» δικαίωματα των νέων πολιτών Δύσης και Ανατολής.

Ο εθισμός στο αλόγιστο κέρδος και στη χρήση των ναρκωτικών μαζί με τον κλονισμό των οικογενειών και τον υπέρμετρο εγωισμό, δημιούργησαν το νέο έγκλημα και έστρωσαν το χαλί των πολλαπλών επεμβάσεων.

Η θετική πλευρά, αν κάποιος μπορεί να την χαρακτηρίσει έτσι, ήταν η τεχνολογική ανάπτυξη και η διεύρυνση της επικοινωνίας με το Ίντερνετ.

Με αυτά τα δεδομένα η Ευρώπη δεν είναι αδύνατη.

Διαιρεμένη είναι και επηρεασμένη από τις ισχυρές δόσεις ενός συστήματος που έπαψε, δυστυχώς, να στηρίζεται στην πνευματική της πολιτιστική ιστορία και στις μεγάλες αξίες της Ελληνικής κλασικής φιλοσοφίας.

Με λανθασμένη έτσι πολιτική φιλοσοφία αποδέχθηκε να λειτουργήσει με τα χαρακτηριστικά μιας νέας Βαβέλ.

Παράλληλα με μια ανεξέλεγκτη πορεία ενός ισχυρότατου τραπεζοπιστωτικούσυστήματος συγκέντρωσε νέα «αυταρχικά» γνωρίσματα αιχμής που όξυναν τις κοινωνικές ανισότητες αντί να τις αμβλύνουν.

Επιπλέον, η πορεία της Ευρώπης εξασθένησε τον συλλογικό χαρακτήρα των πολιτικών της ευνοώντας τον «εθνικό» χαρακτήρα υπεροχής της Γερμανίας, κατά πρώτο λόγο και της Μεγάλης Βρετανίας κατά δεύτερο.

Η «άλωση» της έχει έτσι διττό, πλέον, χαρακτήρα.

Οικονομικό, μακροχρόνια, για τις μεσαίες και εργατικές της τάξεις και διπλωματικό αφού είναι αναγκασμένη να παρακολουθεί τις εξελίξεις μέσα από την νέα πραγματικότητα η οποία διαμορφώνει νέες στρατιωτικες συγκρούσεις και ανεξέλεκτα προσφυγικά – μεταναστευτικά κύματα τα οποία αναμένεται να κορυφωθούν στους επόμενους μήνες.

Νίκος Δ. Κανελλος
Πρ Πρεσβυς
Αντιπρόεδρος ΕΙΠΔ


HuffingtonPost

Τρίτη, 25 Μαΐου 2021

ΚΑΜΠΑΝΑΚΙ ΚΙΝΔΥΝΟΥ !!! ΓΙΑ ΤΟ 5G !!!

 Κεφαλάς: Θανάσιμη και όχι απλά επικίνδυνη η ακτινοβολία του 5G


 Θανάσιμη και όχι απλά επικίνδυνη αποβαίνει η έκθεση του ανθρώπινου οργανισμού στη μη ιονίζουσα ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία των κεραιών κινητής τηλεφωνίας -«χτυπώντας» 

άμεσα το καμπανάκι και για τις επιπτώσεις από την ακτινοβολία του δικτύου 5G-, σύμφωνα με τον διδάκτορα Φυσικής του πανεπιστημίου του Μάντσεστερ στη Βρετανία και διευθυντή Ερευνών του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών, Αλκιβιάδη Κ. Κεφαλά.

Στο συμπέρασμα αυτό καταλήγει η επιστημονική και τεχνική αιτιολογική έκθεση του τελευταίου, η οποία βασίζεται σε τεκμηριωμένα και αδιάσειστα επιστημονικά στοιχεία. Η έκθεση έγινε προκειμένου να αναζητηθούν τα αίτια του θανάτου ενός παιδιού μόλις 5 ετών από την Κύπρο από λευχαιμία, απέναντι από το δωμάτιο του οποίου –και σε απόσταση 53,5 μέτρων- είχε τοποθετηθεί κεραία κινητής τηλεφωνίας (η ιστορία του παιδιού θα δημοσιευτεί στο αυριανό φύλλο).

Σύμφωνα με την έκθεση, οι κεραίες της κινητής τηλεφωνίας εκπέμπουν ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία στη φασματική περιοχή των μικροκυμάτων, σε συχνότητες από 400 MHz μέχρι 2.4 GHz (σύστημα TETRA 410-931 MHz). Το σύστημα 5G, εάν εγκατασταθεί, θα λειτουργεί στις φασματικές περιοχές 0.6-6 GHz-LTE, 3.4-3.8 GHz-LFB και 24.2-24.7 GHz). Η ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία στη φασματική περιοχή των παραπάνω συχνοτήτων αλληλεπιδρά ισχυρά με τη βιολογική ύλη, δηλαδή τους ανθρώπους.

Η αλληλεπίδραση της ακτινοβολίας με τη βιολογική ύλη κατηγοριοποιείται σε δύο είδη αλληλοεπιδράσεων: τις θερμικές και τις χημικές. Οι θερμικές οδηγούν στην απότομη αύξηση της θερμοκρασίας των ιστών ή των κυττάρων και οι επιδράσεις τους ποικίλλουν από απλή κόπωση μέχρι καρδιακή προσβολή. Μέχρι το 1990 ήταν γενικά αποδεκτό μεταξύ των επιστημόνων πως οι χημικές επιδράσεις επιφέρουν μόνο οι ιονίζουσες και οι υπεριώδεις ακτινοβολίες.

Δείτε επίσης: Η τραγική ιστορία του Στ. Θεοδοσιάδη που έχασε το αγγελούδι του από ακτινοβολία κεραιών – Ο αγώνας του κατά του 5G

Ωστόσο, τα τελευταία 20 χρόνια η πρόοδος σε τομείς, όπως η νανοτεχνολογία και η μοριακή βιολογία, καθώς και πλήθος επιστημονικών ερευνών και δημοσιεύσεων αποδεικνύουν ότι η έκθεση βιολογικών οργανισμών σε ακτινοβολίες μικροκυμάτων εκτός από τις θερμικές προκαλεί και χημικές μεταβολές, οι οποίες είναι περισσότερο επικίνδυνες, καθώς προκαλούν καταστροφή στα κύτταρα και στο DNA και κατά συνέπεια δεν υπάρχουν όρια ασφαλούς έκθεσης σε αυτές.

Εκτός από την παραπάνω θέση, ο κ. Κεφαλάς αναφέρει στη «δημοκρατία» ότι ο βαθμός αξιοπιστίας των κρατικών φορέων που δηλώνουν πως τα δίκτυα 5G είναι ασφαλή -μια τέτοια δήλωση είχε κάνει το υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής μετά την απόφαση του δημοτικού συμβουλίου Καλαμάτας για τη διακοπή της ανανέωσης με εταιρεία κινητής τηλεφωνίας- μπορεί να διερευνηθεί και μέσα από τη σύγκριση με τις θέσεις των διεθνών οργανισμών και των επιστημονικών φορέων τους σχετικά με τις επιδράσεις της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας.

Σε ένα πρόσφατο «άρθρο γνώμης» στο περιοδικό «Scientific American», που είναι το πλέον έγκυρο επιστημονικό περιοδικό και στο οποίο έστω και μία επιστημονική δημοσίευση μπορεί να εξασφαλίσει πανεπιστημιακή έδρα παρουσιάζεται η θέση ότι «δεν έχουμε κανέναν λόγο να πιστεύουμε ότι το σύστημα 5G είναι ασφαλές». Σύμφωνα με το άρθρο, τεκμηριώνεται πλέον από πολλές επιστημονικές δημοσιεύσεις ότι η μη ιονίζουσα ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία είναι επικίνδυνη ακόμα και σε πολύ μικρές εντάσεις.

Οι μελέτες σε πειραματόζωα έδειξαν καρκίνο!

Το 2011 το Διεθνές Ινστιτούτο Έρευνας Καρκίνου (IARC) κατηγοριοποίησε τις ηλεκτρομαγνητικές ακτινοβολίες με συχνότητες μεταξύ 3KHz-300GHz ως «πιθανό αίτιο πρόκλησης ανθρωπογενούς καρκινογένεσης». Στο ίδιο μήκος κύματος και η θέση του εθνικού προγράμματος νανοτοξικολογίας των ΗΠΑ που κατέληξε ότι «υπάρχουν καθαρές ενδείξεις ότι η έκθεση πειραματόζωων σε ΗΑ προκαλεί καρκίνο του μυοκαρδίου και ότι υπάρχουν μερικές ενδείξεις ότι η ΗΑ προκαλεί καρκίνο του εγκεφάλου και των επινεφριδίων στα ζώα».


Ο κ. Κεφαλάς σημειώνει πως, αν και αντίστοιχες μελέτες δεν είναι δυνατόν να διεξαχθούν σε ανθρώπους, η ισχύς των ερευνητικών αποτελεσμάτων είναι δεδομένη και για τον άνθρωπο, καθώς με ανάλογο τρόπο γίνονται και οι έρευνες στα πειραματόζωα για τα φάρμακα.

Παράλληλα, τα επιστημονικά αποτελέσματα του Ευρωπαϊκού Ερευνητικού προγράμματος Reflex απέδειξαν ότι «η έκθεση ανθρώπινων κυττάρων εκτεθειμένων σε μη ιονίζουσα ακτινοβολία κινητών τηλεφώνων σπάει τη διπλή έλικα του DNA το ίδιο αποτελεσματικά όπως και οι επικίνδυνες ιονίζουσες ΗΑ ακτίνων γάμμα που εκπέμπονται από ραδιενεργούς πυρήνες».

Πέρα από τις παραπάνω επιστημονικές θέσεις, εκατοντάδες ειδικοί επιστήμονες και καθηγητές από όλο τον κόσμο έχουν δημιουργήσει ένα διαδικτυακό ιστότοπο (www.bioinitiative.org) που σχετίζεται άμεσα με τις επιπτώσεις της μη ιονίζουσας ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας.

Όπως σχολιάζει ο κ. Κεφαλάς, από εκεί καθένας «μεταξύ των οποίων και το υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, καθώς και οι υπεύθυνοι φορείς του, μπορεί να ενημερωθεί για τα επιστημονικά δεδομένα που αφορούν τον βαθμό επικινδυνότητας της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας προτού εκτεθούν με τις τοποθετήσεις τους».

Καταλήγοντας, τονίζει πως «πλην της πολιτισμένης Ελλάδας, όπου επικρατούν τα οικονομικά συμφέροντα, η συσκότιση και η παραπληροφόρηση της εξουσίας, η δημόσια συζήτηση επί του θέματος παντού σε όλο τον κόσμο διεξάγεται με υπευθυνότητα. Θα ήταν ευτύχημα αν ο δημόσιος διάλογος και στη χώρα μας διεξαγόταν με σοβαρότητα, χωρίς πολιτικές και οικονομικές σκοπιμότητες».

newsbreak.gr/

https://amazonios.net/kefalas-thanasimi-kai-ochi-apla-epikindyni-i-aktinovolia-toy-5g/